Кабинет

Тел: 02/3118-022 лок. 111 или 234

 

 • Марина Узунов – Советник за комуникации
 • Наташа Вељановска – Кабинетски службеник
 • Бобе Цецев  - Помошник раководител на сектор

 

Одделение за тековни економски политики

 • м-р Маја Бариќ - Советник за анализа на тековни економски прашања
 • Бојан Атанасовски  - Советник за анализа на тековни економски прашања
 • Стојне Данилова Иваноски  - Советник за анализа на тековни економски прашања

 

Одделение за следење и анализа на државни стратегии, конкурентност, деловна клима и координација на проекти помогнати од меѓународна заедница

 • м-р Дане Јосифовски - Советник за следење и анализа на државни стратегии, конкурентност, деловна клима и проекти помогнати од меѓународната заедница
 • м-р Марија Пантиќ Катушевска  - Советник за следење и анализа на државни стратегии, конкурентност, деловна клима и проекти помогнати од меѓународната заедница

 

Одделение за структурни реформи и регулатива

 • Александар Андовски  - Советник за унапредување на регулатива
 • м-р Ана Јовановска- Советник за унапредување на регулатива
 • м-р Даниел Јосифовски - Виш соработник за унапредување на консултативен процес при креирање на регулатива

 

Одделение за регионален и одржлив развој

 • Сандра Андовска - Советник за одржлив развој

 

Одделение за јавно приватно партнерство и инвестиции

Одделение за стручно- оперативна поддршка на Заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања и координација со економските ресори

 • Елена Трпеска - Соработник за стручно- оперативна поддршка на раководителот на секторот за економски политики, структурни реформи и инвестиции – извршен асистент на раководителот на сектор
 • Марија Мустачка - Самостоен референт- технички секретар