Проекти

Национална стратегија за одржлив развој

Во периодот од 2011 година, а по усвојувањето на Националната стратегија за одржлив развој, Владата на Република Македонија интензивно работи на постигнувањето на мерките и целите дефинирани во Стратегијата, преку воспоставениот Национален совет за одржлив развој и Техничка работна група на Советот за одржлив разовј.

Програма за одржлив и инклузивен регионален економски развој во Македонија

Главната цел на оваа Програма е создавање услови за значително намалување на диспаритетите во и помеѓу планските региони во Македонија, овозможувајќи подобри можности за живот на сите граѓани во сите региони во земјата.

Програмата за зголемување на пазарната вработливост (Increase Market Employability)

Програмата за зголемување на пазарната вработливост има за цел зајакнување на бизнис- секторот во Македонија, подобрување на квалитетот на производите и услугите кои се нудат, проширување на пазарите и создавање поповолна бизнис средина во три избрани сектори: туризам, креативна индустрија и зелена (еколошка) економија. Главни цели на активностите на ИМЕ Програмата се зголемување на приходите на мажите и на жените, а особено на младите, преку зголемување на конкурентноста на малите бизниси во клучните сектори и кај земјоделците.

СиРеРа

Согласно претходно изработена детална Физибилити студијата, структура на Системот се состои од четири компоненти и четири под- компоненти за документи, стратегии, човечки ресурси, финансии, показатели за мониторинг, проекти на локално, регионално и национално ниво. Системот е предвиден како електронска платформа која ќе служи како алатка на Советот за рамномерен регионален развој при креирање и спроведување политики.

Pages

Subscribe to RSS - Проекти