Проекти

Втор пакет мерки за подобрување на конкурентноста на македонската економија

Во март 2015 година, на предлог на Националниот совет за претприемништво и конкурентност (НСПК) Владата усвои Втор пакет мерки за подобрување на конкурентноста на Република Македонија. Пакетот содржи 32 мерки во 9 области насочени кон унапредување на пристапот до финансии, ликвидноста, продуктивноста, вештините и образованието на вработените, транспортот, регулативата и бизнис опкружувањето, како и иновациите и технолошкиот развој на македонските компании.

Национална стратегија за конкурентност на македонската економија

Конкурентноста на македонската економија, производство на производи со додадена вредност и зголемена продуктивност на македонските компании се основа за раст и развој на националната економија. Поаѓајќи од ова, Стратегијата за конкурентност на македонската економија дефинира седум области на делување: бизнис опкружување, претприемништво и развој на МСП, извоз и интернационализација, странски директни инвестиции, вештини и претприемничка работна сила, индустриска политика и пристап до финансии.


Едношалтерски систем за бизнис лиценци и дозволи

Во земјава постојат неколку едношалтерски системи кои функционираат за различни намени (регистрирање на компанија, издавање на дозволи за градба, издавање на дозволи за извоз - увоз, регистрирање на работници...). Преку оваа реформа се предвидува интегрирање на веќе постоечките едношалтерски системи под еден „чадор систем“, а дополнително ќе им се помогне на институциите кои немаат да воспостават едношалтерски системи за електронско издавање лиценци и дозволи.

Локална и регионална конкурентност во областа на туризмот

Оваа програма вклучува реализација на видливи проекти со високо ниво на влијание врз развој и унапредување на туризмот, како што се: изградба и реконструкција на локална инфраструктура, ревитализација на објекти од културно наследство, поддршка за развој на туристички услуги и унапредување на туристичката понуда, промоција на македонските туристички дестинации и културно наследство, градење на препознатлив туристички имиџ со воведување на светски стандарди во туристичко- угостителските услуги и сл. Проектот е во вредност од околу 21 милион евра и е финансиран во соработка со Европската Комисија и Светска Банка преку секторот за Конкурентност и Иновации во рамки на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) за периодот 2014-2020 година

 

-----------------------------------------------
Проект за локална и регионална конкурентност во туризмот (ПЛРКТ) во Македонија

 

Кабинетот на заменикот на претседателот на владата за економски прашања (КЗПВЕП) го најавува Проектот за локална и регионална конкурентност во туризмот (ПЛРКТ) во Македонија. Проектот ќе биде финансиран со дотација од Европската Унија во рамки на Програмата ИПА II.

 

За таа цел има намера да спроведе постапка за ангажирање на индивидуални консултанти за потребите на овој проект.

Детален опис на задачи за консултантските услуги кои се бараат се објавени на веб страната на Кабинетот на Заменик претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања http://www.vicepremier-ekonomija.gov.mk.

 

Pages

Subscribe to RSS - Проекти