Вицепремиерот Битиќи на средба со државната секретарка во германското федерално министерство за економија и енергетика Доер Вос – Германија е најголем трговски партнер на Северна Македонија, заеднички работиме на уште посилно економско поврзување

20 септември 2021


Заменикот на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања, Фатмир Битиќи, кој е во работна посета во Берлин, Сојузна Република Германија, денес оствари работна средба со државната секретарка во федералното министерство за економија и енергетика Клаудија Доер Вос, со која разговараа за економската соработка помеѓу двете земји.

Вицепремиерот Битиќи упати благодарност до германските власти за континуираната поддршка за евро-атлантските интеграции на Северна Македонија, но и целиот регион на Западен Балкан, при што истакна дека германската поддршка е една од најважните, особено кога станува збор за реформите во економијата. „Берлинскиот процес“, на кој еден од иницијаторите беше токму СР Германија, дава конкретни резултати, регионот оди напред со поддршка од земјите од ЕУ, а крајна цел е сите земји од регионот да станат и полноправни членки на Европската Унија.

Вицепремиерот констатираше дека економската соработка со Сојузна Република Германија  е на исклучително високо ниво, веќе традиционално оваа земја е прв трговски партнер на Република Северна Македонија, како последица на голем број на директни инвестиции на компании од Германија. Беше потенциран и процесот на „near-shoring“ кој подразбира преселба на голем дел од производството на компании од високо развиените земји кои имаа сопствени капацитети во земјите од далечниот исток во нивна непосредна близина, а Северна Македонија секако е една од дестинациите каде дел од ова производство ќе биде трансферирано.

На состанокот вицепремиерот Битиќи ги претстави и преземените чекори за развивање на 20-годишна Национална развојна стратегија на Република Северна Македонија до 2041 година, во која ќе бидат опфатени сите аспекти на општественото живеење, а која треба да обезбеди одржлив економски раст на земјата. А изрази и голема благодарност и за помошта и поддршката која Сојузна Република Германија ја дава кон развојот на нашата земја, верувајќи дека ќе го поддржат и развојот на овој, за нас, важен долгорочен стратешки документ.

Вицепремиерот Битиќи и државната секретарка Доер Вос, како области каде би можела дополнително да се унапреди соработката ги дефинираа енергетиката (обновливи извори, just transition, намалување на стакленички гасови) индустријата, заштитата на животната средина и спроведување на структурни реформи во економијата. Како една од конкретните мерки со кои директно ќе се помогне на инвеститорите, особено оние од преработувачката индустрија, а која е и дел од владината програма, е измената на царинскиот тарифник и негово прилагодување на царинските стапки во ЕУ.

 

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi në një takim me Sekretaren e Shtetit pranë Ministrisë Federale të Ekonomisë dhe Energjetikës së Gjermanisë Klaudia Doer Vos - Gjermania është partneri më i madh tregtar i Maqedonisë së Veriut, po punojmë së bashku për të forcuar lidhjet ekonomike

 

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështjet ekonomike, Fatmir Bytyqi, i cili është për një vizitë pune në Berlin, Republika Federale e Gjermanisë, sot pati një takim pune me Sekretaren e Shtetit pranë Ministrisë Federale të Ekonomisë dhe Energjetikës së Gjermanisë Klaudia Doer Vos, me të cilën u bisedua për bashkëpunimin ekonomik midis të dy vendeve.

Zëvendëskryeministri Bytyqi falënderoi autoritetet gjermane për mbështetjen e vazhdueshme për integrimin euroatlantik të Maqedonisë së Veriut, por edhe të gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor, duke theksuar se mbështetja gjermane është një nga më të rëndësishmet, sidomos kur bëhet fjalë për reformat ekonomike. "Procesi i Berlinit", në të cilin një nga nismëtarët ishte pikërisht Gjermania, po jep rezultate konkrete, rajoni po ecën përpara me mbështetjen e vendeve të BE-së, dhe qëllimi përfundimtar është që të gjitha vendet në rajon të bëhen anëtare të plota të Bashkimi Evropian.

Zëvеndëskryeministri deklaroi se bashkëpunimi ekonomik me Republikën Federale të Gjermanisë është në një nivel jashtëzakonisht të lartë, tradicionalisht ky vend është partneri i parë tregtar i Republikës së Maqedonisë së Veriut, si pasojë e një numri të madh të investimeve direkte të kompanive nga Gjermani. U theksua procesi i "near-shoring", që do të thotë zhvendosje e një pjese të madhe të prodhimit të kompanive nga vendet shumë të zhvilluara që kishin objektet e tyre në vendet e Lindjes së Largët në afërsi të tyre, kurse Maqedonia e Veriut është sigurisht një nga destinacionet ku do të transferohet një pjesë e këtij prodhimi.

Në takim, zëvendëskryeministri Bytyqi prezantoi hapat e ndërmarrë për zhvillimin 20-vjeçar deri në vitin 2041 të një Strategjie Kombëtare të Zhvillimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila do të mbulojë të gjitha aspektet e jetës shoqërore, që duhet të sigurojë rritje të qëndrueshme ekonomike të vendit. Ai gjithashtu shprehu mirënjohje të madhe për ndihmën dhe mbështetjen që Republika Federale e Gjermanisë i jep zhvillimit të vendit tonë, duke besuar se ata do të mbështesin zhvillimin e këtij dokumenti strategjik të rëndësishëm afatgjatë për ne.

Zëvendëskryeministri Bytyqi dhe Sekretarja e Shtetit Doer Vos përcaktuan industrinë e energjisë (të rinovueshme, vetëm tranzicion (just transition), gazra serrë), mbrojtjen e mjedisit dhe zbatimin e reformave strukturore në ekonomi si fusha ku bashkëpunimi mund të zgjerohet edhe më tej. Një nga masat konkrete që do të ndihmojë drejtpërdrejt investitorët, veçanërisht ata nga industria përpunuese, e cila është pjesë e programit qeveritar, është ndryshimi i tarifës doganore dhe përshtatja e saj me normat doganore në BE.

 

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: