„Недела неработен ден“ е законско решение за постигнување социјална рамноправост и заштита на работничките права

5 февруари 2021


На денешната седница на економско социјалниот совет се разгледуваше драфт текстот за  законското решение за "недела неработен ден".
Трипартитниот дијалог ја потврди намерата на Владата – недела да се прогласи за неработен ден, односно според она што денеска се донесе како заклучок, текстот да гласи: „недела е ден за неделен одмор“.

За нормално функционирање на државата факт е дека ќе има можност одредени работодавачи/правни субјекти да работат но само во определени дејности и тоа само оние работодавачи кои ќе можат да покажат дека технолошко-производствените процеси не смеат да се прекинат (значи не сите работодавачи во тие определени дејности!). Останатите работодавачи (и тие работодавачи чии технолошко-производствени процеси смеат да се прекинат во наведените дејности а и сите работодавачи во дејностите кои не се наведени во исклучоците) нема да смеат да работат. 

Во случај да го прекршат законот и да работат во недела, тогаш ќе следи соодветна ригорозна казнена мерка. 

За работниците во дејностите кои ќе спаднат под исклучоците, работодавачите ќе треба да им го платат работењето во недела согласно законите и колективните договори и ќе треба да одредат друг ден кој ќе биде ден за неделен одмор.

„Недела неработен ден“ како дел од програмата на оваа Влада е приоритет и дел од политиките кои ќе доведат до зголемена социјална рамноправност и заштита на работничките права. 

Предлог законот за работни односи, од кој дел е и решението „недела неработен ден“ е се уште во работна верзија и се консултира со сите засегнати страни.

 

*****

“E diela ditë jopune” është zgjidhje ligjore për arritjen e barazisë sociale dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve

 

Në seancën e sotme të Këshillit Ekonomik dhe Social, u shqyrtua drafti i tekstit për zgjidhjen ligjore për “të dielën ditë jopune”.
Dialogu trepalësh konfirmoi qëllimin e Qeverisë - e diela të shpallet si ditë jopune, gjegjësisht sipas asaj që sot u përfundua, teksti të jetë: “e diela është ditë për pushim javor”.

Për funksionimin normal të shtetit është faktse do të ketë mundësi që punëdhënës/persona juridikë të caktuar të punojnë, por vetëm në veprimtari të caktuara dhe vetëm ata punëdhënës që do të tregojnë se proceset teknologjiko-prodhuese nuk guxohet të ndërpriten (domethënë jo të gjithë punëdhënësit në ato veprimtari të caktuara!). Punëdhënësit e tjerë (edhe ata punëdhënës, proceset teknologjiko-prodhuese të të cilëve mund të ndërpriten në veprimtaritë e përmendurapor edhe të gjithë punëdhënësit në veprimtaritë që nuk përmenden në përjashtimet) nuk do të guxojnë të punojnë.

Në rast se e shkelin ligjin dhe punojnë të dielën, atëherë do të pasojë masë e rreptë përkatëse ndëshkuese.

Për punëtorët në veprimtaritë që bien tek përjashtimet, punëdhënësit do të duhet t'i paguajnë ata për punën e tyre të dielën në përputhje me ligjet dhe marrëveshjet kolektive dhe do të duhet të caktojnë një ditë tjetër e cila do të jetë ditë e pushimit javor.

“E diela ditë jopune” si pjesë e programit të kësaj Qeverie është prioritet dhe pjesë e politikave që do të çojnë në rritjen e barazisë sociale dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve.

Projektligji për marrëdhëniet e punës, pjesë e të cilit është zgjidhja“e diela ditë jopune” është ende në versionin punues dhe po bëhen konsultime me të gjithë palët e prekura.

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: