Битиќи и Петров: Отворен првиот јавен повик на ФИТР за ко-финансирани грантови во 2021 година ; 6 милиони евра за микро, мали и средни компании за технолошки развој за забрзан економси раст

6 февруари 2021


Вкупно 6 милиони евра, се ставаат на располагање преку првиот јавен повик за ко-финансирани грантови на микро, малите и средни компании за технолошки развој и за забрзан економски раст, соопштија на денешната прес конференција заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи и директорот на Фондот за иновации и технолошки развој, Коста Петров.

Вицепремиерот Битиќи посочи дека изминатите неколку години, Фондот за иновации и технолошки развој, стана вистински поддржувач за сите микро, мали, средни, старт-ап и спин оф компании во земјата. Во моментот во реализација се проекти на над 550 компании со инвестиции во вкупна вредност од 77 милиони евра. За 2021 година, ФИТР предвидува 11 повици, за повеќе финансиски инструменти, во вкупна вредност од 17 милиони евра.

„Продолжуваме со поддршка на домашните микро, мали и средни компании. Овој јавен повик следи по јавниот повик на ФИТР за поддршка на компаниите за брзо прилагодување од Ковид 19, што беше дел од третиот пакет на антикризни мерки.  Она што сакам да го потенцирам е дека трговските друштва и приватните здравствени установи, кои се потенцијални корисници и припаѓаат на микро и малите компании, треба да обезбедат 30% од средствата, а доколку се во средни фирми потребно е да обезбедат 40% од средствата за реализација на проектите. Останатото ќе се обезбеди преку Фондот, што сметам дека е навистина голема поддршка“, нагласи Битиќи.

Вицепремиерот нагласи дека во фокусот на Владата во 2021 година е креирање на новата развојна економија, а овој јавен повик е само дел од целокупните економски активности.

„Во претходната 2020 година, реализиравме рекордни 65 милиони евра, директна финансиска поддршка за 850 компании.   Во Буџетот за оваа година имаме проектирано 70 милијарди денари или 1,1 милијарди евра за економски програми, кои подразбираат и директна поддршка на инвестициски проекти на компании, поддршка на технолошкиот развој, дигитализација, иновации, проширување на производствените процеси, повисока продуктивност, обука на вработените, претриемништво, но и индиректна поддршка за бизнисот во унапредување на регулативата, намалување на давачки, како и средства за реализација на капитални инвестиции во инфраструктурни проекти “, подвлече вицепремиерот Битиќи.

Директорот на ФИТР, Коста Петров, истакна дека од предвидениот вкупен буџет за овој повик, микро компаниите може да аплицираат за поддршка до 2,5 милиони денари, а малите до 5 милиони денари, односно до 70% од вкупната вредност на буџетот за инвестицискиот проекти. Средните компании пак, може да добијат поддршка до 10 милиони денари или до 60% од вредноста на проектот. Како подобни трошоци ќе се сметаат бруто платите за вработените лица, трошоци за техничка поддршка, истражување, развој, дигитализација, набавка и изнајмување на опрема, софтвер, ИКТ алатки или суровини, но и за трошоци поврзани со спроведување на планот за технолошки развој на компанијата

„Целта на овој јавен повик е да се поддржат домашните компании, за да создадат услови за надминување на последиците на кризата, да остварат забрзан раст, да ја зголемат конкурентноста на меѓународните пазари, но и да ја зајакнат и отпорноста на пандемиски и климатски кризи, преку воведување на нови, иновативни, напредни, дигитални и „зелени“ технологии, за нивна трансформација. Драго ми е што сите пристигнати апликации ќе ги разгледува Комитетот за одобрување на инвестиции, кој е сочинет од пет светски познати експерти. При евалуацијата на проектите приоритетно ќе се разгледува нивното влијание врз економскиот развој (45поени), по што следува технолошкиот напредок и дигитализацијата (35 поени), а квалитетот на проектот и капацитетот на проектниот тим ќе бидат оценувани со по 10 поени од вкупната оценка“, потенцираше Петров.

Претседателот на Комитетот за одобрување на инвестиции, Марвин Лиао, кој е поранешен комерцијален директор во Yahoo, во своето вклучување на прес конференцијата го истакна своето задоволство да биде дел од овој Комитет.

„Свесен сум за растечкиот потенцијал на македонскиот приватен сектор и заедно со другите членови на Комитетот, со нетрпение очекувам да дознаам повеќе за македонскиот екосистем и да помогнам Северна Македонија да се позиционира како регионален хаб за иновации. Од мое лично искуство, и од едниот и од другиот корпоративен сектор како комерцијален директор на Yahoo! и стартап секторот, знам дека овој вид јавни повици се клучни во развојот на иновативната економија, особено во ерата на КОВИД-19 кога бизнисите треба да се прилагодат побрзо од кога било“, посочи претседателот на Комитетот за одобрување инвестиции Лиао.

Јавниот повик за ко-финансирани грантови на микро, малите и средни компании за технолошки развој и за забрзан економски раст ќе се спроведе исклучиво со електронско аплицирање, што е големо олеснување за компаниите, а компаниите ќе може да се пријават со своите бизнис планови до 6 април, 2021 година.

 

Презентација за кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст

 

*****

Bytyqi dhe Petrov: Është hapur thirrja e parë publike e FIZHT për grante të bashkëfinancuara në vitin 2021
6 milionë euro për kompanitë mikro, të vogla dhe të mesme për zhvillimin teknologjik për rritje të përshpejtuar ekonomike

 

Gjithsej 6 milionë euro vihen në dispozicion përmes thirrjes së parë publike për grante të bashkëfinancuara për kompanitë mikro, të vogla dhe të mesme për zhvillimin teknologjik dhe rritjen e përshpejtuar ekonomike, thanë në konferencën e sotme për shtyp Zëvendëskryeministrit përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, FatmirBytyqi dhe drejtorit të Fondit për inovacione dhe zhvillim teknologjik Kosta Petrov.

ZëvendëskryeministriBytyqi vuri në dukje se në vitet e fundit, Fondi për inovacion dhe zhvillim teknologjik është bërë një mbështetës i vërtetë për të gjitha kompanitë mikro, të vogla, të mesme, start-up dhe spin-offnë vend. Për momentin, janë duke u realizuar projekte të 559 kompanive me investime në vlerë totale prej 77 milionë euro. Për vitin 2021, FIZHT parashikon 11 thirrje, për më shumë instrumente financiare, në një vlerë totale prej 17 milionë euro, nga të cilat 2 milionë euro janë siguruar përmes Bankës Botërore.

“Vazhdojmë të mbështesim kompanitë vendase mikro, të vogla dhe të mesme. Kjo thirrje publike pason pas thirrjes publike të FIZHT për mbështetje të kompanive për përshtatje të shpejtë nga Covid 19, që ishte pjesë e paketës së tretë të masave antikrizë. Ajo që dua të theksoj është seshoqëritë tregtare dhe entet shëndetësore private, të cilët janë shfrytëzues potencialë dhe i përkasin kompanive mikro dhe të vogla, duhet të sigurojnë 30% të mjeteve, dhe nëse janë prej ndërmarrjeve të mesme, ato duhet të sigurojnë 40% të mjeteve për realizimin e projekteve. Pjesa tjetër do të sigurohet përmes Fondit, për çka mendoj se është një mbështetje vërtet e madhe”, theksoi Bytyqi.

Zëvendëskryeministri theksoi se fokusi i Qeverisë në vitin 2021 është krijimi i një ekonomie zhvillimore të re, kurse kjo thirrje publike është vetëm pjesë e aktiviteteve të përgjithshme ekonomike.

“Në vitin e kaluar 2020, ne kemi realizuar një rekord prej 65 milionë euro, mbështetje financiare e drejtpërdrejtë për 850 kompani. Në Buxhetin e këtij viti kemi projektuar 70 miliardë denarë ose 1.1 miliardë euro për programet ekonomike, me të cilat nënkuptohet edhe mbështetje e drejtpërdrejtë për projekte investuese të kompanive, mbështetje për zhvillim teknologjik, dixhitalizim, inovacion, zgjerim të proceseve prodhuese, produktivitet më të lartë, trajnim të të punësuarve, sipërmarrësi, por edhe mbështetje indirekte për biznesin në avancimin e normativës, ulje të taksave, si dhe mjete për realizimin e investimeve kapitale në projekte të infrastrukturës”,  nënvizoi Zëvendëskryeministri Bytyqi.

Drejtori i FIZHT, Kosta Petrov, theksoi se nga buxheti i përgjithshëm i paraparë për këtë thirrje, kompanitë mikromund të aplikojnë për mbështetje deri në 2.5 milionë denarë, kurse ato të vogla deri në 5 milionë denarë, respektivisht deri në 70% vlerae përgjithshmee buxhetit për projektet investuese. Nga ana tjetër, kompanitë e mesme mund të marrin mbështetje deri në 10 milionë denarë ose deri në 60% të vlerës së projektit. Si shpenzime të pranueshme do të konsiderohen pagat bruto për të punësuarit, shpenzimet për mbështetje teknike, hulumtim, zhvillimi, dixhitalizim, prokurim dhe marrje me qira të pajisjeve, softuer, vegla ose lëndë e parë TIK, por edhe për shpenzimet në lidhje më zbatimin e planit të zhvillimit teknologjik të kompanisë.

“Qëllimi i kësaj thirrje publike është të mbështesë kompanitë vendase, që të krijohen kushte për tejkalimin e pasojave të krizës, për të arritur rritje të përshpejtuar, që ta rrisin konkurrencën në tregjet ndërkombëtare, por edhe të forcojnë rezistencën ndaj krizave pandemike dhe klimatike, përmes aplikimit të teknologjive të reja, inovative, të avancuara, dixhitale dhe “të gjelbra”, për transformimin e tyre. Më vjen mirë që të gjitha aplikimet arritura do të shqyrtohen nga Komiteti i miratimit të investimeve, i cili përbëhet nga pesë ekspertë të njohur botëror. Gjatë vlerësimit të projekteve, ndikimi i tyre në zhvillimin ekonomik (45 pikë) do të konsiderohet si një përparësi, e ndjekur nga progresi teknologjik dhe dixhitalizimi (35 pikë), kurse cilësia e projektit dhe kapaciteti i ekipit projektues do të vlerësohen me nga 10 pikë nga nota e përgjithshme”, theksoi Petrov.

Kryetari i Komitetit të miratimit të investimeve, Marvin Liao, ish-drejtor komercial në Yahoo, në inkuadrimin e tij në konferencën për shtyp shprehu kënaqësinë e tij për të qenë pjesë e këtij Komiteti.

“Jam i vetëdijshëm për potencialin në rritje të sektorit privat maqedonas dhe së bashku me anëtarët e tjerë të Komitetit, me padurim pres të mësoj më shumë rreth ekosistemit maqedonas dhe të ndihmoj Maqedoninë e Veriut që të pozicionohet si një nyje regjionale për inovacione. Nga përvoja ime personale, edhe nga njëri por edhe nga tjetri sektor korporativ i Yahoo! dhe sektorit startup, e di se këto lloj thirrje publike janë kyçe në zhvillimin e ekonomisë inovative, në veçanti në epokën e COVID-19 kur bizneset duhet të përshtaten më shpejt se kurdoherë", tha Liao, kryetar i Komitetit të miratimit të investimeve.

Thirrja publike për grante të bashkëfinancuara për kompanitë mikro, të vogla dhe të mesme për zhvillimin teknologjik dhe rritjen e përshpejtuar ekonomike do të zhvillohet ekskluzivisht nga aplikimi elektronik, i cili është një lehtësim i madh për kompanitë, kurse kompanitë do të mund të aplikojnë me biznes planete tyre deri më 6 prill të vitit 2021.
 

 

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: