Битиќи и Шахпаска на средба со стопанските комори: Недела - ден за неделен одмор е решение кое ќе влијае на поголема продуктивност и благосостојба на работниците

16 февруари 2021


Заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, заедно со министерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска и советникот на Премиерот за труд и социјална политика, Милан Живковиќ, денес остварија средба со претставници на стопанските комори, членки на Платформата за јавно-приватен дијалог (Стопанска комора на Македонија, Сојуз на стопански комори, Стопанска комора на Северозападна Македонија и МАСИТ), со кои дискутираа за нацрт решението на измени и дополнувања на Законот за работни односи, кои се однесуваат за „Недела - неработен ден“.

Вицепремиерот Битиќи и министерката Шахпаска посочија дека Владата останува отворена за дискусија со сите чинители на економското живеење, за секоја иницијатива поврзана со нивното делување. Ваквиот транспарентен и инклузивен начин на работа покажа дека кога решенијата се носат со заеднички консензус на сите вклучени страни имаат најпозитивен ефект.

Презентирајќи го нацрт-решението на измените и дополнувањата на Законот за работни односи, министерката Шахпаска посочи дека главните поенти на ова законско решение се:

- Неделата ќе биде ден за неделен одмор на работниците;

- Ќе постојат исклучоци во одредени дејности кои ќе бидат стриктно наведени во законското решение, а кои поради природата на технолошко-техничкиот процес не може да запрат со работа или се неопходни за нормално функционирање на целото општество;

- Сите работници и работнички ангажирани во компании кои припаѓаат во дејностите кои се дефинирани како исклучоци, ќе мора да добијат соодветен надомест за нивниот работен ангажман, дефиниран со Закон и колективен договор;

- Сите работнички и работници кои ќе бидат ангажирани во недела, ќе мора да добијат дополнителен слободен ден за одмор во текот на наредната работна седмица.

Битиќи и Шахпаска, нагласија дека со ова законско решение очекуваат да се зголеми задоволството и благосостојбата на работничките и работниците, а со тоа и да се зголеми нивната продуктивност на работните места, што би било во интерес и на работодовачите и на работниците.

Законското решение за недела неработен ден, кое е дел од Програмата на Владата, се уште се дискутира помеѓу сите засегнати страни, во интерес на изнаоѓање на најсоодветно решение со кое би биле задоволни и синдикалните организации, како претставници на работниците и стопанските комори, како претставници на компаниите.

*****

Bytyqi dhe Shahpaska në takimin me odat ekonomike: E diela - ditë e pushimit javor është zgjidhje që do të ndikojë në produktivitetin dhe mirëqenien më të madhe të punëtorëve

 

Zëvendëskryeministri përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, bashkë me ministren e punës dhe politikës sociale, Jagoda Shahpaska dhe këshilltarin e Kryeministrit për punës dhe politiks sociale, Milan Zhivkoviq, u takuan sot me përfaqësuesit odave ekonomike, anëtarë të Platformës për dialog publiko-privat (Oda ekonomike e Maqedonisë, Lidhja e odave ekonomike, Oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore dhe MASIT), me të cilat diskutuan për projekt-zgjidhjen dhe plotësimit të Ligjit për marrëdhënie pune, që kanë të bëjnë me "E Diela - ditë jo pune".
Zëvendëskryeministri Bytyqi dhe ministrja Shahpaska theksuan se Qeveria mbetet e hapur për diskutim me të gjithë faktorët e jetës ekonomike, për çdo iniciativë në lidhje me veprimin e tyre. Kjo mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse e punës ka treguar se kur vendimet merren me konsensus të përbashkët të të gjitha palëve të përfshira, ato kanë efekt më pozitiv.

Duke prezantuar projekt-zgjidhjen për ndryshimet dhe plotësimet e Ligjin të marrëdhënieve të punës, ministrja Shahpaska theksoi se pikat kryesore të kësaj zgjidhje ligjore janë:
- E diela do të jetë ditë e pushimit javor të punëtorëve;
- Do të ketë përjashtime për veprimtari të caktuara që do të përcaktohen me përpikëri në zgjidhjen ligjore, e të cilat për shkak të natyrës së procesit teknologjiko-teknik nuk mund të ndalin punën ose janë të domosdoshëm për funksionimin normal të mbarë shoqërisë;
- Të gjithë punëtorët dhe punëtoret e angazhuar në kompani që u përkasin veprimtarive të përcaktuara si përjashtime, do të duhet të marrin kompensim adekuat për angazhimin e tyre të punës, të definuar me Ligj dhe marrëveshje kolektive;
- Të gjithë punëtorët dhe punëtoret e angazhuar të dielën, do të duhet të marrin një ditë pushimi shtesë brenda javës tjetër të punës.

Bytyqi dhe Shahpaska theksuan se me këtë zgjidhje ligjore presin të rritet kënaqësia dhe mirëqenia e punëtoreve dhe punëtorëve, dhe kështu të rritet produktiviteti i tyre në vendet e punës, gjë që do të ishte në interes të punëdhënësve dhe punëtorëve.
Zgjidhja ligjore për të dielën si ditë jo pune, e cila është pjesë e Programit qeveritar, ende po diskutohet ndërmjet palët e prekura, në interes të gjetjes së zgjidhjes më të përshtatshme e cila do të kënaqte organizatat sindikale, si përfaqësues të punëtorëve dhe odat ekonomike, si përfaqësues të kompanive.
 

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: