Битиќи во „Утрински брифинг“ - Просечната плата ќе продолжи да расте

26 февруари 2021


Заменикот на Претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, гостуваше во емисијата „Утрински брифинг“, на Слободна ТВ, кадешто зборуваше за повеќе актуелни теми, помеѓу кои и нивото на просечнта плата и управувањето со задолжувањата во Република Северна Македонија.

Вицепремиерот Битиќи рече дека просечната плата продолжи да расте, а тоа е резултат и на значително покачената минимална плата, но и како резултат на притисок од пазарот на трудот.

„Минималната плата треба да биде некаде на 60% од просечната. Просечната плата континуирано расте и ќе продолжи да расте. Во декември 2020 година, просечната плата изнесува 28.294 денари, што е пораст од 5% во однос на декември 2019 година, или пораст од над 15% во споредба со 2017 година. Просечната плата расте и поради растот на минималната плата, која од 8.000 односно 9.000 денари, порасна на 14.500, и просчената плата ќе продолжи да расте, затоа што економијата тоа го бара, затоа што пазарот на трудот тоа го наметнува. Мерките за поддршка на компаниите се конципирани на тој начин да се поддржуваат компании кои исплаќаат солидни плати кон вработените, не даваме ниту денар на оние компании кои исплаќаат минимални плати за вработените. Очекуваме во јуни 2021, кога се всушност 4 години од владењето на оваа Влада, да стигнеме до просечна плата од 30.000 денари. Во 2017 година беа потребни 4 минимални плати за да се задоволи потрошувачката кошница, сега се потребни 2,2 минимални плати, а тежнееме кон тоа да 1,5 минимална плата биде доволна за потрошувачката кошница“, нагласи Битиќи.

 
Вицепремиерот нагласи дека Северна Македонија има стабилен кредитен рејтинг и дека тоа значи пристап до поефтини кредити за раздолжување со претходни задолжувања кои се со повисоки каматни стапки.
 

„Во моментов немаме одлука за задолжување, тоа е процес кој трае и кој го  води Министерството за финансии, но ако се задолжувам, би се задолжувале, со значително подобри услови. Би можеке да добиеме поволни заеми со каматни стапки помали за 50% од тие што ги имаме. Значи, би се задолжиле да ги вратиме старите задолжувања, со помали каматни стапки, кои сега се 8%, 6%, 5%, а ние може да најдеме кредити со каматни стапки и од 2,5%, со претходно земените кредити, граѓаните само за камати годишно плаќаат 150 милиони евра, тоа е недомаќинско работење. Кога би имале можност да се рефинансираат заемите со други заеми со пониски каматни стапки, секој би го сторил тоа, тоа е во интерес на граѓаните“ нагласи Битиќи во своето гостување во емисијата Утрински брифинг на Слободна ТВ.

*****

Bytyqi në “Brifingun e Mëngjesit” - Rroga mesatare do të vazhdojë të rritet

 
Zëvendëskryeministri përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi ishte mysafir në emisionin “Brifingu i Mëngjesit” në Slobodna TV, ku foli për disa tema aktuale, mes tjerash edhe për nivelin e rrogës mesatare dhe menaxhimin e huazimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
 
Zëvendëskryeministri Bytyqi tha se rroga mesatare vazhdon të rritet, e kjo është rezultat i rritjes së konsiderueshme të rrogës minimale, por edhe si rezultat i presionit nga tregu i punës.
 
“Rroga minimale duhet të jetë rreth 60% nga mesatarja. Rroga mesatare vazhdimisht rritet dhe do të vazhdojë të rritet. Në dhjetor të vitit 2020, rroga mesatare është 28.294 denarë, që është një rritje prej 5% në krahasim me dhjetorin e vitit 2019 ose një rritje prej mbi 15% në krahasim me vitin 2017. Rroga mesatare po rritet edhe për shkak të rritjes së rrogës minimale, e cila u rrit nga 8.000 respektivisht 9.000 denarë në 14.500 dhe rroga mesatare do të vazhdojë të rritet, sepse ekonomia e kërkon atë, sepse tregu i punës e imponon atë. Masat për mbështetjen e kompanive janë të konceptuara në mënyrë të tillë që të mbështeten kompanitë që paguajnë rroga solide për të punësuarit, ne nuk u japim asnjë denar të vetme atyre kompanive që paguajnë rrogat minimale për të punësuarit. Presim që në qershor të vitit 2021, kur në të vërtetë bëhen 4 vjet nga pushteti i kësaj qeverie, të arrijmë një rrogë mesatare prej 30.000 denarë. Në vitin 2017, ishin të nevojshme 4 rroga minimale për të kënaqur shportën e konsumatorit, tani duhen 2,2 rroga minimale dhe ne përpiqemi që 1,5 rrogë minimale të jetë të mjaftueshme për shportën e konsumatorit”, theksoi Bytyqi.
 
Zëvendëskryeministri theksoi se Maqedonia e Veriut ka një rejting stabil kreditor dhe se kjo do të thotë qasje në kredi më të lira për pagimin e borxhit me huazimet e mëparshme që kanë norma më të larta interesi.
 
“Për momentin nuk kemi vendim për huazim, është një proces që zgjat dhe drejtohet nga Ministria e financave, por nëse marr hua, do të merrnim hua, me kushte dukshëm më të mira. Ne mund të marrim hua të favorshme me norma interesi më të ulëta për 50% të asaj që kemi. Pra, ne do të ishim të detyruar të shlyenim borxhet e vjetra, me norma më të ulëta interesi, të cilat tani janë 8%, 6%, 5%, dhe ne mund të gjejmë hua me norma interesi prej 2,5%, me kreditë e marra më parë, qytetarët vetëm për kamatë paguajnë 150 milionë euro në vit, kjo është punë mirë e kryer. Nëse do të kishim mundësinë që të rifinancojmë huatë me kredi të tjera me norma më të ulëta të kamatës, secili do ta bënte atë, kjo është në interes të qytetarëve”, tha Bytyqi në paraqitjen e tij në emisionin “Brifingu i Mëngjesit” në Slobodna TV.

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: