Битиќи за „Утрински брифинг“ - Со оперативниот план за вработување, сите кои ги изгубиле работните места поради Ковид, ќе ги вратиме назад на пазарот на трудот

26 февруари 2021


Заменикот на Претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, гостуваше во емисијата „Утрински брифинг“, на Слободна ТВ, кадешто зборуваше за повеќе актуелни економски теми, помеѓу кои и за петтиот пакет економски мерки за справување со последиците од кризата предизвикана од коронавирусот Ковид 19.

Тој нагласи дека мерките од Петтиот пакет имаат социјална, но се многу повеќе насочени кон развојната компонента на економијата.

„Во петтиот пакет, веројатно ќе биде последната мерка за субвенционирање на плати, но и таа е конципирана поинаку и има стимулативна компонента.  Тие компании коишто ќе работат позитивно и ќе инвестираат, нема да вратат дел од средствата. Освен таа мерка, за поддршка на исплата на плати, сите други имаат развојна компонента. Како за пример, Оперативниот план за активни мерки за вработување, е во насока на заздравување од Ковид. Сите оние лица кои останале без работа, да ги вклучиме во системот како активни баратели на работа. Одреден број на лица имаат соодветни квалификации, но исто така и голем број на лица кои биле во неформална економија, на кои им требаат преквалификации и доквалификации, и планираме сериозни средства, со една нова компонента, ориентирана кон рамномерен регионален развој. Сите мерки мора да направат скок, социјалата не е единствена, но е важна и затоа пензиите редовно се исплаќаат, како и социјалната помош, но се останато мора да се насочи на развојот“, подвлече вицепремиерот.

Битиќи рече дека сите пет пакети на економски мерки се однесени во консултации со засегнатите страни, речиси на секои 3 месеци се носи нов пакет на мерки за поддршка на граѓаните и на стопанството, а доколку епидемиолошката ситуација се влоши и има потреба од дополнителни мерки, Владата е подготвена да делува со нови мерки.  

„Мерките се одлично концепирани и за тоа доаѓаат потврди од повеќе страни. Веќе има први реакции на меѓународните иснтитуции. Добивме потврда на кредитниот рејтинг од Стандард и Пурс, што значи дека и во период на криза сме сработиле добро, да не се направи огромна дисторзија на економијата. Трендот на индустриското производство, на преработувачката индустрија, на финалната потрошувачка на граѓаните, сите овие индикатори  укажуваат, дека падот во 2020 година, би бил околу 4,4%, што e во рамките на нашите проекции. Показателите за јануари и февруари се оптимистички, во јануари трендот е во рамки на претходната година, а во февруари веќе имаме тренд на пораст, за првпат после 12 месеци, еве на приходна страна имаме двоцифрен раст, тоа е добар показател, дека расте наплата на ДДВ, царина, акциза, за данок на личен доход, тоа значи дека економијата не оди надолу“, рече Битиќи.  

*****

Bytyqi për “Brifingun e Mëngjesit”  - Me planin operativ për punësim, të gjithë ata që kanë humbur vendet e punës për shkak të Covid-it, do t’i kthejmë në tregun e punës

 

Zëvendëskryeministri përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, ishte mysafir në emisionin “Brifing në mëngjes” në TV Slobodna, ku foli për disa tema aktuale ekonomike, mes tjerash edhe për paketën e pestë të masave ekonomike për menaxhimin me pasojat të krizës të shkaktuar nga Covid 19.

Ai theksoi se masat nga Paketa e pestë kanë komponentë sociale, por janë shumë më të orientuar drejt komponentës zhvillimore të ekonomisë.

“Në paketën e pestë, me siguri do të jetë masa e fundit për subvencionimin e rrogave, por edhe ajo është konceptuar ndryshe dhe ka një komponentë stimuluese. Ato kompani që do të punojnë pozitivisht dhe do të investojnë, nuk do të kthejnë një pjesë të mjeteve. Përveç kësaj mase, për mbështetjen e pagesës së rrogave, të gjithë të tjerët kanë një komponentë zhvillimore. Për shembull, Plani operacional për masat aktive të punësimit synon rimëkëmbjen nga Covid. Të gjithë ata persona që kanë mbetur pa punë, t’i inkuadrojmë në sistem si punëkërkues aktivë. Një numër i caktuar i njerëzve kanë kualifikimet e duhura, por gjithashtu një numër i madh i njerëzve që kanë qenë në ekonominë joformale, të cilët kanë nevojë për rikualifikim dhe trajnim shtesë, po planifikojmë mjete serioze, me një komponentë të re, të orientuar drejt zhvillimit të ekuilibruar regjional. Të gjitha masat duhet të bëjnë kërcim, mirëqenia sociale nuk është unike, por është e rëndësishme dhe prandaj pensionet paguhen rregullisht, si dhe ndihma sociale, por gjithçka tjetër duhet të orientohet në zhvillim”, nënvizoi zëvendëskryeministri.

Bytyqi tha se të pesë paketat e masave ekonomike janë marrë në konsultim me palët e prekura, pothuajse në çdo 3 muaj sillet një paketë e re e masave për të mbështetur qytetarët dhe ekonominë, dhe nëse situata epidemiologjike përkeqësohet dhe duhen masa shtesë, Qeveria është e gatshme të veprojë me masa të reja.

“Masat janë konceptuar mirë dhe kemi konfirmime nga shumë anë. Vijnë reagimet e para të institucioneve ndërkombëtare. Ne morëm konfirmimin e rejtingut të kredisë nga Standard dhe Pur’s, që do të thotë se edhe në kohë krize kemi punuar mirë, për të mos bërë një shtrembërim të madh të ekonomisë. Trendi i prodhimit industrial, industrisë përpunuese, konsumit përfundimtar të qytetarëve, të gjithë këta tregues tregojnë se rënia në vitin 2020 do të ishte rreth 4,4%, që është në suaza të parashikimeve tona. Treguesit për janar dhe shkurt janë optimiste, në janar trendi është brenda vitit paraprak, kurse në shkurt kemi tashmë një trend rritës, për herë të parë pas 12 muaj, në anën e të ardhurave kemi rritje dyshifrore, ajo është një tregues i mirë se pagesa e TVSH, doganës, akcizave, tatimit mbi të ardhurat personale, po rritet, kjo do të thotë që ekonomia nuk shkon teposhtë”, tha Bytyqi.

 

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: