Одржан третиот состанок на Заедничкиот економски управувачки комитет помеѓу Република Северна Македонија и Сојузна Република Германија – Соработката помеѓу двете земји продолжува да се развива, две германски компании ги прошируваат своите инвестиции

26 февруари 2021


„СР Германија е најважниот поединечен трговски партнер и голем поддржувач на Република Северна Македонија во евро-атлантските интеграции,  со кој нашата земја има интензивна економска соработка, која од година во година е се позначителна“, посочи заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, на отворањето на третиот состанок на  Заедничкиот економски управувачки комитет помеѓу Република Северна Македонија и Сојузна Република Германија.

По подолга пауза, предизвикана во најголема мера од глобалната пандемија предизвикана од коронавирусот, продолжија состаноците на ова тело, формирано од Владите на двете земји, а чија главна цел е дополнително продлабочување и интензивирање на меѓусебната економска соработка.

„Продолжуваме да ги негуваме односите помеѓу двете земји. За Република Северна Македонија соработката со Сојузна Република Германија и клучна и витална, од особено значење поради големиот број на остварени соработки низ годините наназад, како и поради големиот волумен на трговска размена помеѓу двете земји. Заедничкиот Комитет е платформа од којашто произлегуваат нови идеи и се адресираат актуелни предизвици, и токму затоа истата е во кохезија со заедничката цел на двете земји – одржување и негување на меѓусебната соработка, реализирајќи идеи од коишто ќе има бенефиции за сите. Веќе имаме две добри вести од две германски компании кои планираат проширување на своето производство на територијата на Република Северна Македонија,  отворајќи нови работни места и допринесувајќи за економскиот раст, што е од големо значење за двете земји“, додаде вицепремиерот Битиќи.

Вицепремиерот Битиќи укажа на важноста на сите теми кои се отворија на состанокот, и го реафирмираше ставот за  отвореноста на Владата во придвижување на сите проекти во нагорна линија.

„Знам дека доаѓа време во кое мораме да се адаптираме на европските стандарди и закони во сите сфери, и сметам дека е подобро тоа да го направиме порано, за да влеземе во Европа подготвени“, посочи вицепремиерот Битиќи.

Германската амбасадорка, Н.Е. Анке Холштајн, ја изрази својата благодарност за работата и континуитетот на Комитетот, како и за ставањето акцент на германската бизнис заедница, што е од особено значење за билатералните односи помеѓу двете земји. Таа го изрази и своето задоволство за досегашната соработка со вицепремиерот Битиќи и за целата поддршка којашто е упатена од негова страна. 

Ко-претседавачот на заедничкиот управувачки комитет, номиниран од  Министерството за економија и енергетика на СР Германија, Хелге Толксдорф, на овој состанок, ја претстави својата визија за работата на Комитет, посочувајќи дека истиот покрива сериозни и неверојатно важни теми за двете земји, и токму затоа неговата работа треба да биде континуирана и постојана.

Министерот за економија на Република Северна Македонија, Крешник Бектеши ја изрази својата посветеност на трансформацијата на енергетскиот сектор на Република Северна Македонија и воедно ги посочи значајните достигнувања и напредок во енергетиката, коишто земјата ги постигнала во изминатите години. Тој посочи дека Република Северна Македонија во последните три години успеала неверојатно многу да напредне во секторот на енергетика, особено во производството на енергија од обновливи извори, што не само што допринесува за економскиот раст на земјата, туку и за самите домаќинства. Тој истакна дека нашата е посветена да биде во чекор се европските стандарди и постепено да го адаптира системот на истите.

Претставниците од четирите најголеми македонски комори, Стопанска Комора на Македонија, Сојуз на Стопански Комори, МАСИТ и Стопанска Комора на Северо-Западна Македонија, ги искажаа својот заеднички став во врска со бизнис климата во земјата, како и за соработката со Сојузна Република Германија, потенцирајќи дека постои огромен потенцијал за дополнително развивање којашто допрва треба да биде искористен.

Од страна на Германската делегација, беа изнесени одредени новитети за потенцијални нови инвестиции. Исто така, беше посочена и програмата за практична работа помеѓу двете земји, со која кандидати од Република Северна Македонија можат да се здобијат со работно искуство во германски компании и дека истото е од особено значење за концептот на дуално образование, во кое компаниите и училиштата соработуваат.

 

****

U mbajt takimi i tretë i Komitetit të përbashkët drejtues ekonomik ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës Federale të Gjermanisë - Bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve vazhdon të zhvillohet, dy kompani gjermane zgjerojnë investimet e tyre

 

 “RF e Gjermanisë është partneri më i rëndësishëm individual tregtar dhe mbështetësi kryesor i Republikës së Maqedonisë së Veriut në integrimet euro-atlantike, me të cilin vendi ynë ka një bashkëpunim intensiv ekonomik, i cili prej viti në vit po bëhet më i rëndësishëm”, tha zëvendëskryeministri përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, në hapjen e takimit të tretë të Komitetit të përbashkët drejtues ekonomik ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës Federale të Gjermanisë.

Pas një pauze më të gjatë, të shkaktuar në masë të madhe nga pandemia globale e shkaktuar nga koronavirusi, vazhduan takimet e këtij trupi, të formuara nga qeveritë e të dy vendeve, me qëllimin kryesor thellimin dhe intensifikimin e mëtejshëm të bashkëpunimit të ndërsjellë ekonomik.

“Vazhdojmë të kultivojmë marrëdhëniet midis dy vendeve. Për Republikën e Maqedonisë së Veriut, bashkëpunimi me Republikën Federale të Gjermanisë është kyç dhe jetësor, veçanërisht për shkak të numrit të madh të bashkëpunimeve të realizuara ndër vite, si dhe vëllimit të madh të shkëmbimit tregtar midis dy vendeve. Komiteti i përbashkët është një platformë nga e cila dalin ide të reja dhe adresohen sfidat aktuale, prandaj dhe është në kohezion me qëllimin e përbashkët të dy vendeve - ruajtjen dhe kultivimin e bashkëpunimit të ndërsjellë, duke realizuar idetë nga të cilat do të përfitojnë të gjithë. Tashmë kemi dy lajme të mira nga dy kompani gjermane që planifikojnë të zgjerojnë prodhimin e tyre në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke krijuar vende të reja pune dhe duke kontribuar në rritjen ekonomike, e cila është me rëndësi të madhe për të dy vendet” shtoi zëvendëskryeministri Bytyqi.

Zëvendëskryeministri Bytyqi tregoi për rëndësinë e të gjitha temave që u hapën në takim, si dhe riafirmoi pozicionin mbi hapjen e Qeverisë në lëvizjen e të gjitha projekteve përpjetë.

“E di se po vjen një kohë kur duhet t'i përshtatemi standardeve dhe ligjeve evropiane në të gjitha sferat dhe mendoj se është më mirë ta bëjmë atë më herët, për të hyrë të gatshëm në Evropë” tha zëvendëskryeministri Bytyqi.

Ambasadorja gjermane, Anke Holshtajn, u falënderua për punën dhe vazhdimësinë e Komitetit, si dhe për theksimin e komunitetit gjerman të biznesit, i cili është i një rëndësie të veçantë për marrëdhëniet bilaterale ndërmjet dy vendeve. Ajo gjithashtu shprehu dhe kënaqësinë e saj për bashkëpunimin e deritanishëm me zëvendëskryeministrin Bytyqi dhe për të gjithë mbështetjen nga ana e tij.

Bashkëkryesuesi i Komitetit të përbashkët drejtues, i nominuar nga Ministria e ekonomisë dhe energjetikës së Republikës Federale të Gjermanisë, Helge Tolksdorf, në këtë takim, prezantoi vizionin e tij për punën e Komitetit, duke theksuar se ai mbulon tema serioze dhe shumë të rëndësishme për të dy vendet, prandaj puna e tij duhet të jetë e vazhdueshme dhe e përhershme.

Ministri i Ekonomisë i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Kreshnik Bekteshi shprehu përkushtimin e tij për transformimin e sektorit energjetik të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe gjithashtu vuri në dukje arritjet dhe përparimin e rëndësishëm në energjetikë, të cilat në vitet e fundit i ka arritur vendi. Ai theksoi se Republika e Maqedonisë së Veriut në tre vitet e fundit ka arritur të bëjë përparim të jashtëzakonshëm në sektorin e energjetikës, sidomos në prodhimin e energjisë nga burimet e rikuperueshme, gjë që jo vetëm që kontribuon në rritjen ekonomike të vendit, por edhe për vetë familjet. Ai theksoi se vendi ynë është i përkushtuar për të ecur në hap me standardet evropiane dhe gradualisht të adaptojë sistemin.

Përfaqësuesit e katër odave më të mëdha maqedonase, Oda Ekonomike e Maqedonisë, Lidhja e Odave Ekonomike, MASIT dhe Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore, shprehën pozicionin e tyre të përbashkët mbi klimën e biznesit në vend dhe bashkëpunimin me Republikën Federale të Gjermania, duke theksuar se ekziston një potencial i madh për zhvillim plotësues që duhet në të ardhmen të shfrytëzohet.

Nga delegacioni gjerman u prezantuan disa risi të caktuara për investime potenciale të reja. Gjithashtu, u theksua programi për punë praktike ndërmjet dy vendeve, me të cilin kandidatët nga Republika e Maqedonisë së Veriut mund të fitojnë përvojë pune në kompanitë gjermane dhe se e njëjta ka rëndësi të veçantë për konceptin e arsimit dual, në të cilin duhet të bashkëpunojnë kompanitë dhe shkollat.

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: