Одржана седница на Советот за рамномерен регионален развој – Конституиран е новиот состав на Советот и усвоена Програмата за Рамномерен регионален развој за 2021 година

26 февруари 2021


Вчера вечер, се одржа седница на Советот за рамномерен регионален развој, со која претседаваше заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, а на која се конституираше новиот состав на Советот, усогласен со измените и дополните на Законот за РРР.

Со измените на Законот, предидено е нови членови на Советот да бидат и првиот вицепремиер и министер за политички систем и односи помеѓу заедниците, Артан Груби, вицепремиерот за европски прашања, Никола Димитров и министерката за образование и наука Мила Царовска. Членови на советот се и министерот за локална самоуправа, Горан Милески, министерот за финансии, Фатмир Бесими, министерот за економија Крешник Бектеши, министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, министерот за животна средина и просторно планирање, Насер Нуредини, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Аријанит Хоџа, министерката за култура Ирена Стефоска, претседателот на ЗЕЛС и градоначалник на Скопје, Петре Шилегов, директорот на Бирото за рефионален развој, Рамиз Реџепи, како и осумте градоначалници, претседатели на осумте плански региони во Северна Македонија.

Освен конститурањето на новиот состав на Совотот за РРР, на денешната седница, новиот состав ја усвои и Програмата за рамномерен регионален развој за 2021 година, која е во вредност од 440 милиони денари, а се задолжи и Бирото за регионален развој да подготви среднорочна, тригодишна програма за РРР.

На оваа седница, Советот го задолжи Бирото за регионален развој да распише јавен повик за за поддршка на регионите и општините преку проекти за развој на специфични подрачја, села и урбани средини во вредност од околу 3 милиони евра.

 

*****

U mbajt mbledhja e Këshillit për Zhvillim të Barabartë Regjional – U konstitua përbërja e re e Këshillit dhe u miratua Programi për Zhvillim të Barabartë Regjional për vitin 2021

Sot U mbajt mbledhja e Këshillit për Zhvillim të Barabartë Regjional, kryesuar nga zëvendëskryeministri përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, në të cilin u konstitua përbërja e re e Këshillit, në pajtim me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit për ZHBR (Zhvillimi i Barabartë Regjional).
Me ndryshimet e Ligjit, është paraparë që anëtarë të rinj të Këshillit të jenë zëvendëskryeministri i parë dhe ministri i sistemit politik dhe marrëdhënieve ndërmjet bashkësive, Artan Grubi, zëvendëskryeministri për çështje evropiane Nikola Dimitrov dhe ministrja e arsimit dhe shkencës Mila Carovska. Anëtarët e këshillit janë edhe ministri i vetqeverisjes lokale, Goran Mileski, ministri i financave, Fatmir Besimi, ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi, ministrja e punës dhe politikës sociale Jagoda Shahpaska, ministri i transportit dhe lidhjeve Blagoj Boçvarski, ministri i mjedisit dhe planifikimit hapësinor, Naser Nuredini, ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave, Arianit Hoxha, ministrja e kulturës Irena Stefoska, kryetari i BNJVL-së dhe prefekti i Shkupit, Petre Shilegov, drejtor i Byrosë për zhvillim regjional, Ramiz Rexhepi, si dhe tetë kryetarë të komunave, kryetarë të tetë regjioneve planifikuese në Maqedoninë e Veriut.

Përveç konstituimit të përbërjes së re të Këshillit për ZHBR, në mbledhjen e sotme, përbërja e re miratoi edhe Programin për Zhvillim të Barabartë Regjional për vitin 2021, në vlerë prej 440 milionë denarë, kurse Byroja për zhvillim regjional u obligua që të përgatitë program afatmesëm, trevjeçar për ZHBR.

Në këtë mbledhje, Këshilli e obligoi Byronë për zhvillim regjional të shpallë thirrje publike për mbështetje të regjioneve dhe komunave përmes projekteve për zhvillimin e zonave specifike, fshatrave dhe mjediseve urbane me vlerë prej rreth 3 milionë euro.

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: