Вицепремиерот Битиќи и директорот Пауновски на средба со претставници на категоризирани ресторани за свадби и прослави и ноќни клубови – За Владата е важно секое работно место, угостителството и туризмот се значително поддржани и поддршката продолжува

2 март 2021


Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи и директорот на Државниот  пазарен инспекторат, Стојко Пауновски, вчера вечер, остварија средба со претставниците на категоризираните ресторани за свадби и прослави и ноќни клубови, со кои разговараа за предизвиците со кои се соочуваат угостителите, како и за мерките за поддршка на стопанството и граѓаните од Петтиот пакет, за справување со кризата предизвикана од коронавирусот Ковид 19.

Вицепремиерот Битиќи посочи дека Владата, во услови на пандемија, се обидува да им помогне на сите погодени граѓани и компании, а има детектирано дека угостителството и туризмот, се најпогодените гранки од пандемијата и затоа, во сите пет сета, креирани се мерки со кои токму овие гранки се највеќе поддржани.

Со петтиот пакет на мерки, компаниите од овој сектор може да искористат финансиска помош за исплата на плати, бескаматен кредит со грант компонента до 50%, а со Законот за државна гаранција, кој е во собраниска процедура, значително би се помогнало за одржување на ликвидноста на компаниите.

Директорот на Државниот пазарен инспекторат Пауновски нагласиja дека здравјето на граѓаните е најважно и дека протоколите кои се предложени од Комисијата за заразни болести и усвоени од Владата, се токму во насока на заштита на јавното здравје. Тој гарантираше дека нема никаква селективност во постапување на инспекторите, ниту интенција при спроведувањето на санкции, за што посочи дека во периодот од речиси една година, од почетокот на пандемијата, вкупно се санкционирани 471 правно лице, за непочитување  на протоколите.

На состанокот, вицепремиерот Битиќи и директорот Пауновски, повторија дека здравјето на граѓаните е врвен приоритет,  а со претставниците на категоризираните ресторани за свадби се договорија да биде доставен предлог протокол за нивна работа, којшто ќе биде проследен до Комисијата за заразни болести на разгледување.

 

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi dhe drejtori Paunovski në një takim me përfaqësuesit e restoranteve të kategorizuara për dasma dhe ahengje dhe klubeve të natës - Për Qeverinë çdo vend pune është i rëndësishëm, gastronomia dhe turizmi janë më të mbështetur dhe mbështetja vazhdon edhe me paketën e pestë

 

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi dhe drejtori i Inspektoratit shtetëror të tregut, Stojko Paunovski, sonte u takuan me përfaqësuesit e restoranteve të kategorizuara për dasma dhe ahengje dhe klubeve të natës, me të cilët biseduan për sfidat me të cilat po ballafaqohen gastronomët, si dhe për masat për të mbështetur ekonominë dhe qytetarët me Paketën e pestë, për të menaxhuar krizën e shkaktuar nga koronavirusi Covid 19.

Zëvendëskryeministri Bytyqi tha se Qeveria, në kushte pandemie, po përpiqet të ndihmojë të gjithë qytetarët dhe kompanitë e prekura, dhe ka detektuar se gastronomia dhe turizmi janë degët më të prekura të pandemisë dhe për këtë arsye, në të pesë setet, janë krijuar masa pikërisht për këto degë që janë dhe më të mbështeturat.
Ai shtoi se kompanitë nga sektori i gastronomisë dhe turizmit marrin pjesë me 11% të shumës së përgjithshme nga mjetet e shfrytëzuara totale nga katër paketat. Me paketën e pestë të masave, kompanitë nga ky sektor mund të shfrytëzojnë ndihmë financiare për pagesën e rrogave, kredi pa kamatë me një komponent granti deri në 50%, kurse me Ligji për garancinë e shtetit, që është në procedurë parlamentare, dukshëm do të ndihmohej për likuiditetin e kompanive.
Drejtori i Inspektoratit shtetëror të tregut Paunovski theksoi se shëndeti i qytetarëve është më i rëndësishëm dhe se protokollet e propozuara nga Komisioni për sëmundje infektive dhe të miratuara nga Qeveria, janë në drejtim të mbrojtjes së shëndetit publik. Ai garantoi se nuk ka asnjë selektivitet në veprimet e inspektorëve, e as ndonjë qëllim në zbatimin e sanksioneve, për të cilat ai theksoi se në periudhën prej gati një viti që nga fillimi i pandemisë, janë sanksionuar gjithsej 471 persona juridikë për mosrespektim të protokolleve.

Në takim, zëvendëskryeministri dhe përfaqësuesit e restoranteve të kategorizuara për dasma u morën vesh që të paraqesin një projekt protokoll për punën e tyre, i cili do t’i përcillet për shqyrtim Komisionit për sëmundje infektive.

 

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: