Јавен повик за изразување интерес за консултантски услуги

7 мај 2021

Единицата за спроведување на проектот од „Проектот за локална и регионална конкурентност” објавува покана за изразување интерес за консултантски услуги. 

Консултантската фирма се очекува да го промовира Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) како водечки проект од областа на туризмот, да го потенцира придонесот од финансирањето на Европската унија и на Владата на РНМ за развој на туризмот во Република Северна Македонија, и на Светска банка, како администратор на проектот.

Кампањата за видливост што треба да ја подготви консултантската фирма, има за цел да ги промовира вкупните резултати на Проектот засновани врз резултатите постигнати од потпроектите насочени кон инвестиции во поддршка на туризмот за локалниот економски развој, со фокус во 10 дестинации. Овие инвестиции придонесуваат за зајакнување на капацитетот на Владата и на јавните субјекти за раст на туризмот и за управување со дестинација, преку различни активности, со што се подобруваат туристичките понуди и искуства и земјата станува попривлечна туристичка дестинација.

За да се постигнат овие цели, од консултантската фирма се очекува да користи различни комуникациски алатки и активности, следејќи ги упатствата за видливост на ЕУ и да обезбеди јасни пораки. 
Описот на работни задачи (Terms of Reference – ToRs) и потребните документи за конкурсот можете да ги симнете од веб-страницата на ПЛРК на овој линк https://lrcp.mk/. 

Заинтересираните консултанти треба да достават писмо за изразување интерес со придружна документација на англиски јазик на следната е-маил адреса: ivana.naumovska@lrcp.org.mk. 
Краен рок за доставување е 21.5.2021 година. 

 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST   Consulting Services – Firms Selection

Terms of Reference Consulting Services on Increasing the Project's Visibility Activities

 

 *****

Njësia për zbatimin e projektit nga "Projekti për konkurrentshmëri lokale dhe rajonale" shpall ftesë për të shprehur interes për shërbime konsulente.

 

Kompania konsulente pritet të promovojë Projektin për konkurrentshmëri lokale dhe rajonale (PKLR) si projekt kryesor në fushën e turizmit, për të theksuar kontributin nga financimi i Bashkimit Evropian dhe Qeverisë së RMV për zhvillimin e turizmit në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Banka Botërore, si administrator i projektit.

Fushata e dukshmërisë që duhet të përgatitet nga firma konsulentë, ka për qëllim të promovojë rezultatet e përgjithshme të Projektit bazuar në rezultatet e arritura nga nën-projektet e orientuara drejt investimeve në mbështetje të turizmit për zhvillimin ekonomik lokal, me një fokus në 10 destinacione. Këto investime kontribuojnë në forcimin e kapacitetit të Qeverisë dhe njësive publike për rritjen e turizmit dhe menaxhimin e destinacionit, përmes aktiviteteve të ndryshme, me çka përmirësohen ofertat dhe përvojat turistike dhe vendi bëhet një destinacion më tërheqës turistik.

Për të arritur këto qëllime, firma këshilluese pritet të përdorë vegla dhe aktivitetete të ndryshme komunikimi, duke ndjekur udhëzimet e dukshmërisë së BE dhe duke ofruar mesazhe të qarta.

Përshkrimi i detyrave të punës (Terms of Reference – ToRs)  dhe dokumentet e nevojshme për konkurs mund të shkarkohen nga ueb-faqja e PKLR-së në këtë lidhje https://lrcp.mk/, si dhe nga ueb-faqja e zëvendëskryeministrit të Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike https://www.vicepremier-ekonomija.gov.mk

Konsulentët e interesuar duhet të paraqesin një letër interesimi me dokumentacionin shoqërues në anglisht në adresën e e-mailit: ivana.naumovska@lrcp.org.mk.

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ:
Огласи: