Владата донесе одлука за финансиска поддршка на 745 естрадни уметници погодени од корона кризата – Еднократна помош од 30.750 денари по лице, вкупно ќе бидат поддржани со 23 милиони денари

29 јуни 2021

 

На денешната, 83-та седница на Владата на Република Северна Македонија, донесена е одлука за доделување на финансиска поддршка на вкупно 745 естрадни уметници, со која за секое од лицата кои се пријавија и ги исполнија условите предвидени со јавниот повик ќе биде исплатена еднократна финансиска поддршка во износ од 30.750 денари по лице. На естрадните уметници кои беа погодени од корона кризата во наредните денови, вкупно ќе им бидат исплатени речиси 23 милиони денари (22.908.750,00 денари), со што е завршена уште една мерка од шестиот економски пакет.

На јавниот повик за финансиска поддршка на естрадни музичари, кој го објави Генералниот секретаријат на Владата, а кој се спроведе во соработка со Министерството за економија и Министерството за култура пристигнаа вкупно 1.633 апликации, а по вкрстувањето на податоците од Министерството за труд и социјална политика, Управата за јавни приходи, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и официјалните списоци од Здруженијата на естрадни уметници, се утврди дека критериумите за добивање на финансиска поддршка ги исполнуваат вкупно 745 лица.

Критериумите кои естрадните уметници требаше да ги исполнат за да добијат еднократна финансиска помош се:

- Да имаат пополнето годишна даночна пријава;

- Да не се корисници на пензија;

- Просечните месечни приходи да не надминуваат 15.000 денари;

- Да не користат некоја од редовните програми за социјална помош на Министерството за  труд и социјална политика и

- Да бидат членови на некое од регистрираните здруженија на естрадни уметници.

Во спроведувањето на оваа мерка, Владата на Република Северна Македонија континуирано комуницираше со сите регистрирани здруженија на естрадни уметници во земјата, пришто се разменија идеи за формирање на комора на естрадни уметници, со цел да се систематизира и стави во определена рамка оваа дејност, со што комората би издавала лиценци за работа на естрадните уметници и на тој начин би се создал ефективен и конкурентен пазар, би се намалила сивата економија и системски ќе се надминуваат проблемите со кои се соочуваат естрадните уметници.

Владата посветено работи на поддршка на секој еден граѓанин и преку реализација на шесте пакета економски мерки овозможува поддршка на сите категории на граѓани кои поради економската криза предизвикана од Ковид-19 имаат намалени приходи и не можат да ги остваруваат основните работни функции.

 

*****

Qeveria solli vendimin për mbështetje financiare të 745 artistë të estradës të prekur nga kriza e koronës - Ndihma e njëhershme prej 30.750 denarë për person, do të mbështeten me gjithsej 23 milionë denarë

 

Në mbledhjen e 83-të të sotme të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, u mor vendimi për ndarjen e mbështetjes financiare për gjithsej 745 artistë të estradës, me çka për secilin nga personat që aplikuan dhe plotësuan kushtet e parashikuara nga thirrja publike do të paguhet mbështetje financiare e njëhershme në vlerë prej 30.750 denarë për person. Artistët të estradës që u prekën nga kriza e koronës në ditët në vijim, do të paguhet gjithsej 23 milionë denarë (22.908.750,00 denarë), me çka kryhet edhe një masë tjetër e pakës së gjashtë ekonomike.

Në thirrjen publike për mbështetje financiare të artistëve të estradës, e shpallur nga Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë, e cila u zbatua në bashkëpunim me Ministrinë e ekonomisë dhe Ministrinë e kulturës, arritën gjithsej 1.633 aplikime, dhe pas referimit të të dhënave nga Ministria e punës dhe politikës sociale, Drejtorisë së të hyrave publike, Fondi i sigurimit pensional dhe invalidor dhe listat zyrtare të Shoqatave të artistëve të estradës, u vërtetua se kriteret për marrjen e mbështetjes financiare i plotësojnë gjithsej 745 persona.

Kriteret që artistët e estradës duhet të plotësonin për të marrë ndihmë financiare të njëhershme janë:

 - Të ketë plotësuar deklaratë vjetore tatimore;

- Të mos jenë shfrytëzues ipensionit;

- Të ardhurat mesatare mujore mos të kalojnë 15.000 denarë;

- Të mos shfrytëzohet asnjë nga programet e rregullta të ndihmës sociale të Ministrisë së punës dhe politikës sociale dhe

- Të jenë anëtar të ndonjërës prej shoqatave të regjistruara të artistëve të estradës.

Në zbatimin e kësaj mase, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në vazhdimësi komunikoi me të gjitha shoqatat e regjistruara të artistëve të estradës në vend, me ç’rast u shkëmbyen ide për formimin e një ode të artistëve të estradës, në mënyrë që kjo veprimtari të sistemohet dhe vendoset në një kornizë të caktuar, oda do të lëshonte licenca për artistët e estradës dhe kështu do të krijohej një treg efektiv dhe konkurrues, do të zvogëlohej ekonomia e zezë dhe do të kapërceheshin sistematikisht problemet me të cilat përballen artistët e estradës.

Qeveria punon me përkushtim për të mbështetur çdo qytetar dhe përmes realizimit të gjashtë pakove të masave ekonomike ofron mbështetje për të gjitha kategoritë e qytetarëve të cilët për shkak të krizës ekonomike të shkaktuar nga Covid-19 kanë të ardhura të ulura dhe nuk mund të kryejnë funksionet themelore të punës.

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: