Вицепремиерот Битиќи на министерски состанок во рамки на Берлински процес – Целите на Берлинскиот процес се приоритет за Северна Македонија, затоа што ние сме Европа и по тој пат продолжуваме да одиме

30 јуни 2021


„Ние сме Европа. Сите земји од иницијативата Западен Балкан 6 (Берлински процес)  се Европа и јас силно верувам дека ако одиме заедно ќе одиме посилно и побрзо. И додека работиме кон заеднички регионален пазар, правиме чекор напред кон единствениот пазар на ЕУ што ќе ја зајакне нашата економска интеграција. Во таа насока на состанокот на Управниот одбор на Западен Балкан 6 - Форум за комори за инвестиции, ја презедов иницијативата за создавање на единствени, кохерентни политики за привлекување на странските директни инвестиции за сите сите земји, но исто така, создавање силен регионален синџир на вредности. Тоа ќе ја подобри нашата конкурентност многу повеќе отколку што може да направи секој од нас - индивидуално. Регионална конкурентност во однос на регионалната конкуренција. Ова, верувам дека е нашата иднина“, нагласи заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции Фатмир Битиќи, на состанокот на министри за економија на земјите кои учествуваат во Берлинскиот процес, кој се одржа преку видео конференциска врска.

Вицепремиерот во своето обраќање потсети дека на минатогодишниот самит кој се одржа во Софија, земјите од Западен Балкан го прифатија предизвикот да се направат пресвртниците на Зелената агенда за Западен Балкан како уште една алатка за регионот, за да се приклучи на европските напори обликувани во политиките на Европскиот зелен договор. Овие политики се наменети за модерни општества, создаваат економско-ефикасни и конкурентни економии каде што растот се раздвојува од емисиите на стакленички гасови, се користи ефективна употреба на ресурси и правилно се менаџира со отпадот и се прават прилагодувања кон климатските промени.

„Зелената агенда опфаќа пет широки области на интервенција кои се опфатени со самиот Зелен договор. Тие се поврзани со декарбонизација, користење на воздух, вода и почва, циуркуларна економија, земјоделство и производство на храна, како и заштита на биодиверзитетот. Генерално, Агендата е холистички, еко-базиран пристап за економски раст и нови деловни можности кои што водат кон одржлива потрошувачка и модели на производство, каде што ефикасно користење и повторна употреба на ресурсите се клучни, бидејќи ниту една финансиска предност нема воопшто вредност, ако не донесе социјална и/ или еколошка корист. Северна Македонија е посветена на овие цели“, посочи Битиќи.

Вицепремиерот информираше дека Владата на Република Северна Македонија започна со креирање на првата Национална стратегија за развој 2021 - 2041 година. Во овој стратешки документ за развој на нашата земја во следните дваесет години ќе бидат вметнати Европските зелени политики како составен дел на целокупната стратегија. Тој додаде дека на почетокот на јуни, Владата усвои Интервентен план за инвестиции, вреден 8,7 милијарди евра, каде значителен износ од 3,1 милијарди евра, или речиси 40%, е наменет за инвестиции - и јавни и приватни, во енергетскиот сектор.

„Ова, во комбинација со ревидираната индустриска стратегија со фокус на секторот производство за периодот 2018 - 2027 година, ќе ги направи реални целите поставени од Република Северна Македонија. Индустриската стратегија ги поставува приоритетите во индустриската политика, почнувајќи од зајакнување на темелите на производството преку зголемување на производствената продуктивност, иновации и трансфер на технологија или трансформирање на индустријата кон зелената индустрија, сите базирани на сектор за производство ориентиран кон знаење и учење.Нашата индустриска стратегија е усогласена со европската визија за нашето општество преку развој на производствениот сектор, зазеленување на производството, дозволување нови инвестиции и поврзување на СДИ со локалните производители за нивно вклучување во меѓународни/регионални синџири на вредности и многу повеќе. Нашата земја е исто така во завршна фаза на усвојување на Стратегијата за паметна специјализација за одржлив економски раст. И, како што можете да видите, мојата земја е посветена на постигнување на европски вредности и стандарди и работиме со полна сила, бидејќи веруваме дека припаѓаме во европското семејство“, потенцираше вицепремиерот за економски прашања Фатмир Битиќи на денешниот состанок на економски министри од земјите на Западен Балкан.

 

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi në takimin ministror në kuadër të Procesit të Berlinit - Qëllimet e Procesit të Berlinit janë prioritet për Maqedoninë e Veriut, sepse ne jemi Evropë dhe vazhdojmë të ecim në atë rrugë

 

“Ne jemi Evropa. Të gjitha vendet e iniciativës së Ballkanit Perëndimor 6 (Procesi i Berlinit) janë Evropë dhe fuqimisht besoj se nëse shkojmë së bashku do të shkojmë më të fortë dhe më shpejtë. Përderisa punojmë drejt një tregu të përbashkët rajonal, ne po bëjmë një hap përpara drejt një tregu unik të BE-së që do të forcojë integrimin tonë ekonomik. Në këtë drejtim, në takimin e Bordit drejtues të Ballkanit Perëndimor 6 - Forumi për odat e investimeve, mora iniciativën për të krijuar politika unike, koherente për të tërhequr investime të huaja direkte për të gjitha vendet, por edhe për të krijuar një zinxhir të fortë rajonal të vlerave. Kjo do të përmirësojë konkurrentshmërinë tonë shumë më tepër sesa çdonjëri prej nesh mund të bëjë individualisht. Konkurrentshmëria rajonale në raport me konkurrencën rajonale. “Unë besoj se kjo është e ardhmja jonë”, tha Fatmir Bytyqi, zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, në takimin e ministrave të ekonomisë të vendeve pjesëmarrëse të Procesit të Berlinit, që u mbajt përmes video konferencës.

Në fjalimin e tij, zëvendëskryeministri kujtoi se në samitin e vitit të kaluar në Sofje, vendet e Ballkanit Perëndimor pranuan sfidën për ta bërë Agjendën e gjelbër për Ballkanin Perëndimor si një vegël tjetër për rajonin për t’u bashkuar me përpjekjet evropiane të formuara nga politikat e Marrëveshja e gjelbër evropiane. Këto politika janë të dedikuar për shoqëritë moderne, krijojnë ekonomi ekonomikisht efikase dhe konkurruese ku rritja ndahet nga emetimet e gazeve serë, efikasiteti i burimeve përdoret në mënyrë efikase dhe menaxhimi i mbetjeve menaxhohet si duhet dhe përshtatet me ndryshimet klimatike.

“Agjenda e gjelbër përfshin pesë fusha të gjera të ndërhyrjes që mbulohen nga vetë Marrëveshja e gjelbër. Ato janë të lidhur me dekarbonizimin, përdorimin e ajrit, ujit dhe tokës, ekonominë rrethore, bujqësinë dhe prodhimin e ushqimit, si dhe mbrojtjen e biodiversitetit. Në përgjithësi, Agjenda është një qasje holistike, e bazuar në qasjen eko për rritjen ekonomike dhe mundësitë e reja afariste që çojnë në konsum të qëndrueshëm dhe modele të prodhimit, ku përdorimi efikas dhe ripërdorimi i burimeve janë thelbësore, pasi asnjë avantazh financiar nuk ka ndonjë vlerë nëse nuk sjell dobi sociale dhe / ose ekologjike. Maqedonia e Veriut është e përkushtuar ndaj këtyre qëllimeve”, tha Bytyqi.

Zëvendëskryeministri informoi se Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka filluar me përpilimin e Strategjisë së parë nacionale zhvillimit 2021-2041. Në këtë dokument strategjik për zhvillimin e vendit tonë në njëzet vitet e ardhshme, politikat e gjelbra evropiane do të përfshihen si pjesë përbërëse e strategjisë së përgjithshme. Ai shtoi se në fillim të qershorit, Qeveria miratoi Planin e ndërhyrjes në investime prej 8,7 miliardë euro, me një vlerë të konsiderueshme prej 3,1 miliardë euro, ose pothuajse 40%, të destinuara për investime - si publike ashtu edhe private, në sektorin e energjisë.

“Kjo, në kombinim me strategjinë e rishikuar industriale me fokus në sektorin e prodhimit për periudhën 2018-2027, do t’i bëjë realiste qëllimet e vendosura nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Strategjia industriale përcakton prioritetet në politikën industriale, duke filluar nga forcimi i bazave të prodhimit duke rritur produktivitetin e prodhimit, inovacionin dhe transferimin e teknologjisë ose transformimin e industrisë në një industri të gjelbër, të gjitha bazuar në një sektor të prodhimit të orientuar drejt njohurive dhe mësimit. Strategjia jonë industriale është e harmonizuar me vizionin evropian për shoqërinë tonë përmes zhvillimit të sektorit të prodhimit, gjelbërimit të prodhimit, lejimit të investimeve të reja dhe lidhjes së IHD (investimeve të huaja direkte) me prodhuesit lokalë për përfshirjen e tyre në zinxhirët e vlerave ndërkombëtare / rajonale dhe shumë më tepër. Vendi ynë është gjithashtu në fazën përfundimtare të miratimit të Strategjisë për specializim inteligjent për rritje të qëndrueshme ekonomike. Siç mund ta shihni, vendi im është i përkushtuar në arritjen e vlerave dhe standardeve evropiane dhe punojmë me forcë të plotë, sepse besojmë se i përkasim familjes evropiane”, tha zëvendëskryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi në takimin e sotëm të ministrave të ekonomisë nga vendet e Ballkanit Perëndimor.

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: