Вицепремиерот Битиќи во Економски магазин на Алсат телевизија - Северна Македонија може да биде енергетски хаб на Балканот

1 јули 2021


Преку развој на енергетскиот сектор Северна Македонија многу брзо може да прерасне во енергетски хаб на Балканот. Тоа е возможно преку диверзификација на изворите на енергија, односно создавање алтернативни и еколошки извори на енергија со кои нашата економија ќе ја подобри својата конкурентност но и трајно ќе го реши проблемот со енергетското загадување, нагласи при своето гостување во емисијата „Економски магазин“ која се емитува на Алсат телевизија, Заменикот на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи. 

Вицепремиерот ја истакна важноста на сопственичкото учество на нашата земја во Александропулос гас терминалот, со што Северна Македонија ќе создаде нова енергетска перспектива и можности за замена на старите нееколошки извори на енергија.

„Нас ни е потребна зелена, еколошка енергија за чие производство не се користат горива кои загадуваат, како и постепено намалување на изворите на енергија кои се загадувачи“, посочи Битиќи.

Заменикот на Претседателот на Владата ја истакна и важноста на Коридорот 8 и железничкото поврзување со Бугарија и со Албанија како евтин алтернативен транспорт, кој значително ќе ја подобри конкурентноста на македонските компании, кои сега користат алтернативен авионски или бродски транспорт кој е многу поскап.

„Нашата иднина е во развојот на човечките ресурси, подобрување на транспортната инфраструктура и во развивањето на алтернативни зелени извори на енергија. Само така Северна Македонија може да креира дополнителна вредност и да има долгорочен одржлив развој“, потенцираше вицепремиерот Битиќи во последната емисија за оваа сезона на „Економски магазин“ на Алсат телевизија.

 

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi në “Magazinën ekonomike” në Televizionin Alsat - Maqedonia e Veriut mund të jetë një qendër energjetike në Ballkan

 

Përmes zhvillimit të sektorit energjetik, Maqedonia e Veriut shumë shpejt mund të rritet në një qendër energjetike në Ballkan. Kjo është e mundur përmes diversifikimit të burimeve të energjisë, gjegjësisht të krijimit të burimeve alternative dhe ekologjike të energjisë, me të cilat ekonomia jonë do të përmirësojë konkurrentshmërinë e saj, por gjithashtu do të zgjidhë përgjithmonë problemin e ndotjes energjetike, theksoi në emisionin "Magazina ekonomike" e cila emitohet në Televizionin Alsat, zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi.

Zëvendëskryeministri theksoi rëndësinë e pronësisë së vendit tonë në terminalin e gazit Aleksandropulos, me çka Maqedonia e Veriut do të krijojë një perspektivë të re energjetike dhe mundësi për zëvendësimin e burimeve të vjetra jo-ekologjike të energjisë.

"Ne kemi nevojë për energji të gjelbër, ekologjike për prodhimin e së cilës nuk përdoren lëndë djegëse ndotëse, si dhe një zvogëlim gradual të burimeve të energjisë që janë ndotëse", tha Bytyqi.

Zëvendëskryeministri i Qeverisë theksoi edhe rëndësinë e Korridorit 8 dhe lidhjen hekurudhore me Bullgarinë dhe Shqipërinë si një transport alternativ i lirë, i cili do të përmirësojë ndjeshëm konkurrencën e kompanive maqedonase, të cilat tani përdorin transportin ajror ose detar alternativ, i cili është shumë më i kushtueshëm.

"E ardhmja jonë është në zhvillimin e burimeve njerëzore, përmirësimin e infrastrukturës së transportit dhe në zhvillimin e burimeve alternative të energjisë së gjelbër. Vetëm në këtë mënyrë Maqedonia e Veriut mund të krijojë vlerë shtesë dhe të ketë një zhvillim të qëndrueshëm afatgjatë”, tha zëvendëskryeministri Bytyqi në emisionin e fundit për këtë sezon të "Magazinës ekonomike", në Televizionin Alsat.

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: