Вицепремиерот Битиќи и министерот Бесими на средба со грчкиот заменик министер за надворешни работи Фрагојанис - Работиме на зајакнување на економската соработка и зголемување на инвестициите со Грција31 Август 2021 година

Зајакнување и унапредување на економската соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Грција, при што двете страни ќе работат на зголемување на трговската размена, зголемување на инвестициите, како и потпишување договори коишто ќе ги подобрат позициите на фирмите, беа темите на коишто се дискутираше на средбата помеѓу заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи и министерот за финансии, Фатмир Бесими, со заменик-министерот за економска дипломатија на Грција, Костас Фрагојанис, којашто се одржа денеска.

На средбата беше истакнато дека во услови на пандемија клучно е зголемување на економската соработка со соседните земји, како и преземање заеднички чекори коишто ќе имаат импакт врз создавање услови за забрзан раст на економијата.  Соработката и пријателството меѓу двете земји се зајакнуваат. Се работи на проекти кои се од капитална вредност за двете држави кои ќе донесат квалитет на животот за нашите граѓани кои го заслужуваат.

Инаку, трговската размена со Грција годинава бележи раст  од 25,4 проценти во однос на  минатата година. Годинава во периодот од јануари до јуни трговската размена достигна близу 400 милиони евра,  додека директните инвестиции од Грција од 2017 година до сега изнесуваат 89,6 милиони евра. 

На средбата се дискутираше и за тековните и идни проекти. Како еден од позначајните проекти беше истакнат проектот за изградба на интерконективниот гасовод од Неготино до границата со Грција, инвестиција која чини 58 милиони евра.

Европската инвестициска банка и Европската банка за обнова и развој изразија интерес за доделување заеми со државна гаранција за финансирање на овој проект. Одборот на директори на Европската инвестициска банка во јули 2021 година одобри финансиски средства во износ од 29 милиони евра за реализација на овој проект.  Од ВБИФ  се добиени грант средствата за инвестиции во износ од 9,9 милиони евра кои ќе бидат наменети за финансирање на градежните работи и грант средства во износ од 2,7 милиони евра ќе бидат наменети за техничка помош при имплементација на проектот (надзор, управување со проектот), подобрување на комуникацијата и видливоста на проектот, како и за евалуација и ревизија на проектот. Европската банка за обнова и развој прифати да додели заем од околу 19 милиони евра за затворање на финансиската конструкција.

*****

 

Bytyqi dhe Besimi në takim me Fragogianis: Punojmë mbi përforcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe rritjen e investimeve me Greqinë

 

Përforcimi dhe avancimi i bashkëpunimit ekonomik ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë, ku të dyja palët do të punojnë për rritjen e shkëmbimit tregtar, rritjen e investimeve, si dhe nënshkrimin e marrëveshjeve që do t’i përmirësojnë pozicionet e kompanive, ishin temat për të cilat u diskutua në takimin ndërmjet Zëvendëskryeministrit për çështje ekonomike, Fatmir Bytyqi, ministrit të Financave, Fatmir Besimi me zëvendësministrin për displomaci ekonomike të Greqisë, Kostas Fragogianis, që u mbajt sot në Shkup.

Në takimin u theksua se në kushte të pandemisë, kyçe është  rritja e bashkëpunimit ekonomik me vendin fqinj, si dhe ndërmarrja e hapave të përbashkëta që do të ndikojnë mbi krijimin e kushteve të rritjes së përshpejtuar të ekonomisë. Bashkëpunimi dhe miqësia ndërmjet dy vendeve po përforcohen. Punohet mbi projekte që janë me vlerë kapitale për dy shtetet, që do të ofrojnë cilësi në jetën e qytetarëve tanë, të cilët e meritojnë këtë.

Gjegjësisht, shkëmbimi tregtar me Greqinë këtë vit shënoi rritje prej 25.4%, krahasuar me vitin paraprak. Këtë vit në periudhë nga muaji janar deri në muajin qershor shkëmbimi tregtar arriti afër 400 milionë euro, ndërsa investimet e drejtpërdrejta të huaja nga viti 2017 deri më tani janë me vlerë prej 89.6 eurove.

Në takim u diskutua edhe për projektet aktuale, si dhe ato të ardhshme. Si një prej projekteve më të rëndësishme u përmend projekti për ndërtimin e gasjellësit interkonjektiv nga Negotina deri në kufirin e Republikës së Greqisë, investimi është me vlerë prej 58 milionë eurove.

Banka Evropiane e Investiemve (BEI) dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) treguan interes për dhënie të huave me garanci shtetërore për financimin e këtij projekti. Këshilli i drejtorëve të BEI muajin korrik të vitit 2021, miratoi mjete financiare me vlerë prej 29 milionë eurove për realizimin e këtij projekti. Nga Korniza Investuese për Ballkanin Perëndimor (WBIF), janë ndarë mjete grant për investime në vlerë prej 9,9 milionë eurove, që do të destinohen për financimin e punëve ndërtimore, si dhe mjete grant me vlerë prej 2.7 milionë eurove, që do të destinohen për ndihmë teknike gjatë zbatimit të projektit (mbikëqyrje, menaxhim me projektin), përmisimin e komunikimit dhe vizibiletit të projektit, si dhe për evaluimin dhe revizionin e projektit. BERZH pranoi të japë hua prej rreth 19 milionë eurove për mbylljen e konstruksionit financiar.

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: