Вицепремиерот Битиќи на презентација на Индексот на бирократија за 2020 година –Преземаме сериозни чекори за поефикасна и поефективна администрација и намалување на бирократските процедури и тие вродуваат со плод

8 октомври 2021


Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, денеска, на покана на организацијата „Macedonia 2025“, се обрати на настанот на кој се презентираше Индексот за бирократија за 2020 година, истражување кое се спроведува во неколку европски земји, помеѓу кои е и Северна Македонија, а кое преку заедничкиот проект „Кон намалување на бирократскиот товар“, го реализираат „Macedonia 2025“, Институтот за економски и социјални студии (INESS) од Република Словачка и регионалната канцеларија на Friedrich Nauman Фондацијата. На настанот зборуваа и извршната директорка на организацијата „Macedonia 2025“, Никица Мојсоска Блажевски и аналитичарите Сашо Клековски и Антонио Николоски.

Вицепремиерот Битиќи, посочи дека резултатите од спроведеното истражување, од кое се произлезени препораки, укажуваат на тоа дека Северна Македонија, во споредба со останатите земји кои се опфатени, има најмало бирократско оптеретување во однос на бројот на процедури и бројот на часови кои компаниите ги поминуваат за да ги завршат сите обврски кон државата и додаде дека Владата реализира голем број на активности и прави напори и уште повеќе да се подностават бирократските обврски на фирмите, како и да се создаде поефикасна и поефективна администрацијата, уште подобар сервис за граѓаните и за стопанството.

„Во овој меѓупериод од една година, помеѓу двата настани преземени се навистина сериозни чекори токму во насока на поефикасна и поефективна администрација и намалување на обврските на бирократските процедури. Тоа го правиме и на оперативно и на стратешко ниво. Кога велам на оперативно ниво, тоа се редовните средби, на месечно ниво со стопанските комори, на кои ги отвораме сите важни и помалку важни теми, потоа седниците на економско социјалниот совет во кој во голема мерка се разговара за работничките права и правата и обврските кои проѕлегуваат од работните односи. Го донесовме и Планот за борба против корупцијата, со кој сакаме да ставиме крај на неефикасноста на административните постапки, а во чии рамки е отпочнат со работа и контакт центарот, односно он-лајн системот за поднесување и следење на пријави, а секако особено важен е процесот на дигитализација на администрацијата, со кој верувам дека значително би можеле да се забрзаат мноштво процеси.На стратешко ниво, сите знаеме дека компаниите сакаат сигурност и предвидливост, тука работиме на креирање на Национална развојна стратегија за наредните 20 години, која дефинитивно ќе ни го трасира патот кон поинтензивен и одржлив развој, како и создавање на Систем за управување со информации, во чии рамки ќе биде и единствен регистар на државна помош, со кој на едноставен начин компаниите би можеле да стигнат до информациите што им се потребни за сите мерки на поддршка кои државата ги обезбедува, но и ќе претставува една точка за реализација на инвестиции на сите економски субјекти. Направивме многу за една година, но треба уште многу да изодиме. Граѓаните и компаниите заслужуваат ефикасен и ефективен државен апарат, модерни и современи услуги, едноставни бирократски процедури, а својот потенцијал, потенцијалот на своите луѓе да го насочат кон развој“, потенцираше Битиќи.

Вицепремиерот, во изјава за медиумите, посочи дека. Владата го избра пристапот на создавање на одржливи и долгорочни решенија, да се носат политики кои носат резултати на среден рок и да се спроведуваатт политиките, со носење на соодветни законски решенија. Тој посочи неколку примери, воведени во последната година со кои значително се подобри ефикасноста на административните процеси.

„Работевме на законски решенија со кои ќе се поедностават многу административни процедури. Мерката за пријава на недоследности во спроведувањето на административните процедури за граѓаните и компаниите, само при најавата, за 30% ги забрза процесите кои беа во тек. Тоа се случи само при најавата. Активно се решаваат секоја една пријава на граѓанин или компанија, каде процесот заостанува. Како второ, просечното време за добивање на државна помош за реализација на инвестиции во нашата земја, пред една година изнесуваше од 8-12 месеци, тоа значи од денот на пријава за добивање на државна помош дека треба толку време за таа да се реализира. Денес тоа е скратено на само 2 месеци. Во овој момент се рабити  и на дигитален асистент за државна помош, со чие воспоставување го адресираме делот во извештајот од Стејт Департментот кој укажува за можни коруптивни моменти при доделување на државна помош. Тоа ќе биде прв пример на земја во Југоисточна Европа, за дигитален асистент, кој ќе дава изворни информации на сите подеднакво  за тоа што треба и може да очекуваат како  поддршка од државата“, нагласи вицепремиерот Битиќи за време на презентацијата на Индексот на бирократија за 2020 година.

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi në prezantimin e Indeksit të burokracisë për vitin 2020 - Po ndërmarrim hapa seriozë për administrim më efikas dhe efektiv dhe reduktim të procedurave burokratike dhe ato po japin fryte

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, sot, me ftesë të organizatës "Macedonia 2025", pati fjalim në ngjarjen ku u prezantua Indeksi i burokracisë për vitin 2020, një hulumtimi që po kryhet në disa vende evropiane, përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut, i cili përmes projektit të përbashkët “Drejt uljes së barrës burokratike”, i realizuar në bashkëpunim të përbashkët nga “Macedonia 2025”, Civica Mobilitas, Instituti për Studime Ekonomike dhe Sociale (INESS) nga Republika Sllovake dhe zyra rajonale e Fondacionit Friedrich Nauman. Përveç zëvendëskryeministrit, në këtë ngjarje gjithashtu folën edhe drejtori ekzekutiv i organizatës “Macedonia 2025”, Nikica Mojsoska Blazhevski dhe analistët Sasho Klekovski dhe Antonio Nikolloski.

Zëvendëskryeministri Bytyqi theksoi se rezultatet e sondazhit, të cilat rezultuan me rekomandime, tregojnë se Maqedonia e Veriut, në raport me vendet tjera me të cilat krahasohemi, kemi numrin më të ulët të procedurave dhe numrin më të ulët të orëve me të cilat kompanitë shpenzojnë për t’i përfunduar të gjitha detyrimet ndaj shtetit dhe shtoi se Qeveria zbaton një sërë aktivitetesh dhe bën përpjekje për të thjeshtëzuar edhe më shumë detyrimet burokratike të kompanive, si dhe për të krijuar një administratë më efikase dhe efektive, një shërbim edhe më të mirë për qytetarët dhe ekonominë.

“Në këtë interval prej një viti, midis dy ngjarjeve, janë ndërmarrë hapa vërtet seriozë pikërisht në drejtim të administrimit më efikas dhe efektiv dhe zvogëlimit të detyrimeve të procedurave burokratike. Ne e bëjmë atë sikurse në nivelin operacional ashtu edhe në atë strategjik. Kur them nivelin operacional, këto janë takimet e rregullta, në baza mujore me odat ekonomike, ku i hapim të gjitha temat e rëndësishme dhe më pak të rëndësishme, këto janë seancat e këshillit ekonomik-social në të cilat janë diskutuar kryesisht të drejtat e punëtorëve dhe të drejtat dhe obligimet që dalin nga marrëdhëniet e punës. Miratuam dhe Plani për luftën kundër korrupsionit, me të cilin duam t’i japim fund joefikasitetit të procedurave administrative, brenda të cilave ka filluar puna dhe qendra e kontaktit, pra sistemi online për paraqitjen dhe monitorimin e ankesave, dhe sigurisht që procesi i digjitalizimit i administratës është i rëndësisë së veçantë, me të cilin besoj se një numër procesesh mund të përshpejtohen ndjeshëm. Në nivelin strategjik, të gjithë e dimë që kompanitë duan siguri dhe parashikueshmëri, këtu ne po punojmë në krijimin e një Strategjie Kombëtare të Zhvillimit për 20 vitet e ardhshme, e cila patjetër do të hapë rrugën për një zhvillim më intensiv dhe të qëndrueshëm, si dhe krijimin e regjistri unik të ndihmës shtetërore, me të cilin në një mënyrë të thjeshtë kompanitë do të mund të merrnin informacionin e nevojshëm për të gjitha masat mbështetëse të ofruara nga shteti, por gjithashtu do të jetë një pikë për realizimin e investimeve të të gjitha subjekteve ekonomike. Brenda një viti kemi bërë shumë, por kemi ende një rrugë të gjatë për të bërë. Qytetarët meritojnë një aparat shtetëror efikas dhe efektiv, shërbime moderne dhe të përditësuara, procedura të thjeshta burokratike dhe potencialin e tyre, potencialin e njerëzve të tyre për t'u orientuar drejt zhvillimit” tha Bytyqi.

Zëvendëskryeministri, në një deklaratë për mediat, vuri në dukje se Qeveria ka zgjedhur qasjen e krijimit të zgjidhjeve të qëndrueshme dhe afatgjata, të miratohen politika që sjellin rezultate në periudhën afatmesme dhe për të zbatuar politikat, duke miratuar zgjidhje të përshtatshme ligjore. Ai theksoi disa shembuj, të prezantuar vitin e kaluar e që kanë përmirësuar ndjeshëm efikasitetin e proceseve administrative.

“Kemi punuar në zgjidhje ligjore që do të thjeshtojnë shumë procedura administrative. Masa për raportimin e mospërputhjeve në zbatimin e procedurave administrative për qytetarët dhe kompanitë, vetëm gjatë lajmërimit, përshpejtoi me 30% proceset në vazhdim. Kjo ndodhi vetëm gjatë lajmërimit. Aty ku procesi mbetet prapa çdo aplikim i një qytetari ose kompanie zgjidhet në mënyrë aktive. Së dyti, koha mesatare për marrjen e ndihmës shtetërore për realizimin e investimeve në vendin tonë, një vit më parë ishte 8-12 muaj, që do të thotë se nga dita e aplikimit për ndihmë shtetërore duhet kaq shumë kohë për t’u realizuar. Sot ajo është shkurtuar në vetëm 2 muaj. Për momentin  jemi duke punuar në një asistent digjital për ndihmën shtetërore, me themelimin e të cilit trajtojmë pjesën në raportin e State Departament (Departamentit të Shtetit) që tregon momente të mundshme korruptive në dhënien e ndihmës shtetërore. Do të jetë shembulli i parë i një vendi në Evropën Juglindore, për një asistent digjital, i cili do të sigurojë informacion burimor për të gjithë në mënyrë të barabartë për atë që ata duhet dhe mund të presin mbështetje nga shteti” tha zëvendëskryeministri Bytyqi gjatë prezantimit të Indeksit të burokracisë për vitin 2020.

 

 

Линк до видео од изјавата за медиумите на ЗПВРСМ Фатмир Битиќи:

 

Линк до обраќање на ЗПВРСМ Фатмир Битиќи на настанот на кој се презентираше Индексот за борократија за 2020 година:

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: