Вицепремиерот Битиќи на доделување на дипломи на Меѓународниот Балкански универзитет – Младите луѓе се иднината, Владата обезбедува еднакви услови и поддршка за остварување на нивните визии13 Октомври 2021 година

Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, на покана на Меѓународниот балкански универзитет (International Balkan University), денес присуствуваше и се обрати на завршната церемонија на која беа доделени дипломи за завршените студенти од генерацииите 2020 и 2021, кои дипломирале на Универзитетот. На настанот, воведни обраќања имаа и амбасадорот на Турција во Северна Македонија, Н.Е. Хасан Мемет Секизкок, ректорот на Меѓународниот Балкански универзитет, проф. д-р Мемет Дурсун Ердем и Претседателот на управувачкиот одбор на универзитетот, Ајдован Адемовски.

Во своето обраќање на церемонијата, вицепремиерот Битиќи им го честиташе дипломирањето на студентите и порача дека инвестицијата во сопственото образование е најисплатлива инвестиција на долг рок, за секој еден човек.

„Од искуство можам да ви потврдам дека секој вложен труд во едукација, секоја прочитана книга, секоја конструктивна дискусија, секое различно формално или неформално образование, на некој начин ве гради Вас како луѓе, ви носи нови перспективи и погледи на работите околу вас. Доброто и квалитетно образованието ги насочува младите како да размислуваат, како правилно да функционираат, им овозможува да носат добри одлуки, само преку образованите можеме максимално да го искористиме својот потенцијал и да имаме услови за благосостојба и убав живот. Знаењето стекнато преку образованието е единствениот пат кон слободата, кон независноста, и тоа како на материјалната така и на духовната независност. Едукацијата ни помага во градењето на карактерот, создава здрави навики, поттикнува позитивно размислување и не тера да гледаме кон иднината“, нагласи Битиќи.

Вицепремиерот додаде дека квалитетното образование е основа за зголемување на можности и носење на правилни одлуки во животот, а наградата од вложување во едукацијата секако ќе стигне до секој оној кој вложувал во себе.

„Би сакал да уште еднаш да потврдам дека Владата на Република Северна Македонија е целосно посветена, да создава еднакви можности за сите, како и да креира клима за успех на младите. Ќе направиме се што е во нашите можности, за да го унапредиме старт-ап еко системот, да ги поддржиме и поттикнеме младите претриемачи. Работиме напорно за да обезбедиме добра основа за сите млади луѓе, за да вие бидете пионери на четвртата индустриска револуција. Ваша задача е да сонувате и да работите и на тој начин да го остварите вашиот сон. Наша задача, како Влада, е да создаваме можности да вашите соништа станат реалност, тука, во Северна Македонија. Еднакви можности, исти права и квалитет за живот за сите“, потенцираше вицепремиерот Битиќи во своето обраќање пред дипломираните студенти од Меѓународниот Балкански универзитет.

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi në ndarjen e diplomave në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik - Të rinjtë janë ardhmëria, Qeveria ofron kushte të barabarta dhe mbështetje për realizimin e vizioneve të tyre

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, me ftesë të Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik, sot mori pjesë dhe foli në ceremoninë përmbyllëse në të cilën u ndanë diploma për të diplomuarit nga gjeneratat 2020 dhe 2021, të cilit diplomuan në këtë niversitet. Në këtë ngjarje, me fjalime u drejtuan edhe ambasadori i Turqisë në Maqedoninë e Veriut, Hasan Memet Sekizkok, rektor i Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik, prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem dhe Kryetari i Bordit të Universitetit, Ajdovan Ademovski.

Gjatë fjalimi të tij në këtë ceremoni, zëvendëskryeministri Bytyqi uroi studentët për diplomimin dhe tha se investimi në arsimin e tyre është investimi më fitimprurës në planin afatgjatë, për çdo njeri.

“Nga përvoja mund të konfirmoj se çdo përpjekje e investuar në arsim, çdo libër i lexuar, çdo diskutim konstruktiv, çdo arsimim i ndryshëm formal ose joformal, në një farë mënyre Juve ju ndërton si njerëz, ju sjell perspektiva dhe pikëpamje të reja për gjërat përreth jush. Arsimi i mirë dhe cilësor i udhëzon të rinjtë se si të mendojnë, si të funksionojnë drejtë, u mundëson atyre të marrin vendime të mira, vetëm përmes edukimit mund të shfrytëzojmë sa më shumë nga potenciali ynë dhe të kemi kushte për mirëqenie dhe një jetë të mirë. Njohuritë e fituara përmes arsimimit janë rruga e vetme drejt lirisë, pavarësisë materiale dhe shpirtërore. Edukimi na ndihmon në ndërtimin e karakterit, krijon shprehi të mira, nxit mendimin pozitiv dhe na bën të shikojmë drejt së ardhmes”, tha Bytyqi.

Zëvendëskryeministri shtoi se arsimi cilësor është baza për rritjen e mundësive dhe marrjen e vendimeve të drejta në jetë, kurse shpërblimi i investimit në arsim sigurisht që do të shkojë për këdo që ka investuar në veten e tij.

“Ju jeni ardhmëria e vendit tonë! Dua të ritheksoj se Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut është tërësisht e përkushtuar, që të krijojë mundësi të barabarta për të gjithë, si dhe të bëjë një klimë për suksesin e të rinjve. Ne do të bëjmë gjithçka që është në fuqinë tonë për të përmirësuar startap ekosistem, për të mbështetur dhe inkurajuar sipërmarrësit e rinj. Punojmë shumë për të siguruar një bazë të mirë për të gjithë të rinjtë që të jenë pionierë të revolucionit të katërt industrial. Detyra juaj është të ëndërroni dhe punoni dhe kështu të realizoni ëndrrën tuaj. Detyra jonë, si Qeveri, është të krijojmë mundësi që ëndrrat tuaja të bëhen realitet, këtu në Maqedoninë e Veriut. Mundësi të barabarta, të drejta të barabarta dhe cilësi të jetës për të gjithë”, tha zëvendëskryeministri Bytyqi në fjalimin e tij para studentëve të diplomuar të Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik.

 

 

Линк до обраќањето на вицепремиерот Битиќи на англиски јазик

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: