Вицепремиерот Битиќи и министерот Бектеши на „Првиот годишен Самит на Националната платформа за женско претприемништво“ – Владата е посветена за зголемување на учеството на жените во претриемништвото

18 Ноември 2021 година


Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи и министерот за економија Крешник Бектеши учествуваа и се обратија на свеченото отворање на „Првиот годишен Самит на Националната платформа за женско претриемништво“, кој се одржа на тема „Нови перспективи на женското претриемништво“ .

Вицепремиерот Битиќи изрази надеж дека овој Самит ќе биде прв од многуте кои, секоја година ќе одбележуваат зголемено учество и интегрирање на жените во претприемништвото, овозможувајќи им поддршка и соработка и создавајќи едно општество и бизнис клима, кои нема да демонстрираат никаков вид на дискриминација.

„Инклузивното општество е Европско општество, а нашата европска визија е јасна. Токму родовата еднаквост е дел од стратешките цели на оваа Влада и таа значи искоренување на сите родови стереотипи, преку креирање на политики и создавање на мерки кои ќе го помогнат тој процес. Жени во бизнисот и жени на лидерски позиции се конкурентска предност. Но, за да можеме да стигнеме до оваа додадена вредност, која сите нас ќе не поведе напред, потребно е сите сили и намери да ги насочиме кон повеќеслојна системска поддршка во креирање на опкружување во кое сите имаат еднакви можности, прво, а потоа да се осигураме  дека оние кои се колебаат, ќе се осмелат“, нагласи во воведното обраќање Битиќи.

Тој додаде дека Владата преку повеќе системски мерки го стимулира женското претриемништво, а застапеноста на жените како управители или основачи на претријатитијата е се поголема.

„Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување, со кој и во оваа година се планирани навистина значајни средства за самовработување и основање на сопствен бизнис. Од оваа година има значајна системска промена, која ја воведовме како афирмативна инклузивност и диверзитет, а со која жените имаат предност 60 спрема 40 во однос на мажите. Покрај ова, Фондот за иновации и технолошки развој, во 2020 година, објави нов инструмент, “Кофинансирани грантови за технолошки развој за надминување на последиците од Ковид-19”, а како поткритериум за оценување во овој инструмент, исто како и кај Оперативниот план за вработување, го воведе и рамномерниот регионален развој и рамномерна родова застапеност, односно проектите кои се од помалку развиени региони и проекти кои се од компании кои имаат жена сопственик/управител се оценуваат со бодови повеќе во рамките на овој поткритериум. За поздравување е и тоа што во вкупното портфолио на компании кои ги поддржува ФИТР, а кое изнесува 686 компании, околу 42% се компании кои ги управуваат и водат жени и притоа реализираат проекти во вкупна вредност од над 20 милиони евра“, објасни вицепремиерот и додаде дека Владата напорно работи во насока потполно да ја искорени дискриминацијата по било каков основ и да создаде подеднакви услови за сите граѓани да можат да ги реализираат своите соништа.

Министерот за економија Крешник Бектеши, истакна дека Министерството за економија е институција која  ја препознава улогата на жените во сите сфери на општеството, а особено во делот на економските активности.

„Ова го потврдивме во изминатите 11 години со тоа што од 2012 година  воведовме и веќе 11 години ја реализираме мерката – финансиска поддршка за женско претприемништво преку која ги кофинансираме трошоците за набавка на опрема и уредување на деловен простор само на  компаниите во сопственост и управувани од жени. Во 2018 година донесовме и Стратегија за развој на женското претприемништво 2019-2023 со која ги дефиниравме и стратешките приоритети кон кои се стремиме, а усвоивме и Акциски план со конкретни мерки и активности за остварување на поставените цели. Една од мерките во Стратегијата беше и воведувањето на стимулативни критериуми при евалуација на апликации/проекти поднесени од жени а кои се субвенционираат од страна на државни институции и за оваа мерка со задоволство сакам да истакнам дека веќе се имплементира од повеќето владини институции вклучително и од Министерството за економија“, започна министерот.

Бектеши додаде дека за спроведувањето на предвидените активности од акцискиот план на  Стратегијата за развој на женското претприемништво во Република Северна Македонија 2019-2023 и подигнување на степенот на соработка, Министерството за економија, потпиша Mеморандум за соработка со Националната платформа за женско претприемништво основана од Асоцијацијата на бизнис жени, со Сојузот на стопански комори, Националната федерацијата на фармери и Фондација за менаџмент и индустриско истражување МИР. Еден од стратешките приоритети е промоција на женското претприемништво преку реализација на повеќе мерки и активности меѓу кои и воведување на годишни награди за жени претприемачи.

„За реализација на активноста - воведување на годишни награди за жени претприемачи, Министерството за економија како институционален покровител и  Националната платформа за женско претприемништво за прв пат, оваа година организираат „Избор на жена - претприемач на годината“ кој се спроведува преку селекција на најдобрите компании во сопственост и управувани од жени врз основа на официјални податоци од завршните сметки на претпријатијата. Селектирани беа вкупно 51 компанија во сопственост и управувани од жени кои ги исполнија овие критериуми и навистина сите тие заслужуваат признание за постигнатите резултати.  Ова е доказ дека има моќни и успешни жени кои знаат да водат бизнис и притоа да  постигнат извонредни резултати. Од добиените податоци видовме дека  од овие 51 компанија, 40 се во категорија на мали, 10 во категорија на микро и една е средно претпријатие. Во периодот 2018-2020, овие 51 компании успеале да го зголемат бројот на вработени за 70,73% а добивката да ја зголемат за дури 112,44%. Импресивен е податокот што во време на пандемија овие компании успеале не само да го задржат туку и да го зголемат бројот на вработени. Овие 50 компании, заедно, во 2019 вработувале вкупно 596 вработени, а во 2020 тој број на вработени се зголемил на 741“, кажа во своето воведно обраќање, министерот за економија Крешник Бектеши.

Освен вицепремиерот Битиќи и министерот Бектеши, воведни обраќања на отворањето на самитот имаа и градоначалничката на град Скопје, Данела Арсовска, заменик раководителот на Делегацијата на ЕУ во Северна Макеоднија, Џулијан Васало и Претседателката на Националната платформа за женско претриемништво Валентина Дисоска.

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi dhe ministri Bekteshi në "Samitin e parë vjetor të Platformës kombëtare për gratë sipërmarrëse" - Qeveria është e përkushtuar që të rrisë pjesëmarrjen e grave në sipërmarrësi

Zëvendëskryeministri i  Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi dhe ministri i ekonomisë, Kreshnik Bekteshi në “Samitin e parë vjetor të Platformës kombëtare për gratë sipërmarrëse”, i cili u mbajt me temën “Perspektiva të reja mbi sipërmarrjen e grave”.

Zëvendëskryeministri Bytyqi shprehu shpresën se ky samit do të jetë i pari nga të shumtët që çdo vit do të shënojë rritje të pjesëmarrjes dhe integrimit të grave në sipërmarrësi, duke ofruar mbështetje dhe bashkëpunim dhe krijimin e një klime shoqërore dhe biznesi që nuk do të demonstrojë asnjë lloj diskriminimi.

“Një shoqëri gjithëpërfshirëse është një shoqëri evropiane dhe vizioni ynë evropian është i qartë. Barazia gjinore është pjesë e synimeve strategjike të kësaj qeverie dhe nënkupton zhdukjen e të gjitha stereotipeve gjinore, duke krijuar politika dhe masa që do ta ndihmojnë atë proces. Gratë në biznes dhe gratë në pozita drejtuese janë një përparësi konkurruese. Por për të arritur këtë vlerë të shtuar, e cila do të na çojë të gjithëve përpara, ne duhet t'i përqendrojmë të gjitha përpjekjet dhe synimet tona në mbështetjen sistematike shumështresore në krijimin e një mjedisi në të cilin të gjithë kanë mundësi të barabarta, fillimisht dhe më pas të sigurohemi që ata që hezitojnë edhe do të kenë guxim”, tha Bytyqi në fjalën e tij hyrëse.

Ai shtoi se Qeveria po stimulon sipërmarrësinë e grave përmes disa masave sistematike dhe po rritet përfaqësimi i grave si menaxhere apo themeluese të kompanive.

“Plani operacional për programe aktive dhe masa për punësim, me të cilin edhe sivjet janë planifikuar me të vërtetë mjete të konsiderueshme për  vetëpunësim dhe themelim të biznesit vetanak. Nga ky vit ka një ndryshim të rëndësishëm sistemore, masë afirmative, me të cilën gratë kanë përparësi 60 ndaj 40 në raport me meshkujt. Krahas kësaj, Fondi i Inovacioneve dhe Zhvillimit Teknologjik, në vitin 2020, publikoi instrumentin e ri, "Grantet e bashkëfinancuara për zhvillimin teknologjik për tejkalimin e pasojave të Covid-19", kurse si nënkriter vlerësimi për këtë instrument, sikurse në Planin operacional për punësim, zbatoi dhe zhvillimin e ekuilibruar rajonal dhe përfaqësimin e ekuilibruar gjinor, gjegjësisht projektet të cilat janë nga rajonet më pak të zhvilluara dhe projektet që janë nga kompanitë që kanë një grua pronare / menaxhere vlerësohen me pikë më shumë brenda këtij nënkriteri. Është për të përshëndetur edhe fakti se në portofolin e përgjithshëm të kompanive të cilat i mbështetë FIZHT, e numri i të cilëve është 686 kompani, rreth 42% janë kompani të cilat i menaxhojnë dhe drejtojnë gratë me ç'rast realizohen projekte në vlerë totale mbi 20 milionë euro, sqaroi zëvendëskryeministri dhe shtoi se Qeveria punon mundimshëm në drejtim të çrrënjosjes së plotë të diskriminimit në çfarëdo baze dhe të krijohen kushte të barabarta për të gjithë qytetarët të mund t’i realizojnë ëndrrat e tyre.

Ministri i ekonomisë, Kreshnik Bekteshi, theksoi se Ministria e ekonomisë është një institucion që njeh rolin e gruas në të gjitha sferat e shoqërisë, e veçanërisht në fushën e veprimtarisë ekonomike.

“Këtë e kemi konfirmuar në 11 vitet e kaluara dhe nga viti 2012 zbatuam masën dhe ka 11 vjet që e realizojmë masën - mbështetje financiare për sipërmarrjen e grave përmes së cilës bashkëfinancojmë kostot për blerjen e pajisjeve dhe rregullimin e hapësirave për zyra vetëm për kompanitë në pronësi dhe operim të grave. Në vitin 2018 kemi miratuar Strategjinë për zhvillimin e grave sipërmarrëse 2019-2023, e cila ka përcaktuar prioritetet strategjike për të cilat po përpiqemi dhe kemi miratuar një Plan veprimi me masa dhe aktivitete specifike për arritjen e synimeve të përcaktuara. Një nga masat në Strategji ishte futja e kritereve nxitëse në vlerësimin e aplikimeve/projekteve të paraqitura nga gratë dhe të cilat subvencionohen nga institucionet shtetërore dhe për këtë masë dua të theksoj se tashmë është zbatuar nga shumica e institucioneve qeveritare, përfshirë këtu dhe Ministrinë e ekonomisë”, filloi ministri.

Bekteshi shtoi se për realizimin e aktiviteteve të parapara me planin e veprimit të Strategjisë për zhvillimin e sipërmarrësisë së grave në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2019-2023 dhe ngritjen e nivelit të bashkëpunimit, Ministria e ekonomisë nënshkroi Memorandum për bashkëpunim me Platformën e grave sipërmarrëse e krijuar nga Asociacioni i grave të biznesit, me Lidhjen e odave ekonomike, Federatën kombëtare të fermerëve dhe Fondacionin për Menaxhimin dhe Kërkimin Industrial MIR. Një nga prioritetet strategjike është promovimi i sipërmarrjes së grave nëpërmjet zbatimit të disa masave dhe aktiviteteve, duke përfshirë vendosjen e çmimeve vjetore për gratë sipërmarrëse.

“Për realizimin e aktivitetit - prezantimi i çmimeve vjetore për gratë sipërmarrëse, Ministria e ekonomisë si sponsor institucional dhe Platforma kombëtare për gratë sipërmarrëse për herë të parë organizojnë këtë vit “Përzgjedhja e gruas – sipërmarrëse e vitit” e cila zbatohet përmes përzgjedhjes së kompanive më të mira në pronësi dhe operim të grave bazuar në të dhënat zyrtare nga llogaritë e korporatave. U zgjodhën gjithsej 51 kompani në pronësi dhe menaxhim të grave që plotësonin këto kritere dhe në të vërtetë të gjitha meritojnë vlerësim për rezultatet e arritura. Kjo është dëshmi se ka gra të fuqishme dhe të suksesshme që dinë të drejtojnë një biznes dhe të arrijnë rezultate të shkëlqyera. Nga të dhënat e marra pamë se nga këto 51 kompani, 40 janë në kategorinë e vogla, 10 në kategorinë mikro dhe një ndërmarrje e mesme. Në periudhën 2018-2020, këto 51 kompani arritën të rrisin numrin e punonjësve me 70,73% dhe të rrisin fitimin me 112,44%. Është mbresëlënës fakti që gjatë pandemisë këto kompani arritën jo vetëm të mbanin, por edhe të rrisnin numrin e punonjësve. Këto 50 kompani, së bashku, në vitin 2019 kanë punësuar gjithsej 596 punëtorë dhe në vitin 2020 ky numër i të punësuarve është rritur në 741”, tha në fjalën e tij hyrëse, ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi.

Në hapje të samitit, përveç zëvendëskryeministrit Bytyqi dhe ministrit Bekteshi, fjalë hyrëse mbajtën edhe kryetarja e Qytetit të Shkupit, Danela Arsovska, zëvendës shefi i Delegacionit të BE-së në Maqedoninë e Veriut, Xhulian Vasalo dhe Kryetarla e Platformës kombëtare për sipërmarrësia e grave Valentina Disoska.

 

Линк до видео со инсерти од „Првиот годишен Самит на Националната платформа за женско претриемништво“/ Lidhja për videon me inserte nga "Samiti i parë vjetor i Platformës kombëtare për sipërmarrjen e grave"

Линк до видео од обраќањето на вицепремиерот за економски прашања, Фатмир Битиќи/ Lidhja për videon nga fjalimi i zëvendëskryeministrit për çështje ekonomike, Fatmir Bytyqi

Линк до видео од обраќањето на министерот за економија, Крешник Бектеши/ Lidhja për video nga fjalimi i ministrit të ekonomisë, Kreshnik Bekteshi

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: