Кабинет

Тел: 02/3 220-095, локал 115

 • Милаим Амети - Шеф на кабинет - 54.000 денари 
 • Александар Талимџиоски - Посебен советник - 42.000 денари
 • Ана Трпеска - Посебен советник - 42.000 денари
 • д-р Љупчо Петкуќески – Државен советник за правни работи
 • Бобе Цецев  - Помошник раководител на сектор
 • Наташа Крстевска Станишковска - персонален асистент
 • Марија Мустачка - самостоен референт - технички секретар

 

Одделение за тековни економски политики

 • м-р Дане Јосифовски - Раководител на Одделение
 • м-р Даниел Јосифовски  - Советник за анализа на тековни економски прашања

Одделение за следење и анализа на државни стратегии, конкурентност, деловна клима и координација на проекти помогнати од меѓународна заедница

 • м-р Маја Бариќ Чочкова - Кабинетски службеник / Раководител на Одделение
 • м-р Марија Пантиќ Катушевска  - Советник за следење и анализа на државни стратегии, конкурентност, деловна клима и проекти помогнати од меѓународната заедница

Одделение за структурни реформи и регулатива

 • Стојне Данилова Иваноски  - Кабинетски службеник / Раководител на Одделение
 • Александар Андовски  - Советник за унапредување на регулатива
 • Иван Ристовски - Соработник за политики за земјоделие

Одделение за регионален и одржлив развој

 • м-р Ана Јовановска- Раководител на одделение
 • Сандра Андовска - Советник за одржлив развој

 

Одделение за јавно приватно партнерство и инвестиции

 • Лиридон Исмаили - Помлад Соработник за анализа на развој на ЈПП и инвестиции

 

Одделение за стручно- оперативна поддршка на Заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања и координација со економските ресори

 • Бојан Атанасовски - Раководител на Одделение
 • Ксенија Николова- Виш соработник за односи со јавност
 • м-р Филип Илиев - Соработник за анализа на тековни економски прашања
 • Елена Трпеска Богдановски - Соработник за стручно- оперативна поддршка на раководителот на секторот за економски политики, структурни реформи и инвестиции – извршен асистент на раководителот на сектор
 • Ева Бакалова - Помлад соработник за логистичка поддршка 
 • Наташа Крстевска Станишковска  - персонален асистент
 • Марија Мустачка - Самостоен референт- технички секретар

 

 

 

Undefined