Насоки за државјани на Србија, Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина, како и на дипломати, членовите на нивните семејства и на граѓани со двојно државјанство од овие држави за начинот на транзит и на регулиран привремен или постојан престој во РСМ

10 јули 2020

 

Во функција на операционализирање на Одлуката дополнување на одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус КОВИД-19, Главниот координативен кризен штаб ги прифати насоките доставени од Министерството за внатрешни работи изработени во соработка со Министерството за здравство и Министерството за надворешни работи.

Документот, во однос на транзит низ територија на Република Северна Македонија на државјани на Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина, ги опфаќа следните насоки:

а. При влез на граничен премин за воздушен сообраќај, од Меѓународен Аеродром Скопје и Аеродромот „Св. Апостол Павле“ во Охрид, не е потребно да се приложи медицинска потврда од направен ПЦР тест, имајќи предвид дека странскиот државјанин транзитира низ територија на Република Северна Македонија, односно потребно е само да потпише изјава и во рок од три часа мора да ја напушти територијата на државата.

б. При влез на копнен граничен премин, а со цел излез на граничен премин за воздушен сообраќај, од Меѓународен Аеродром Скопје и Аеродромот „Св. Апостол Павле“ во Охрид, потребно е задолжително да се прикаже авионски билет (електронски билет) и да се потпише изјава за транзит и во рок од три часа мора да ја напушти територијата на државата.

в. За професионалните превозници (возачи), не е потребно приложување на медицинска потврда од направен ПЦР тест, само со обврска за задолжително почитување на протоколот за вршење на меѓународен превоз.

г. За организиран автобуски превоз или меѓународни транзитни редовни линии, дозволен е влез за транзит, при што не е потребно приложување на медицинска потврда од направен ПЦР тест, а територијата на државата мора да се напушти во рок од пет часа, со потпишување изјава за транзит.

1. Државјаните на Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина кои имаат регулиран привремен или постојан престој во Република Северна Македонија, при секој влез во државата задолжително да приложат медицинска потврда со негативен резултат од ПЦР тест, направен 72 часа пред влез во државата.

2. Странските дипломати од земјите наведени во предметната одлука и акредитирани во Република Северна Македонија, како и членови на нивните семејства, при влез во државата не е потребно да приложуваат медицинска потврда од направен ПЦР тест.

3. Државјаните на Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина кои имаат претходно закажани здравствени прегледи и лекување во здравствена установа во Република Северна Македонија, може да остварат влез во државата со задолжително приложување на медицинска потврда со негативен резултат од ПЦР тест, направен 72 часа пред влез во државата, како и медицинска потврда за закажан лекарски преглед.

4. Државјаните на Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина, а кои имаат двојно државјанство, доколку имаат живеалиште во Република Северна Македонија (согласно евиденциите со кои располага Министерството за внатрешни работи, или пак се носители на МКД лична карта), при влез во Република Северна Македонија не е потребно да се приложи медицинска потврда со негативен резултат од ПЦР тест.

Но, доколку овие странски државјани имаат живеалиште во државата во која го имаат второто државјанство (една од горенаведените држави опфатени во член 1 од Одлуката) при влез во Република Северна Македонија потребно е задолжително да приложат медицинска потврда со негативен резултат од ПЦР тест, направен 72 часа пред влез во државата.

Носители на патни исправи издадени од Република Северна Македонија кои имаат адреса на живеење во Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина, при влез во Република Северна Македонија задолжително да приложат медицинска потврда со негативен резултат од ПЦР тест, направен 72 часа пред влез во државата.

5. Министерството за внатрешни работи по прибавување на пополнетите изјави од државјаните на Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина заедно со медицинските потврди од ПЦР тестовите да ги доставува на проверка и потврдување до определени лица од Министерството за здравство, а Министерството за здравство истите да ги доставува до регионалните Центри за јавно здравје, согласно адресите.

Овие насоки Министерството за надворешни работи ќе ги достави до сите дипломатско конзуларни претставништва во насока на соодветно информирање на јавноста.

English
АКТУЕЛНОСТИ: