Кабинет

Тел: 02/3118-022 лок. 111 или 234

 

 • Софче Јовановска  - Шеф на Кабинет  
 • м-р Виктор Андонов- Посебен советник
 • д-р Љупчо Петкуќески – Државен советник
 • Марина Узунов –  Посебен Советник за комуникации
 • Бобе Цецев  - Помошник раководител на сектор
 • Наташа Крстевска Станишковска - персонален асистент

 

Одделение за тековни економски политики

 • м-р Дане Јосифовски - Раководител на Одделение
 • м-р Даниел Јосифовски  - Советник за анализа на тековни економски прашања
 • м-р Филип Илиев - Соработник за анализа на тековни економски прашања

Одделение за следење и анализа на државни стратегии, конкурентност, деловна клима и координација на проекти помогнати од меѓународна заедница

 • м-р Маја Бариќ Чочкова - Раководител на Одделение
 • м-р Марија Пантиќ Катушевска  - Советник за следење и анализа на државни стратегии, конкурентност, деловна клима и проекти помогнати од меѓународната заедница

 

Одделение за структурни реформи и регулатива

 • Стојне Данилова Иваноски  - Раководител на Одделение
 • Александар Андовски  - Советник за унапредување на регулатива
 • м-р Ана Јовановска- Советник за унапредување на регулатива
 • м-р Маја Дамјановска Момироска - Виш соработник за унапредување на консултативен процес при креирање на регулатива
 • Иван Ристовски - Соработник за политики за земјоделие
 • м-р Виктор Дуровски - Помлад соработник за поддршка за анализа и следење на регулатива

 

Одделение за регионален и одржлив развој

 • Сандра Андовска - Советник за одржлив развој
 • м-р Ана Тунеска - Помлад соработник за поддршка за регионален развој и политики за земјоделие

 

Одделение за јавно приватно партнерство и инвестиции

 • Лиридон Исмаили - Соработник за анализа на развој на ЈПП и инвестиции
 • Ева Бакалова - Помлад соработник за поддршка за ЈПП и инвестиции

 

Одделение за стручно- оперативна поддршка на Заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања и координација со економските ресори

 • Бојан Атанасовски - Раководител на Одделение
 • Ксенија Николова- Виш соработник за односи со јавност
 • Елена Трпеска - Соработник за стручно- оперативна поддршка на раководителот на секторот за економски политики, структурни реформи и инвестиции – извршен асистент на раководителот на сектор
 • Марија Мустачка - Самостоен референт- технички секретар