Вицепремиерот Битиќи во Топ Тема: Имаме најава за четири нови инвестиции со вредност од над 300 милиони евра и нови 2000 работни места

22 февруари 2021


Заменикот на Претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи вчера вечер гостуваше во емисијата Топ Тема, на телевизија Телма, кадешто за актуелни економски теми дебатираше со претседателката на Сојузот на стопански комори Данела Арсовска и претседателот на Стопанската комора на Северозападна Македонија, Неби Хоџа.

Вицепремиерот Битиќи, на прашање во однос на нивото на странските директни инвестиции во земјата, рече дека не би сакал да ги дели компаниите на странски и домашни и дека она за што сака да зборува се инвестиции на компаниите, затоа што на крајот сите компании кои работат во земјата се наши, домашни компании.

„Законот за стратешки инвестиции и мерките од Законот за финансиска поддршка на инвестиции, т.е. Планот за економски раст навистина даваат резултати. Најавив пред 10-тина дена, еве денес можам да потврдам дека веќе во петокот имам потврда за 2 нови инвестиции од постојни компании коишто заради потребата, односно добивање на договори со нивните добавувачи ќе го прошират и зголемат производството. Тоа се дополнителни 2000 работни места коишто до крајот на годината ќе се реализираат. Дополнително две други компании планираат 300  милиони евра инвестиции, коишто претходно кажав дека доаѓаат преку стратешките инвестиции. Овиe се две стратешки инвестиции за коишто можам во моментот да зборувам, но сакам да укажам дека сега во овој момент од листата на стратешки инвестиции коишто ги разгледуваме, имаме вкупно 11, коишто достигнуваат навистина фрапантни бројки, коишто веројатно ако ги кажеме нема да верувате и затоа како што ќе се случуваат ќе ги кажуваме. Дека нашата економија е стабилна, не го потврдувам тоа јас, тоа го потврди пред 2 дена и „Standard & Poor’s“ со кредитниот рејтинг, ни го задржа на исто ниво без разлика на тоа што бевме погодени со кризата. Тоа го потврдуваат сите меѓународни финансиски организации, коишто кажуваат дека без разлика на кризата остануваме добри во регионот со падот. Падот секако не е позитивна работа, но тоа е секаде во светот, сепак се предвидува солидно заздравување во 2021, а веќе во 2022 да се вратиме во нормалните текови, односно на стапките на раст кој сите го очекуваме околу 5%, а зашто не и повеќе“, нагласи Вицепремиерот.
 

Линк до целата емисија „Топ тема“ на телевизија Телма

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi në Top Tema: Kemi paralajmërim për katër investime të reja në vlerë prej mbi 300 milionë euro dhe 2000 vende të reja pune

 
Zëvendëskryeministri përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi mbrëmë ishte mysafir në emisionin Top Tema në televizionin Telma, ku debatoi për çështjet aktuale ekonomike me kryetaren e Lidhjes së odave ekonomike Danela Arsovska dhe kryetari i Odës ekonomike të Tregtisë të Maqedonisë Veriperëndimore, Nebi Hoxha.
Pyetjes në raport me nivelin e investimeve të huaja direkte në vend, zëvendëskryeministri Bytyqi iu përgjigj se nuk do të donte t’i ndante kompanitë në të huaja dhe të brendshme dhe se ajo për të cilën ai dëshiron të flet ishte investimi i kompanive, sepse në fund të gjitha kompanitë që punojnë në vend janë tonat, kompani vendase.
 
“Ligji për investime strategjike dhe masat nga Ligji për mbështetjen financiare të investimeve, pra Plani i rritjes ekonomike vërtet japin rezultate. Paralajmërova para 10 ditë, e sot mund të konfirmoj se të premten kam një konfirmim për 2 investime të reja nga kompani ekzistuese që për shkak të nevojës, përkatësisht marrjes së kontratave me furnizuesit e tyre do ta zgjerojnë dhe rrisin prodhimin. Këto janë 2000 vende pune plotësuese që do të realizohen deri në fund të vitit. Edhe dy kompani të tjera po planifikojnë 300 milionë euro investime, të cilat thashë më parë se vijnë përmes investimeve strategjike. Këto janë dy investime strategjike për të cilat mund të flas në këtë moment, por dua të theksoj se tani nga lista e investimeve strategjike që po shqyrtojmë, kemi gjithsej 11, të cilat arrijnë shifra vërtet frapante, të cilat po qe se jua themi ju nuk do të besoni, prandaj do t’i tregojmë ashtu siç do të ndodhin. Që ekonomia jonë është stabile, nuk e konfirmoj unë atë, u konfirmua 2 ditë më parë dhe “Standard & Poor’s” me rejtingun e kredisë, na mbajti në të njëjtin nivel pavarësisht nga fakti që u goditëm nga kriza. Këtë e konfirmojnë të gjitha organizatat financiare ndërkombëtare, të cilat thonë se pavarësisht nga kriza, ne mbetemi të mirë në regjion sa i përket rënies. Rënia sigurisht që nuk është diçka pozitive, por është kudo në botë, prapë parashikohet një rimëkëmbje solide në vitin 2021, dhe në vitin 2022 të kthehemi në rrjedhat normale, pra normat e rritjes të cilat të gjithë i presim rreth 5%, dhe pse jo edhe më shumë”, theksoi zëvendëskryeministri.
 

Linku për gjithë emisionin “Top Tema” në televizionin Telma

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: