Фатмир Битиќи, Заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции

 

Линк до фотографија со висока резолуција

ФАТМИР БИТИЌИ

Заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции

 

Фатмир Битиќи, во својата повеќе од дваесет години долга кариера, работел како консултант и советник на повеќе влади, како и министерства и институции од регионот, со цел нивен развој, зголемување на ефективноста и ефикасноста, поставување на системски решенија и постигнување на позитивни економски резултати.

Негова тесна специјалност, но и пасија, е стратешкото планирање и менаџирање со развојни, економски и бизнис програми, со тоа што тој веќе долги години посветено, користејќи го целото свое искуство и знаење, директно работи на креирање на развојна домашна економија.

Во април 2018 беше ангажиран како советник на поранешниот Премиер на Република Северна Македонија, Зоран Заев.

По завршувањето на парламентарните избори во 2020, Битиќи ја презеде одговорноста за позицијата Заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, во Владата која беше предводена од премиерот Зоран Заев. Во 2022 година, новиот Премиер на Република Северна Македонија, Димитар Ковачевски, повторно му ја укажа довербата, со што Битиќи продолжува да ја изврши функцијата на Заменик на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции.

Битиќи своето формалното образование го стекнал на Универзитетот во Тирана, каде дипломирал на Економскиот факултетот на смерот за Бизнис Менаџмент. Тој е автор е на повеќе стратегии, предлог-закони, прирачници и упатства во областа на финансиите, економијата и развојот на бизнисот, кои значително допринеле и допринесуваат за развојот на домашната економија.

 

Контакт детали

 

FATMIR BYTYQI

 ZëvëndësKryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, përgjegjës për Çështje Ekonomike, koordinim me resoret ekonomike dhe investimet

 

 

Fatmir Bytyqi, në karrierën e tij më shumë se njëzet vjeçare, ka punuar si konsulent dhe këshilltar në disa qeveri, si dhe në ministri dhe institucione të rajonit, me qëllim të zhvillimit të tyre, rritjen e efektivitetit dhe efikasitetit, vendosjen e zgjidhjeve sistematike dhe arritjen e rezultateve pozitive ekonomike.

Specialiteti i ngushtë, por edhe pasioni i tij, është planifikimi strategjik dhe menaxhimi i programeve zhvillimore, ekonomike e të biznesit, me faktin se ai është përkushtuar prej shumë vitesh, duke përdorur të gjithë përvojën dhe njohuritë e tij, punon drejtpërdrejt në krijimin e një ekonomie vendase në zhvillim.

Në prill të vitit 2018 është angazhuar si këshilltar i ish-kryeministrit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev.

Pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2020, Bytyqi mori pozitën e zëvendëskryeministrit të Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, në Qeverinë e udhëhequr nga kryeministri Zoran Zaev.

Në vitin 2022, kryeministri i ri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, rikonfirmoi besimin, me të cilin Bytyqi vazhdon të jetë zëvendëskryeministër i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet.

Bytyqi arsimin formal e ka përfunduar në Universitetin e Tiranës, ku diplomoi në Fakultetin e Ekonomisë i dega Menaxhim Biznesi. Ai është autor i disa strategjive, propozim-ligjeve, doracakëve dhe udhëzimeve në fushën e financës, ekonomisë dhe zhvillimit të biznesit, të cilat kanë kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuojnë ndjeshëm në zhvillimin e ekonomisë vendase.

 

Detajet e kontaktit

 

FATMIR BITIKJI

Deputy President of the Government of the Republic of North Macedonia, in charge of economic affairs, coordination of economic sectors and investments 

 

 

Fatmir Bitikji throughout his 20 years long career had worked as both consultant and advisor to several governments, as well as ministries and institutions from the region to further their development, effectiveness and efficiency while providing systematic solutions for achieving positive economic results. 

His field of expertise, but also a passion is the strategic planning and management of development, economic and business programs. For many years he has been using his knowledge and experience to directly operate in creating developing domestic economy. 

In April 2018 Bitikji was engaged as Advisor to the former President of the Government of the Republic of North Macedonia, Zoran Zaev. 

Following the parliamentary elections in 2020 Bytyqi was assigned Deputy President of the Government of the Republic of North Macedonia in charge of economic affairs and coordination of the economic sectors and investments in the Government led by PM Zoran Zaev. 

In 2022 the new PM of the Republic of North Macedonia, Dimitar Kovachevski, reaffirmed his trust in Bitikji, so the later continues to discharge his duties on the position Deputy President of the Government of the Republic of North Macedonia in charge of economic affairs and coordination of the economic sectors and investments. 

Bitikji completed his formal education at the University in Tirana where he graduated from the Economic Faculty at the Department of Business Management. Additionally, he authored several strategies, proposal laws, guidebooks and manuals in the area of finance, economy and business development which have been significantly contributing to the development of the domestic economy. 

 

Contact details

English