Контакт

 
Заменик Претседател
на Владата на Република Северна Македонија
"Бул. Илинден" бр.2
1000 Скопје, Република  Северна Македонија
телефон: +389 2 3121 046 лок. 117
фах: 3221 506
Undefined