Кабинет

Тел: +389 2 3 118 022 локал 111/234

E- пошта: info_zpvrsm@gs.gov.mk

 • Милаим Амети - Шеф на кабинет - 54.000 денари 
 • Александар Талимџиоски - Посебен советник - 42.000 денари
 • Ана Трпеска - Посебен советник - 42.000 денари
 • Бобе Цецев  - Помошник раководител на сектор
 • Наташа Крстевска Станишковска - персонален асистент

Одделение за тековни економски политики

Одделение за следење и анализа на државни стратегии, конкурентност, деловна клима и координација на проекти помогнати од меѓународна заедница

 • м-р Маја Бариќ Чочкова - Кабинетски службеник / Раководител на Одделение
 • м-р Марија Пантиќ Катушевска  - Советник за следење и анализа на државни стратегии, конкурентност, деловна клима и проекти помогнати од меѓународната заедница

Одделение за структурни реформи и регулатива

 • Стојне Данилова Иваноски  - Кабинетски службеник / Раководител на Одделение
 • Иван Ристовски - Соработник за политики за земјоделие

Одделение за регионален и одржлив развој

 • Сандра Андовска - Советник за одржлив развој​

Сектор за инвестиции

 • Катерина Стојановска- Кабинетски службеник/ Помошник раководител на сектор
 • Радица Бобинска - Раководител на одделение 
 • Иван Андревски - Советник
 • Aна Ѓоргиева- Соработник
 •  Верда Фазлиова - Помлад соработник
 • Селма Мехмед - Помлад соработник

Одделение за јавно приватно партнерство и инвестиции

 

Одделение за стручно- оперативна поддршка на Заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции

 • Ксенија Николовска- Виш соработник за односи со јавност

Надворешни соработници

 • Борис Ефтимовски - надворешен соработник во областа на стратешки комуникации, вклучително анализи, стручни мислења, документи, материјали и информации - 45.000 денари
 • Доријан Милованиќ - надворешен соработник за обработка на фото и видео материјали - 35.000 денари
 • Илириан Садику - надворешен соработник за превод од македонски на албански јазик и од албански на македонски јазик- 35.000 денари

 

Undefined