Контакт

Заменик Претседател
на Владата на Република Македонија
"Бул. Илинден" бр.2
1000 Скопје,
Република Македонија
телефон:
(0)2 3114 258, (0)2 3118 022 лок 111, 234
фах: 3221 506