Вицепремиерот Битиќи на средба со претставници на Француската агенција за развој – Ја продлабочуваме соработката со партнерите за реализација на проекти за подобар живот на граѓаните

2 април 2021


Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, придружуван од државни секретари и високи административни службеници од девет министерства, денес одржа работна средба со амбасадорот на Република Франција во нашата земја, Н.Е. Сирил Бомгартнер и делегација на Француската агенција за развој, предводена од регионалниот директор за Западен Балкан Доминик Отберг, на која се разговараше за евентуалните можности за соработка помеѓу нашата земја и Француската агенција за развој.

Вицепремиерот Битиќи, во своето воведно излагање посочи дека Владата на Република Северна Македонија е посветена на реализација на проекти со кои ќе се подобруваат условите за живот на граѓаните на Република Македонија, а со кои воедно ќе се трасира патот кон целосна интеграција на земјата во Европската Унија, при што истакна дека влегувањето на Француската агенција за развој во Северна Македонија е еден чекор напред кон продлабочување на соработката помеѓу двете пријателски земји.

Амбасадорот Бомгартнер и регионалниот директор Отберг ја претставија мисијата на Француската агенција за развој, истакнаа дека станува збор за тело кое остварува меѓународни проекти кои се во согласност со политиките на Владата на Република Франција, кое е воспоставено пред повеќе од 80 години и има активности во над 100 земји во светот. Воедно, со отворањето на регионалната канцеларија за Западен Балкан на агенцијата, пред околу 1 и пол година, Франција ја покажа својата силна намера да им помогне на земјите од регионот во подобрување на условите за живот и евро-интеграциските процеси, притоа почитувајќи ги одредбите од Парискиот договор.

Вицепремиерот Битиќи и претставниците на министерствата ги презентираа тековните и идните планирани проекти од инфраструктурата и социјалното домување, поддршка на младите и заштита на културното наследство, унапредување на правосудниот систем, рамномерниот регионален развој, земјоделството, здравството, заштитата на животна средина, енергетика и енергетска ефикасност и поддршка на претпријатијата.

Вицепремиерот Битиќи, амбасадорот Бомгартнер и регионалниот директор Отберг се согласија дека постои навистина широк спектар на можности соработката помеѓу Република Северна Македонија и Република Франција, преку Француската развојна агенција, во годините кои следат, се повеќе да се развива, а пред се во интерес на создавање на подобри услови за живот на граѓаните, но и исполнувањето на критериумите за членството на земјата во ЕУ.

 

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi në një takim me përfaqësuesit e Agjencisë franceze të zhvillimit - Thellojmë bashkëpunimin me partnerët për të zbatuar projekte për një jetë më të mirë të qytetarëve

 
Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, i shoqëruar nga sekretarë shtetërorë dhe zyrtarë të lartë administrativë nga nëntë ministri, zhvilloi sot një takim pune me Ambasadorin e Republikës së Francës në vendin tonë, Siril Bomgartner dhe delegacionin e Agjencisë franceze të zhvillimit, të udhëhequr nga drejtori rajonal për Ballkanin Perëndimor, Dominik Otberg, ku u bisedua mbi mundësitë eventuale të bashkëpunimit midis vendit tonë dhe Agjencisë franceze të zhvillimit.

Zëvendëskryeministri Bytyqi, në fjalën e tij hyrëse, tha se Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut është e përkushtuar në realizimin e projekteve që do t’i përmirësojnë kushtet e jetesës së qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, e të cilat njëherit do të hapin rrugën për integrimin e plotë të vendit në Bashkimin Evropian., me ç’rast theksoi se hyrja e Agjencisë franceze të zhvillimit në Maqedoninë e Veriut është një hap përpara në thellimin e bashkëpunimit midis dy vendeve mike.

Ambasadori Bomgartner dhe drejtori rajonal Otberg prezantuan misionin e Agjencisë franceze të zhvillimit, duke theksuar se është një organ që zbaton projekte ndërkombëtare në përputhje me politikat e Qeverisë së Republikës së Francës, e cila është themeluar para më shumë se 80 vjet dhe ka aktivitete në 100 vende të botës. Në të njëjtën kohë, me hapjen e zyrës rajonale të agjencisë për Ballkanin Perëndimor, rreth një vit e gjysmë më parë, Franca tregoi qëllimin e saj të fortë për të ndihmuar vendet në rajon në përmirësimin e kushteve të jetesës dhe proceseve të integrimit evropian, duke respektuar dispozitat e Marrëveshjes së Parisit.
 
Zëvendëskryeministri Bytyqi dhe përfaqësuesit e ministrive prezantuan projektet aktuale dhe të ardhshme të planifikuara në infrastrukturë dhe strehim social, mbështetjen e të rinjve dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, avancimin e sistemit të drejtësisë, zhvillimin e baraspeshuar rajonal, bujqësinë, shëndetësinë, mbrojtjen e mjedisit jetësor, energjinë dhe efikasitetin energjetik dhe mbështetjen e ndërmarrjeve.

Zëvendëskryeministri Bytyqi, ambasadori Bomgartner dhe drejtori rajonal Otberg u pajtuan se ekziston një spektër i gjerë i mundësive për bashkëpunim ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Francës, përmes Agjencisë franceze të zhvillimit, në vitet e ardhshme, për t'u zhvilluar gjithnjë e më shumë, para së gjithash në interes të krijimit të kushteve më të mira të jetesës për qytetarët, por edhe përmbushjes së kritereve për anëtarësimin e vendit në BE.
 

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: