Вицепремиерите Груби и Битиќи и градоначалникот Шилегов го претставија проектот за нова клучка на Булеварот Словенија – Започнува со реализација многу значаен проект, за реални потреби на граѓаните и развој на стопанството31 Август 2021 година

Првиот заменик на претседателот на Владата и министер за политички систем и односи помеѓу заедниците, Артан Груби, заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи и градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов, на заедничка прес конференција го претставија проектот за нова клучка во Скопје, со која треба да се поврзат булеварите „Словенија“, „Никола Карев“ и „Хасан Приштина“, а со која значително ќе се подобри поврзаноста и ќе се одговори на реалните потреби на граѓаните и стопанствениците кои живеат и работат во овој дел од градот.

Вицепремиерот за економски прашања Фатмир Битиќи нагласи дека во Скопје и низ целата држава се реализираат многу проекти за реалните потреби на граѓаните. Тој информираше дека вредноста на проектот е околу 550 милиони денари, а за првата фаза обезбедени се 2 милиони евра од Владата на Република Северна Македонија, со ребалансот на буџетот за реализација на капитални инвестиции, а со реализација на проектот ќе се добие современо инфраструктурно-патно решение, со уредени пешачки и велосипедски патеки и зелен појас.

„Денес сме со вицепремиерот Груби и градоначалникот Шилегов тука, во близина на крстосницата помеѓу булеварот „Словенија“ и улицата „Качанички пат“, односно булеварот „Никола Карев“, каде ќе започне со изградба нова клучка, со која се очекува значително да се олесни сообраќајот на северниот влез и излез од градот, но и поквалитетно да се поврзат општините Карпош, Бутел, Чаир, Чучер Сандево, Шуто Оризари, како и да се овозможат подобри услови за компаниите кои работат во индустриската зона Визбегово. Визбегово е економска зона со над 700 милиони евра годишен обрт и над 2.500 вработени и реализацијата на оваа клучка која е за нив многу потребна го покажува на дело партнерскиот однос на оваа Влада со стопанството и граѓаните. Бидејќи, добра инфраструктура значи добра поврзаност, добра поврзаност значи соработка, соработката значи развој“, подвлече Битиќи.

Вицепремиерот потенцираше дека Владата е посветена на овозможување на поголем и  подобар квалитет на живот на сите граѓани во нашата држава при што потсети дека преку ТАВ Програмата во речиси сите општини се реализираат 94 проекти, во вреднос од 50 милион евра, додека преку Проектот за локална за локална и регионална конкурентност привршуваат 57 проекти во вредност од 21 милион евра, кои се реализираа во 10 туристички дестинации низ земјата.

Првиот заменик на претседателот на Владата, Артан Груби, изрази задоволство што започнува со реализација еден капитален проект, кој е барање на граѓаните на Скопје со децении. Средствата за започнување на првата фаза на проектот се обезбедени од Владата на Република Северна Македонија, преку ребаланскот на буџетот, информираше вицепремиерот.

„Среќен сум што како Влада, можеме да придонесеме за градење на поинаква скопска приказна, подобро Скопје за сите нас. Бев граѓански активист кога ги рушев ѕидовите што го делеа градот, како резултат на моноетничкото, монорелигозното, монокултурното, монопартиско лудило наречено „Скопје 2014“.  Денес, избран од граѓаните да служам, можам да придонесам за изградба на мостови, булевари, паркови и други инфраструктурни проекти. Ова е разликата, која придонесува за еднаквост, не за поделби, која гради мостови, а не ѕидови. Нашиот избор е лесен и јасен. Го сакаме Скопје цело за сите, а не за нив и за нас. Го сакаме Скопје едно, а не Скопје од десната и левата страна на Вардар. Сакаме развиено Скопје“, потенцираше првиот вицепремиер Груби.

Градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов, рече дека изведбата на клучката кај  булевар Словенија е голем проект за граѓаните на Скопје,а  заедно со клучката кај Момин Поток се наоѓаат на едната од двете главни рути која ги поврзува северниот и јужниот дел од градот.

„Изградбата на оваа клучка е од особено значење заради пробивањето на двата булевари, булеварот „Словенија“ кон Карпош и булеварот „Хасан Приштина“ кон излезот према Косово. По завршувањето на тендерската постапка очекувам да започнеме со изведба годинава и да заврши за 2 до 2,5 години од сега. Со цел да се намали сообраќајниот метеж на овој потег, проектот предвидува денивелиран патен јазол чија конструкција предвидува 5 рампи кои директно ги поврзуваат булеварите „Словенија“ и „Никола Карев“ и улицата Новопроектирана 6. Безбедниот сообраќај и одржливата урбана мобилност остануваат во редот на врвните приоритети на оваа градска администрација, а тоа граѓаните во континуитет го препознаваат и поддржуваат како ангажман кој ќе обезбеди поквалитетен живот за сите“, посочи градоначалникот Шилегов на настанот на кој беше промовиран проектот за новата клучка во северниот дел од градот.

 

*****

 

Zëvendëskryeministrat Grubi dhe Bytyqi dhe kryetari i qytetit të Shkupit Shilegov prezantuan projektin për një nyje të re në bulevardin Sllovenia - Fillon të realizohet një projekt shumë i rëndësishëm, për nevojat reale të qytetarëve dhe zhvillimin e ekonomisë

 

Zëvendëskryeministri i parë dhe ministri i sistemit politik dhe marrëdhënieve ndërmjet bashkësive, Artan Grubi, zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi dhe kryetari i qytetit të Shkupit, Petre Shilegov në një konferencë të përbashkët shtypi prezantuan projektin për një nyje të re në Shkup, me të cilën duhet të lidhen bulevardet “Sllovenia”, “Nikolla Karev” dhe “Hasan Prishtina”, e cila do të përmirësojë ndjeshëm lidhjen dhe do t'i përgjigjet nevojave reale të qytetarët dhe biznesmenët që jetojnë dhe punojnë në këtë pjesë të qytetit.

Zëvendëskryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi theksoi se shumë projekte po zbatohen në Shkup dhe në mbarë vendin për nevojat reale të qytetarëve. Ai informoi se vlera e projektit është rreth 550 milionë denarë, kurse për fazën e parë 2 milionë euro janë siguruar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me rebalancin e buxhetit për realizimin e investimeve kapitale, me rebalancin e buxhetit për realizimin e investimeve kapitale, kurse me realizimin e projektit do të arrihet një zgjidhje moderne infrastrukturore-rrugore, me shtigje të rregulluara për këmbësorë dhe biçikleta dhe brez të gjelbër.                                             

“Sot këtu jemi me zëvendëskryeministrin Grubi dhe kryetarin e qytetit të Shkupit Shilegov, pranë kryqëzimit midis bulevardit “Sllovenia” dhe “Rrugës së Kaçanikut”, gjegjësisht bulevardit “Nikola Karev”, ku do të fillojë ndërtimi i një nyje të re, e cila pritet të lehtësojë ndjeshëm trafikun në hyrjen dhe daljen veriore nga qyteti, por edhe për të lidhur sa më mirë komunat Karposh, Butel, Çair, Çuçer Sandevë, Shuto Orizare, si dhe për të mundësuar kushte më të mira për kompanitë që operojnë në zonën industriale të Vizbegut. Vizbegu është një zonë ekonomike me mbi 700 milionë euro xhiro vjetore dhe mbi 2.500 të punësuar dhe realizimi i kësaj nyje e cila është shumë e nevojshme për ta, tregon në praktikë partneritetin e kësaj Qeverie me ekonominë dhe qytetarët. Sepse, infrastruktura e mirë do të thotë lidhje e mirë, lidhja e mirë do të thotë bashkëpunim, bashkëpunimi do të thotë zhvillim”, nënvizoi Bytyqi.

Zëvendëskryeministri theksoi se Qeveria është e përkushtuar që të mundësojë cilësi më të madhe dhe më të mirë të jetës për të gjithë qytetarët e vendit tonë me ç’rast përkujtoi se përmes projekteve nga Programi TAV pothuajse në të gjitha komunat po realizohen 94 projekte, me vlerë prej 50 milionë euro, ndërsa përmes Programit të konkurrentshmërisë lokale dhe rajonale përfundojnë 57 projekte me vlerë prej 21 milionë euro, të cilat u realizuan në 10 destinacione turistike në mbarë vendin.

Zëvendëskryeministri i parë i Qeverisë, Artan Grubi, shprehu kënaqësinë që po fillohet me zbatimin e një projekti kapital, i cili ka qenë kërkesë e qytetarëve të Shkupit për dekada të tëra. Mjetet për fillimin e fazës së parë të projektit sigurohen nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, përmes rebalancit të buxhetit, njoftoi zëvendëskryeministri.

“Jam i lumtur që si Qeveri, mund të kontribuojmë në ndërtimin e një historie tjetër të Shkupit, një Shkup më të mirë për të gjithë ne.” Unë isha aktivist i shoqërisë civile kur rrëzoja muret që ndanin qytetin, si rezultat i çmendurisë monoetnike, monofetare, monokulturore, monopartiake të quajtur “Shkupi 2014”. Sot, i zgjedhur nga qytetarët për të shërbyer, mund të kontribuoj në ndërtimin e urave, bulevardeve, parqeve dhe projekteve të tjera të infrastrukturës. Ky është ndryshimi, i cili kontribuon në barazi, e jo në ndarje, që ndërton ura, e jo mure. Zgjedhja jonë është e lehtë dhe e qartë. E duam Shkupin të tërin për të gjithë, jo për ata dhe për ne. E duam Shkupin unik, jo Shkupin nga ana e djathtë dhe e majtë e Vardarit. Duam një Shkup të zhvilluar,” tha zëvendëskryeministri i parë Grubi.

Kryetari i qytetit të Shkupit, Petre Shilegov, tha se ndërtimi i nyjes në bulevardin “Sllovenia” është një projekt i madh për qytetarët e Shkupit, dhe së bashku me nyjën në Momin Potok ata janë në njërën nga dy rrugët kryesore që lidhin pjesën veriore me atë jugore të qytetit.

“Ndërtimi i kësaj nyje ka një rëndësi të veçantë për shkak të depërtimit të dy bulevardeve, bulevardit “Sllovenia” në Karposh dhe bulevardit “Hasan Prishtina” në dalje drejt Kosovës. Pas përfundimit të procedurës së prokurimit, pres që të fillojmë me ndërtim që këtë vit dhe ta përfundojmë atë prej 2 deri në 2,5 vjet filluar nga tani. Për të zvogëluar bllokimet e trafikut në këtë drejtim, projekti parashikon një nyje rrugore të sheshtë, ndërtimi i të cilit parashikon 5 rampa që lidhin drejtpërdrejt bulevardet “Sllovenia” dhe “Nikola Karev” dhe rrugën “Novoprojektirana 6”. Trafiku i sigurt dhe lëvizshmëria e qëndrueshme urbane mbeten ndër prioritetet kryesore të kësaj administrate të qytetit, kurse me këtë qytetarët vazhdimisht njohin dhe mbështesin atë që do të sigurojë një jetë më cilësore për të gjithë”, tha kryetari i qytetit të Shkupit Shilegov me rastin e promovimit të projektit për nyjen e re në pjesën veriore të qytetit.

 

Линк до видео од изјава на вицепремиерот за економски прашања, Фатмир Битиќи, на македонски и албански јазик

Линк до видео од изјава на првиот вицепремиер, Артан Груби, на албански и македонски јазик

Линк видео од изјава на градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: