Вицепремиерот Битиќи на средба со јапонскиот амбасадор Савада – Билатералните односи помеѓу земјите се на задоволително ниво, има голем потенцијал за унапредување на економската соработка

14 септември 2021


Заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи денес оствари средба со амбасадорот на Јапонија, Н.Е. г. Хиронари Савада, со кого разговараа за економската соработка помеѓу двете земји и потенцијалите за истата да се интензивира и понатаму.

Вицепремиерот Битиќи упати благодарност до јапонскиот амбасадор за поддршката која оваа земја ја дава за развојот на Република Северна Македонија и која е еден од најголемите билатерални донатори за реализација на конкретни програми и проекти, со средства од јапонскиот народ, кои се спроведуваат преку Јапонската агенција за меѓународна соработка ( JIKA ).

Битиќи и Савада посочија дека билатералните односи помеѓу двете земји се на завидно ниво, а се согласија дека постои голем потенцијал за унапредување на економската соработка.

За време на состанокот вицепремиерот посочи дека во процес е создавање на Национална развојна стратегија на Република Северна Македонија до 2041 година, која треба да отслика меѓугенерациски, родов, меѓуетнички, меѓупартиски и долгорочен консензус за приоритетите на државата, со цел да се обезбеди инклузивен, зелен и одржлив развој за сите, а особено за ранливите категории на луѓе.

Истакна дека економските политики на Владата се насочени кон привлекување на нови инвестиции на високо технолошко развиени компании, како што несомнено има и во Јапонија и дека целта на Владата е да се подигне конкурентноста на земјата и регионот на Западен Балкан, преку вклучување на компаниите во глобалните синџири на производствените компании. На состанокот е разговарано за унапредување на соработката и во инфраструктурата, енергетиката, транспортот, дигиталниот сектор и соработка помеѓу малите и средни компании од Република Северна Македонија и Јапонија.

Вицепремиерот Битиќи и амбасадорот Савада, се согласија дека во периодот кој следи ќе се посветат на реализација на заеднички економски проекти, со цел продлабочување на економската соработка помеѓу двете пријателски земји.

 

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi në takimin me ambasadorin japonez Savada - Bashkëpunimi dypalësh midis vendeve është në një nivel të kënaqshëm, ka potencial të madh për avancimin e bashkëpunimit ekonomik

 

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi  u takua sot me ambasadorin e Japonisë, Shkëlqesinë e Tij, Hironari Savada, me të cilën u bisedua për bashkëpunimin ekonomik midis dy vendeve dhe potencialet për intensifikimin e mëtejshëm të tij.

Zëvendëskryeministri Bytyqi falënderoi ambasadorin japonez për mbështetjen që ky vend e jep për zhvillimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe që është një nga donatorët më të mëdhenj dypalësh për realizimin e programeve dhe projekteve të veçanta, me mjete financiare nga populli japonez, që zbatohen përmes Agjencisë së Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Japonisë (JIKA).

Bytyqi dhe Savada vunë në dukje se marrëdhëniet dypalëshe midis dy vendeve janë në një nivel për lakmi dhe ranë dakord se ka potencial i madh për avancimin e bashkëpunimit ekonomik.

Gjatë takimit, zëvendëskryeministri theksoi se krijimi i Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut deri në vitin 2041 është në proces e sipër, e cila duhet të pasqyrojë konsensusin ndër gjeneratat, atë gjinor, ndëretnik, ndërpartiak dhe afatgjatë për prioritetet e vendit, në mënyrë që të sigurohet zhvillim gjithëpërfshirës, i gjelbër dhe i qëndrueshëm për të gjithë, e në veçanti për kategoritë më të prekshme të njerëzve.

Ai theksoi se politikat ekonomike të Qeverisë kanë për qëllim tërheqjen e investimeve të reja nga kompanitë e teknologjisë së lartë, siç është pa dyshim rasti në Japoni, dhe se qëllimi i Qeverisë është të rrisë konkurrentshmërinë e vendit dhe rajonit të Ballkanit Perëndimor përfshirë këtu kompanitë në zinxhirët e kompanive prodhuese. Në takim u diskutua për avancimin e bashkëpunimit në infrastrukturë, energjetikë, transport, sektorin digjital dhe bashkëpunim midis kompanive të vogla dhe të mesme nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Japonisë.

Zëvendëskryeministri Bytyqi dhe ambasadori Savada ranë dakord se në periudhën e ardhshme ata do të angazhohen për realizimin e projekteve të përbashkëta ekonomike, në mënyrë që të thellohet bashkëpunimi ekonomik midis dy vendeve mike.

 

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: