Вицепремиерот Битиќи во интерву за порталот izvoz.mk: Веќе е во функција Гарантниот фонд за поддршка на извозните компании

4 oктомври 2021


„Неопходно е македонската економија да се реструктира. Со сегашната структура на економијата, во која две третини од БДП се потпира на приватна потрошувачка, 15% на јавната потрошувачка, а само мал дел на извозот и производство, ние сме многу ранливи. Ако сакаме одржливо да се развиваме, оваа структура мора да се промени во насока на поголемо учество на производството со поголема додадена вредност, зголемување на конкурентноста на компаниите и раст на извозот. Треба да се поддржуваат сектори кои создаваат додадена вредност во економијата и кои на долг рок придонесуваат кон економски развој и подобрување на структурата на БДП“, посочува заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи во интервју за специјализираниот електронски портал, izvoz.mk.

Вицепремиерот нагласи дека за да се поттикне конкурентноста на компаниите, да се зголеми производството на производи со додадена вредност и да се стимулира раст на извозот, една од мерките за поддршка е Гарантниот фонд за извозни компании, кој веќе е ставен во функција, а кој ќе се операционализира преку Развојната банка на Северна Македонија, која со тоа ќе ја добие развојната компонента која и недостасуваше во досегашното функционирање.

„Благодарение на пакетите за економска поддршка оваа година успеавме да спасиме 120 илјади работни места и да ја намалиме невработеноста и во време на криза. Очекувањата се 2021 година да заврши со стапка на невработеност од 15%, со најмалку 15 илјад идополнително креирани работни места и раст на економијата од 4,1%, што ќе биде добра почетна основа за наредните години, кога се очекуваат стапки на раст на економијата од 5% до 5,2%“, потенцира вицепремиерот за економски прашања Битиќи во интервјуто за извоз.мк.

 

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi në një intervistë për portalin izvoz.mk: Fondi i garancisë për mbështetjen e kompanive eksportuese tashmë është në funksion

 

“Është e domosdoshme të ristrukturohet ekonomia maqedonase. Me strukturën aktuale të ekonomisë, në të cilën dy të tretat e PBB-së mbështeten në konsumin privat, 15% në konsumin publik dhe vetëm një pjesë të vogël të eksporteve dhe prodhimit, jemi shumë të prekshëm. Nëse duam të rritemi në mënyrë të qëndrueshme, kjo strukturë duhet të ndryshojë në drejtim të pjesëmarrjes më të madhe në prodhim me vlerë të shtuar më të madhe, rritje të konkurrencës së kompanive dhe rritje të eksporteve. Duhet të mbështeten sektorët që krijojnë vlerë të shtuar në ekonomi dhe që në afat të gjatë kontribuojnë në zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e strukturës së PBB-së”, tha zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi në një intervistë për portalin e specializuar elektronik izvoz.mk.

Zëvendëskryeministri thekson se për të nxitur konkurrentshmërinë e kompanive, për të rritur prodhimin e produkteve me vlerë të shtuar dhe për të stimuluar rritjen e eksporteve, një nga masat mbështetëse është Fondi i garancisë për kompanitë eksportuese, i cili tashmë është vënë në funksion, dhe e cila do të operacionalizohet përmes Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut, e cila kështu do të marrë komponentin e zhvillimit që i mungonte në funksionimin e deritanishëm.

“Falë pakove të mbështetjes ekonomike sivjet arritëm të shpëtojmë 120 mijë vende pune dhe të zvogëlojmë papunësinë edhe në kohë krize. Pritet që viti 2021 të përfundojë me një normë papunësie prej 15%, me të paktën 15 mijë vende pune të krijuara shtesë dhe rritje ekonomike prej 4,1%, e cila do të jetë një pikënisje e mirë për vitet e ardhshme, kur priten normat e rritjes ekonomike nga 5% deri në 5,2%”, theksoi zëvendëskryeministri për çështjet ekonomike Bytyqi në intervistën për izvoz.mk. 

 

Линк до целото интервју на вицепремиерот Битиќи за izvoz.mk.

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: