Го отворивме социјалниот дијалог, тој е единствениот пат за постигнување на консензус, зголемување на минимална плата ќе има, преговорите продолжуваат во петок

2 Февруари 2022 година


Дијалогот меѓу социјалните партнери за раст на минималната  плата во државата започна на  денешната седница на Економско-социјалниот совет.

Министерката за труд и социјална политика,  Јованка Тренчевска како претседател на Економско- социјалниот совет, пред отворањето на дискусијата се осврна на заложбите на Владата на РСМ, кои се дел и од Програмата на Владата 2022-2024 година, а тоа се раст на минималната плата и вреднување на трудот на работникот.

„Како Влада и ресорно министерство надлежно за прашања од областа на трудот, унапредувањето на статусот на работникот е наш приоритет, особено во време на економско-енергетска криза на глобално ниво, од која не сме поштедени ниту ние како држава. Затоа, го отвораме дијалогот, за да најдеме заедничко решение кое ќе одговори на предизвиците со кои сме соочени,“ рече министерката Тренчевска.

Заменик претседателот на Владата за економски прашања, Битиќи истакна дека само преку дијалог и отворени дискусии  со социјалните  партнери ќе се дојде до најдоброто и најодржливо долгорочно решение. Зборуваме за креирање на систем, рече Битиќи, механизам којшто и наредните години ќе осигура дека минималната платата плата е достоинствена плата.

Претставниците на синдикатите и  на работодавачите изнесоа свои предлози за утврдување на минималната плата, за кои ќе се дискутира на следната закажана седница на ЕСС во петок.

Дијалогот останува отворен, затоа што  тој е единствениот пат за постигнување на консензус.​

*****

Kemi hapur dialogun social, është e vetmja mënyrë për të arritur një konsensus, do të ketë rritje të pagës minimale, negociatat vazhdojnë të premten

 

Dialogu mes partnerëve socialë për rritjen e pagës minimale në vend ka nisur në seancën e sotme të Këshillit Ekonomiko-Social.

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, si kryetare e Këshillit Ekonomiko-Social, para hapjes së diskutimit iu referua përpjekjeve të Qeverisë së RMV-së, që janë pjesë e Programit të Qeverisë 2022-2024, të cilat janë rritja e pagës minimale dhe vlerësimi i punës së punëtorit.

“Si Qeveri dhe ministri e përgjegjëse për çështjet e punës, avancimin i statusit të punëtorit është prioriteti ynë, veçanërisht në kohë të krizës ekonomike dhe energjetike në nivel global, nga e cila ne si vend nuk jemi të kursyer. Prandaj hapim dialog për të gjetur një zgjidhje të përbashkët që do t’u përgjigjet sfidave me të cilat përballemi”, tha ministrja Trençevska.

Zëvendëskryeministri për çështje ekonomike, Bytyqi, theksoi se vetëm përmes dialogut dhe diskutimeve të hapura me partnerët socialë do të arrihet zgjidhja më e mirë dhe më e qëndrueshme afatgjatë. Po flasim për krijimin e një sistemi, tha Bytyqi, një mekanizëm që në vitet e ardhshme do të sigurojë që paga minimale të jetë një pagë dinjitoze.

Përfaqësuesit e sindikatave dhe punëdhënësit kanë paraqitur propozimet e tyre për përcaktimin e pagës minimale, të cilat do të diskutohen në seancën e ardhshme të paraparë të KES të premten.

Dialogu mbetet i hapur, sepse është e vetmja mënyrë për të arritur një konsensus.

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: