Одржана првата седница на Комисијата за јавно-приватен дијалог со министрите од новиот состав на Владата – Дијалогот помеѓу Владата и стопанството е секогаш искрен и отворен, носиме заеднички одлуки за подобра иднина на сите граѓани

4 Февруари 2022 


Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, денес ко-претседаваше со седницата на Комисијата за јавно-приватен дијалог, која се одржува на редовно месечно ниво, а е прва со дел од ново избраните министри на Владата на Република Северна Македонија. На седницата присуствуваа и министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска, министерот за информатичко општество и администрација Адмирим Алити, директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска, како и државните срекретарки на министерството за економија, Размена Чекиќ Дуровиќ и на министерството за животна средина и просторно планирање, Каја Шукова, додека од страна на коморите, кои заедно го спроведуваат проектот „Платформа за јавно-приватен дијалог“, присуствуваа претседатели, заменици претседатели, извршни или оперативни директори на Стопанската комора на Македонија, Сојузот на стопански комори, Стопанската комора на Северозападна Македонија и од МАСИТ.

Во воведното излагање, вицепремиерот Битиќи нагласи дека Владата и во овој состав останува отворен и искрен партнер на стопанството и дека сите важни теми за општетството, економијата и за граѓаните ќе бидат отворено дискутирани, а решенија за предизвиците ќе се наоѓаат преку консултативен дијалог во кој ќе бидат вклучени сите засегнати страни.

Вицепремерот кусо информираше дека е отворен социјалниот дијалог за зголемување на минималната плата, дека покачување на минималната плата мора да има, како и дека активно се работи со сите социјални партнери за донесување на најсоодветна методологија со која на одржлив начин на подолг рок ќе се регулира понатамошно покачување и усогласување на минималната плата во Република Северна Македонија.

На овој состанок министерката за труд и социјална политика, Јованка Тренчевска, информираше за статусот на подготовката на измените во Законот за работни односи кои се однесуваат за „недела неработен ден“, како и за статусот на новиот системски закон за работни односи, а на инцијатива на стопанските комори се отвори дискусија за потребата за измени на Законот за празници кој е во надлежност на МТСП.

Министерот за информатичко општество и администрација, Адмирим Алити, ги претстави тековните активности и плановите на министерството за интегрирана, целосна и итна дигитализација на процесите на државните служби, кои се неопходни да се спроведат за да се унапредат услугите кон граѓаните.

На состанокот се зборуваше и за Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема, статусот на гасификацијата во земјата, како и унапредувањето на сите активности на Управата за јавни приходи, како една од клучните институции за релациите помеѓу бизнисот и владата.

*****

 

U mbajt seanca e parë e Komisionit për Dialog Publiko-Privat me ministrat nga Qeveria e re - Dialogu ndërmjet Qeverisë dhe ekonomisë është gjithmonë i sinqertë dhe i hapur, marrim vendime të përbashkëta për një të ardhme më të mirë të të gjithë qytetarëve

 

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, bashkëkryesoi sot seancën e Komisionit për Dialog Publiko-Privat, e cila mbahet në rregullisht për çdo muaj dhe është e para me ministrat e rinj të zgjedhur të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në seancë morën pjesë edhe ministrja e punës dhe politikës sociale Jovanka Trençevska, ministri i shoqërisë informatike dhe administratës Admirim Aliti, drejtoresha e Drejtorisë së të Ardhurave Publike Sanja Llukarevska, si dhe sekretarja shtetërore e ministrisë së ekonomisë Razmena Çekiq Duroviq dhe ministrisë së mjedisit dhe planifikimit hapësinor, Kaja Shukova, ndërsa nga odat të cilat bashkërisht e realizojnë projektin “Platforma për dialog publiko-privat”, morën pjesë kryetarë, nënkryetarë, drejtorë ekzekutivë apo operativë të Odës Ekonomike të Maqedonisë, Lidhjes së Odave Ekonomike të Maqedonisë, Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore dhe nga MASIT.

Zëvendëskryeministri Bytyqi në fjalën hyrëse theksoi se Qeveria mbetet një partner i hapur dhe i sinqertë i ekonomisë dhe se të gjitha çështjet e rëndësishme për shoqërinë, ekonominë dhe qytetarët do të diskutohen hapur dhe zgjidhjet e sfidave do të gjenden përmes dialogut konsultativ në të cilat të gjithë palët e përfshira.

Zëvendëskryeministri informoi shkurtimisht se dialogu social për rritjen e pagës minimale është i hapur, se duhet të ketë rritje të pagës minimale dhe se po punohet në mënyrë aktive me të gjithë partnerët socialë për të miratuar metodologjinë më të përshtatshme që do të rregullojë ngritjen e mëtejshme në një mënyrë të qëndrueshme në planin afatgjatë dhe përshtatja e pagës minimale në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Ministrja e punës dhe politikës sociale, Jovanka Trençevska, në këtë takim informoi për gjendjen e përgatitjes së ndryshimeve në Ligjin për marrëdhëniet e punës lidhur me “të dielën si ditë jo pune”, si dhe statusin e ligjit të ri sistematik. për marrëdhëniet e punës, dhe me iniciativë të odave ekonomike hapën një diskutim për nevojën e ndryshimit të Ligjit për festat, i cili është në kompetenca të MPPS-së.

Ministri i shoqërisë informative dhe administratës, Admirim Aliti, prezantoi aktivitetet dhe planet aktuale të ministrisë për digjitalizim të integruar, të plotë dhe urgjent të proceseve të shërbimeve shtetërore, të cilat janë të nevojshme për t'u zbatuar për avancimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.

Në takim u diskutua edhe për Ligjin për menaxhimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike dhe mbeturinave të pajisjeve elektrike dhe elektronike, statusin e gazifikimit në vend, si dhe avancimin e të gjitha aktiviteteve të Drejtorisë së të Ardhurave Publike, si një nga institucionet kyçe për marrëdhëniet ndërmjet biznesit dhe Qeverisë.

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: