Социјалниот дијалог продолжува

4 Февруари 2022 година


Економско-социјалниот совет денеска ја продолжи дискусијата за утврдување на минималната плата во државата.

На денешната седница беа презентирани неколку различни симулации направени врз основа на доставените предлози од социјалните партнери за раст на минималната плата.

Од страна на Бизнис Конфедерација на Македонија беше доставен предлог во кој покрај измена на критериумите за усогласување на минималната плата се даде предлог и за обезбедување на финансиска помош за исплата на минимална плата од буџетот на РСМ. Овој предлог бара дополнителна анализа, со цел да се утврдат  фискалните импликации кои би го предизвикале предложеното решение.

Затоа беше договорено социјалниот дијалог да продолжи следната недела, со цел да се дојде до приближување и изнаоѓање на најодржливото системско  решение, кое ќе даде резултат на долг рок.

*****

Vazhdon dialogu social

Këshilli ekonomik-social sot vazhdoi diskutimin për përcaktimin e pagës minimale në vend.

Në seancën e sotme u prezantuan disa simulime të bëra në bazë të propozimeve të dorëzuara nga partnerët social për rritjen e pagës minimale.

Nga ana e Konfederatës së Biznesit të Maqedonisë u dorëzua propozimi ku krahas ndryshimeve të kritereve për rregullimin e pagës minimale u dha propozim edhe për sigurimin e ndihmës financiare për pagesën e pagës minimale nga buxheti i RMV-së. Ky propozim kërkon analiza shtesë me qëllim të përcaktohen implikacionet fiskale të cilat do të shkaktonin zgjidhjen e propozuar.

Prandaj, u dakordua që dialogu social të vazhdojë javën e ardhshme, për të arritur një zgjidhje më të afërt dhe për të gjetur zgjidhjen më të qëndrueshme sistematike, e cila do të japë rezultate në planin afatgjatë.

 

Инсерти од седницата на Економско социјалниот совет

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: