Вицепремиерот Битиќи за Утрински Брифинг – Вчера сите постигнавме голем успех, најважно е што обезбедивме системско решение за достоинствена минимална плата, која нема да биде под 57% од просечната

8 Февруари 2022 година


„Мислам дека вчерашниот да кажам успех на сите социјални партнери е за поздравување. Се случува прв пат, мислам во поновата историја на нашата држава, во која што сите социјални партнери седнуваат, разговараат со аргументи, можеби малку личеше дека имаме целосно спротиставени ставови и на синдикатите и на работодавачите, но не беше така. Имаше еден став дека минималната плата треба да се зголеми, но треба да дојдеме до заедничко прифатливо решение. Се знае, јас на неколку пати кажав дека единствениот начин за успех е дијалогот, дека мора да се разговара, за да се стигне на одржливо решение. Вчера, постигнавме не само еден успех, туку неколку. Мислам дека да стигнавме до еден износ на минимална плата од 18.000 денари на која што сите гледаат различно, но сметам дека тоа што вчера беше договорено е уште побитно од само 18.000 денари. Вчера дефиниравме методологија за усогласување на минимална плата која што ќе гарантира дека минималната плата секоја година ќе се усогласува со 2 критериуми, а тоа е порастот на животниот стандард или инфлацијата, народски кажано не економски и второ порастот на просечната плата, се земаат уделите на двата по 50% и се создава коефицент со кој се усогласува минималната плата и второ е дека минималната плата никогаш нема да биде помала од 57% од просечната плата. Сметам дека ова е навстина тоа што треба да го поздравиме, креиравме механизам кој што еднаш засекогаш минималната плата полека ќе ја става ад акта“, нагласи заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи за време на гостувањето во емисијата „Утрински брифинг“, која се емитува на електронскиот медиум „Слободна ТВ“.

„Тоа што ние нема да го дозволиме е да се вратиме на она претходно ниво.  Само да се потсетиме дека во 2016-та година минималната плата беше на удел од 38% од просечната плата, со поставување на прагот од 57%, ние сме далеку над можеби сите земји од Западен Балкан.  Тоа гарантира на секој еден работник што и да се случува понатаму дека никогаш минималната плата нема да падне под прагот од 57% од просечната плата.  Тоа е успеход од дијалогот со социјалните партнери, успехот е заедничко решение и мислам дека тоа е најголемиот успех кој што вчера го постигнавме“, додаде вицепремиерот Битиќи.

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi për “Brifingun e mëngjesit” - Dje të gjithë arritëm sukses të madh, më e rëndësishmja është se kemi dhënë një zgjidhje sistematike për një pagë minimale dinjitoze, e cila nuk do të jetë nën 57% të mesatares.

“Mendoj se suksesi i djeshëm i të gjithë partnerëve socialë është për t'u përshëndetur. Ndodh për herë të parë, mendoj në historinë e fundit të vendit tonë, ku të gjithë partnerët socialë ulen, diskutojnë me argumente, ndoshta mund të jetë dukur se kemi pikëpamje krejtësisht të kundërta si nga sindikatat ashtu edhe nga punëdhënësit, por nuk ishte ashtu. Kishte një mendim se paga minimale duhet të rritet, por duhet të arrijmë një zgjidhje të pranueshme reciproke. Dihet, e kam thënë disa herë, se e vetmja rrugë për të pasur sukses është dialogu, se duhet diskutuar për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme. Dje arritëm jo vetëm një sukses, por disa. Mendoj se kemi arritur një shumë të pagës minimale prej 18.000 denarë, të cilën të gjithë e shohin ndryshe, por mendoj se ajo që është marrë vesh dje është edhe më e rëndësishme se vetëm 18.000 denarë. Dje përcaktuam një metodologji për harmonizimin e pagës minimale e cila do të garantojë që paga minimale të harmonizohet me 2 kritere çdo vit, dhe atë është rritja e standardit të jetesës apo inflacioni, thënë në gjuhën e popullit jo ekonomikisht dhe së dyti rritja e pagës mesatare, merren hise nga të dyja nga 50% dhe krijohet një koeficient që harmonizon pagën minimale dhe së dyti që paga minimale nuk do të jetë kurrë më e vogël se 57% e pagës mesatare. Mendoj se kjo është me të vërtetë ajo që duhet të mirëpresim, ne kemi krijuar një mekanizëm që njëherë e përgjithmonë do ta vendosë ngadalë pagën minimale në ad acta”, tha zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi gjatë paraqitjes në emisionin “Brifingu i mëngjesit”, i cili transmetohet në mediumin elektronik “Slobodna TV”.

“Ajo që nuk do të lejojmë është kthimi në nivelin e mëparshëm. Sa për t'ju kujtuar se në vitin 2016 paga minimale ishte në masën 38% të pagës mesatare, duke vendosur një prag prej 57%, ndoshta jemi shumë mbi të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Kjo i garanton çdo të punësuari, pavarësisht se çfarë do të ndodhë më pas, se paga minimale nuk do të bjerë kurrë nën pragun prej 57% të pagës mesatare. Është sukses i dialogut me partnerët socialë, suksesi është zgjidhje e përbashkët dhe mendoj se është suksesi më i madh që kemi arritur dje”, ka shtuar zëvendëskryeministri Bytyqi.

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: