Вицепремиерот Битиќи на средба со амбасадорот на Словенија Предан - Економската соработка помеѓу земјите е на задоволително ниво, забележан е раст на трговската размена и извозот кон Словенија

10 Февруари 2022 година


Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи, се сретна со амбасадорот на Република Словенија, Н.Е. Милан Предан, со кого разговараа за соработката во полето на економијата и поддршката од Словенија за евро-интеграциските процеси на нашата земја.

Вицепремиерот Битиќи за време на состанокот се заблагодари за политичката поддршка од Словенија во процесот на отворање на преговори за членство на Северна Македонија во ЕУ и притоа истакна дека стекнатото словенечко искуство и експертиза ќе биде од големо значење за нашата земја во овој процес.

Амбасадорот и вицепремиерот разговараа и за економската соработка помеѓу двете земји пришто констатираа дека соработката е на задоволително ниво, Словенија е 15-от трговски партнер на нашата земја и притоа го поздравија растот на трговската размена од 12,4% и растот на извзот од нашата земја кој е со стапка од над 20% во 2021 година во споредба со годината претходно. Во нашата земја се реализирани и неколку значајни инвестиции во производствени капацитети, а Словенија е една од земјите од Балканот кои даваат најголема поддршка за реализација на проекти на локално ниво, за подобрување на животот на граѓаните.

Битиќи и Предан заклучија дека потенцијалот за соработка не е целосно искористен и дека во периодот кој следува, преку активна комуникација и соработка, ќе се направат ангажмани за да максимално биде исполнет целиот потенцијал.

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi në takim me ambasadorin e Sllovenisë Predan - Bashkëpunimi ekonomik ndërmjet vendeve është në nivel të kënaqshëm, ka rritje të shkëmbimit tregtar dhe eksportit në Slloveni

 

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, ka takuar ambasadorin e Republikës së Sllovenisë, SH.T. Milan Predan, me të cilin u biseduan për bashkëpunimin në fushën e ekonomisë dhe mbështetjen nga Sllovenia për proceset integruese evropiane të vendit tonë.

Zëvendëskryeministri Bytyqi gjatë takimit falënderoi Slloveninë për mbështetjen e saj politike në procesin e hapjes së negociatave për anëtarësim të Maqedonisë së Veriut në BE dhe theksoi se përvoja dhe ekspertiza e fituar sllovene do të jenë të një rëndësie të madhe për vendin tonë në këtë proces.

Ambasadori dhe zëvendëskryeministri diskutuan edhe për bashkëpunimin ekonomik mes dy vendeve, duke theksuar se bashkëpunimi është në nivel të kënaqshëm, Sllovenia është partneri i 15-të tregtar i vendit tonë dhe përshëndeti rritjen e tregtisë prej 12.4% dhe rritjen e eksporteve. nga vendi ynë, i cili është në një normë mbi 20% në vitin 2021 krahasuar me një vit më parë. Në vendin tonë janë realizuar disa investime të konsiderueshme në kapacitetet prodhuese, kurse Sllovenia është një nga vendet e Ballkanit që ofron mbështetjen më të madhe për realizimin e projekteve në nivel lokal, për përmirësimin e jetës së qytetarëve.

Bytyqi dhe Predan përfunduan se potenciali për bashkëpunim nuk është shfrytëzuar plotësisht dhe se në periudhën e ardhshme përmes komunikimit dhe bashkëpunimit aktiv do të angazhohen që maksimalisht të përmbushet potenciali i plotë.

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: