Средба Битиќи-Фрагојанис: Работиме на многу заеднички проекти од обостран економски интерес за подобар живот на нашите граѓани и развој на регионот

11 Февруари 2022 година


Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи оствари работен состанок со Заменикот министер за надворешни работи задолжен за економска дипломатија и отвореност на Република Грција, Костас Фрагојанис, со кого разговараа за повеќе теми кои се од обостран економски интерес на двете пријателски земји.

Битиќи и Фрагојанис изразија задоволство од континуитетот на позитивни промени во изминатите две години, кои се резултат на постигнатиот договор од Преспа, за многуте заеднички проекти кои се во тек и посочија дека периодот кој следи е одлична можност дополнително да се забрза реализација на стратешките проекти кои значат уште подобра економска соработка.

Заменикот министер Фрагојанис ги пренeсе ставовите на грчката Влада, дека Република Северна Македонија може да очекува силна политичка подршка од страна на Република Грција во евро-интегративните процеси и притоа нагласи дека соработката помеѓу земјите, особено поврзано со економијата, може да се развива и надвор од рамките на договорот од Преспа, во интерес на граѓаните од двете земји.

Фрагојанис и Битиќи разговараа и за реализација на зеленото сценарио на Стретегијата за енергетика на Република Северна Македонија и за силната интенција на двете влади да придонесат кон остварување на целите од Европскиот Зелен договор, при што од грчка страна беше понудено да се сподели искуството кое тие ги имаат со привлекување и изградба на производствени капацитети од обновливи извори, особено по затворањето на термо-електраните. Максимално да се искористат обновливите природни ресурси, како што се сонцето, ветерот и водата и да се зачува животната средина е заедничка цел не само на Владите на Северна Македонија и Грција, туку на цела Европа.

На состанокот беа отворени и други теми, како соработка во земјоделството и образованието, а вицепремиерот Битиќи и заменикот министер Фрагојанис истакнаа дека меѓусебната соработка ќе продолжи и понатаму и дека заеднички ќе работат на побрза реализација на отпочнатите проекти, но и иницирање на нови идеи, со кои ќе се зацврснува пријателството и економските односи помеѓу двете пријателски земји.

*****

Takimi Bytyqi-Fragojanis: Jemi duke punuar në shumë projekte të përbashkëta me interes të dyanshëm ekonomik për një jetë më të mirë të qytetarëve tanë dhe zhvillimin e rajonit

 

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi  ka zhvilluar një takim pune me zëvendësministrin e jashtëm, përgjegjës për diplomacinë ekonomike dhe hapje të Republikës së Greqisë, Kostas Fragojanis, me të cilin janë biseduar disa tema me interes reciprok ekonomik të të dy vendeve mike.

Bytyqi dhe Fragojanis shprehën kënaqësinë për vazhdimësinë e ndryshimeve pozitive në dy vitet e fundit, të cilat janë rezultat i Marrëveshjes së Prespës, për shumë projekte të përbashkëta që janë duke u zhvilluar dhe theksuan se periudha që vijon është një mundësi e shkëlqyer për të përshpejtuar më tej zbatimin e projekteve strategjike, të cilat janë bashkëpunim edhe më i mirë ekonomik.

Zëvendësministri Fragojanis përcolli qëndrimet e qeverisë greke se Republika e Maqedonisë së Veriut mund të presë mbështetje të fuqishme politike nga Republika e Greqisë në procesin eurointegrues dhe theksoi se bashkëpunimi ndërmjet vendeve, veçanërisht në lidhje me ekonominë, mund të zhvillohet përtej Marrëveshja e Prespës, në interes të qytetarëve të të dy vendeve.

Fragojanis dhe Bytyqi diskutuan edhe për realizimin e skenarit të gjelbër të Strategjisë Energjetike të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe synimin e fortë të dy qeverive për të kontribuar në arritjen e qëllimeve të Marrëveshjes Evropiane të Gjelbër, ku pala greke ofroi të ndajë përvojën e tyre që kanë duke tërhequr dhe ndërtuar objekte prodhimi nga burime të rinovueshme, veçanërisht pas mbylljes së termocentraleve. Përdorimi maksimal i burimeve natyrore të rinovueshme, si dielli, era dhe uji, dhe ruajtja e mjedisit është një synim i përbashkët jo vetëm i qeverive të Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë, por i mbarë Evropës.

Në takim u hapën edhe temat tjera, si bashkëpunimi në bujqësi dhe arsim, ndërsa zëvendëskryeministri Bytyqi dhe zëvendësministri Fragojanis theksuan se bashkëpunimi i ndërsjellë do të vazhdojë dhe se do të punojnë së bashku për përshpejtimin e realizimit të projekteve dhe inicimin e ideve të reja, me të cilat do të forcojë miqësinë dhe marrëdhëniet ekonomike mes dy vendeve mike.

 

 

Линк до видео со инсерти од средбата помеѓу ЗПВРСМ Битиќи и ЗМНРРГ Фрагојанис/ Linku për videon me inserte nga takimi ndërmjet ZKQRMV Bytyqi dhe ZMPJRG Fragojanis

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: