Вицепремиерот Битиќи и министерот Нуредини на средба со Стопанската комора на Дубаи – Северна Македонија нуди широка лепеза на можности за инвестиции во производството, енергетиката, градежништвото, туризмот и земјоделството

22 Февруари 2022 година - Дубаи, Обединети Арапски Емирати


Заменикот на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, Фатмир Битиќи и министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини, кои ја предводат Владината делегација, која е во дводневна официјална посета на Обединетите Арапски Емирати, утринава во седиштето на Стопанската комора на Дубаи остварија средба со претседателот и извршниот директор Хамад Буамим и потесниот менаџмент на комората.

Во придружба на вицепремиерот Битиќи и министерот Нуредини, во насока на продлабочување на трговските и економските односи помеѓу Северна Македонија и Обединетите Арапски Емирати, на оваа средба присуствуваа и амбасадорот на нашата земја во ОАЕ, Абдулкадар Мемеди, директорот на Фондот за иновации и технолошки развој Фестим Халили, директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, Љупчо Јаневски, како и претставници на четирите најголеми стопански комори: Антони Пешев (извршен директор на Стопанската комора на Северна Македонија), Трајан Ангелоски (претседател на Сојузот на стопански комори), Неби Хоџа (претседател на Стопанската комора на Северозападна Македонија) и Анета Антова Пешева (Претседателка на МАСИТ), кои допатуваа во Дубаи, за промоција на нашата земја во рамките на свеченоста за Националниот ден на Северна Македонија на Експо Дубаи 2020, кој ќе се одржи денес и за Бизнис конференцијата која ќе се одржува утре.

Стопанските комори се креатори на идеи кои нудат решенија за реалните проблеми на бизнисот, посочи вицепремиерот на почетокот на состанокот, а за време на состанокот ги презентираше и можностите за инвестирање во нашата земја при што истакна дека Северна Македонија нуди навистина широка лепеза на мерки за поддршка за инвестиции во производството, енергетскиот сектор, земјоделството, градежништвото, туризмот, но и за заштита на животна средина во делот за фабрики за обработка на отпад, како дел од циркуларната економија.

„Северна Македонија е веројатно земја со најдобри услови за водење на бизнис во Западен Балкан, но и пошироко. Имаме инструменти со кои ги поддржуваме компаниите да инвестираат во производствени погони и во земјата се застапени голем дел на компании кои се во синџирите за снабдување на големите меѓународни автомобилски компании. Со новиот Закон за енергетика и Стратегијата за развој на енергетика до 2040 година, отворивме широк фронт на инвестиции во обновливи извори на енергија, особено фотоволтаици и ветерни електрани, што на среден рок ќе обезбеди стабилно, еколошко и одржливо снабдување со електрична енергија. Гледаме можности за зголемување на соработката и во земјоделското производство, со оглед на тоа што Дубаи и Обединетите Арапски Емирати увезуваат околу 95% од потребите за храна. За унапредување на соработката во било кој сектор, би било од обостран интерес да се возобнови директната авионска линија Скопје-Дубаи“, потенцираше вицепремиерот Битиќи и упати покана официјална делегација од Стопанската комора да ја посети Северна Македонија за да дознае повеќе за можностите за инвестирање.

Министерот Нуредини истакна дека Северна Македонија презема сериозни чекори за зачувување на животната средина и заштита на природните ресурси кои се важни за сите граѓани, како што се водата и воздухот. Тој додаде дека се реализираат голем број на комунални инсфраструктурни објекти и пречистителни станици, а во план е да се реализираат и неколку инвестиции во фабрики за преработка на отпад, за унапредување на циркуларната економија и паметно искористување на достапните ресурси.

Соработката помеѓу Северна Македонија и Емиратот Дубаи има потенцијал да се развива со побрза динамика од досегашната, заклучија на состанокот вицепремиерот Битиќи, министерот Нуредини и претседателот на Стопанската комора на Дубаи, Буамим и притоа се согласија да се продолжи меѓусебната комуиникација и да се разменат дополнителни информации на сите нивоа, за да се зголемат можностите за економска соработка.

*****

Zëvendëskryeministri Bytyqi dhe ministri Nuredini në takim me Odën Ekonomike të Dubait - Maqedonia e Veriut ofron një gamë të gjerë mundësish investimi në prodhim, energji, ndërtim, turizëm dhe bujqësi.

 

Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi dhe ministri i mjedisit dhe planifikimit hapësinor, Naser Nuredini, udhëheqin delegacionin qeveritar, i cili ndodhet në një vizitë zyrtare dyditore në Emiratet e Bashkuara Arabe, mëngjesin e sotëm në selinë Odës Ekonomike të Dubait u takuan me kryetarin dhe drejtorin ekzekutiv Hamad Buamim dhe menaxhmentin e ngushtë të odës.

Të shoqëruar nga zëvendëskryeministri Bytyqi dhe ministri Nuredini, me qëllim të thellimit të marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, në takim morën pjesë ambasadori ynë në Emiratet e Bashkuara Arabe, Abdulkadër Memedi, drejtor i Fondit për Inovacione dhe Zhvillimi Teknologjik Festim Halili, drejtori i Agjencisë për Promovim dhe Përkrahje të Turizmit, Lupço Janevski, si dhe përfaqësues të katër odave më të mëdha ekonomike: Antoni Peshev (drejtor ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veriut), Trajan Angeloski (kryetar i Lidhjes së Odave Ekonomike). Tregtisë), Nebi Hoxha (Kryetar i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri-Perëndimore) dhe Aneta Antova Pesheva (kryetare e MASIT), të cilët mbërritën në Dubai, për të promovuar vendin tonë në festën e Ditës Kombëtare të Maqedonisë së Veriut në Expo Dubai 2020. që do të mbahet sot dhe për Konferencën e Biznesit që do të mbahet nesër.

Odat ekonomike janë krijues të ideve që ofrojnë zgjidhje për problemet reale të biznesit, tha zëvendëskryeministri në fillim të takimit, ndërsa gjatë takimit zëvendëskryeministri prezantoi mundësitë për investime në vendin tonë dhe theksoi se Maqedonia e Veriut ofron një gamë të gjerë masash mbështetëse për investime në prodhim, sektorin energjetik, bujqësi, ndërtim, turizëm, por edhe për mbrojtjen e mjedisit në pjesën e impianteve të përpunimit të mbetjeve, si pjesë e ekonomisë rrethore.

“Maqedonia e Veriut është ndoshta një vend me kushtet më të mira për të bërë biznes në Ballkanin Perëndimor dhe më gjerë. Kemi instrumente me të cilat mbështesim kompanitë për të investuar në fabrika prodhuese dhe në vend janë të përfaqësuar një numër i madh i kompanive që janë në zinxhirët e furnizimit të kompanive të mëdha ndërkombëtare të automobilave. Me Ligjin e ri të Energjisë dhe Strategjinë e Zhvillimit të Energjisë deri në vitin 2040, ne kemi hapur një front të gjerë investimesh në burimet e rinovueshme të energjisë, veçanërisht fotovoltaikët dhe termocentralet e erës, të cilat në afat të mesëm do të sigurojnë një furnizim të qëndrueshëm, ekologjik dhe të qëndrueshëm me energji elektrike. Shohim mundësi për të rritur bashkëpunimin edhe në prodhimin bujqësor, duke qenë se Dubai dhe Emiratet e Bashkuara Arabe importojnë rreth 95% të nevojave të tyre ushqimore. “Për të zgjeruar bashkëpunimin në cilindo sektor, do të ishte me interes të dyanshëm rivendosja e aerolinjës direkte Shkup-Dubai”, tha zëvendëskryeministri Bytyqi, duke ftuar një delegacion zyrtar nga Oda Ekonomike të vizitojë Maqedoninë e Veriut për të mësuar më shumë rreth mundësive për investime.

Ministri Nuredini theksoi se Maqedonia e Veriut po ndërmerr hapa seriozë për ruajtjen e mjedisit dhe mbrojtjen e burimeve natyrore që janë të rëndësishme për të gjithë qytetarët, sikurse uji dhe ajri. Ai shtoi se janë duke u realizuar një sërë objektesh infrastrukturore komunale dhe impiante përpunimi dhe është planifikuar të realizohen disa investime në impiantet e përpunimit të mbetjeve, për të përmirësuar ekonominë rrethore dhe për të shfrytëzuar me mençuri resurset në dispozicion.

Bashkëpunimi ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Emiratit të Dubait ka potencial të zhvillohet me ritme më të shpejta se më parë, përfundoi në takim zëvendëskryeministri Bytyqi, ministri Nuredini dhe kryetari i Odës Ekonomike të Dubait, Buamim, me ç'rast u dakorduan që të vazhdojnë komunikimin e ndërsjellë në të gjitha nivelet, për të rritur mundësitë për bashkëpunim ekonomik.

 

Линк до инсерти од средбата на ЗПВРСМ Битиќи и МЖСПП Нуредини со претседателот на Стопанската комора на Дубаи Буамим/ Lidhja me insertet nga takimi i ZKQRMV Bytyqi dhe MMPH Nuredini me kryetarin e Odës Ekonomike të Dubait Buamim

Undefined
АКТУЕЛНОСТИ: