Прашање 10.1

Прашање 10.1.: Обврзник сум на данок на добивка. Може ли да ми го објасните делот за враќање на парите добиени за финансиска поддршка за плата како 50% од остварениот финансиски резултат? Ве молам да ми дадете примери за да го разберам? Дали ако остварам загуба треба да вратам?

Одговор:

ЗАГУБА (ДАНОЧНА ОСНОВА = НУЛА) 

Обврзник на данокот на добивка кој искористил мерка за финансиска поддршка во износ од 14.500 месечно по вработен, НЕМА да ги враќа примената финансиски средства ако искажал ЗАГУБА како финансиски резултат во Билансот науспех за 2020 година, која е повисока од оданочивите расходи во Даночниот биланс.

Овој обврзник не формирал даночна основа за оданочување на добивката на АОП 40 од Даночниот биланс за оданочување на добивка – образец ДБ за 2020 година.

 

ДОБИВКА (ФОРМИРАНА ДАНОЧНА ОСНОВА)

Напомена:      ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ (ДОБИВКА или ЗАГУБА пред оданочување)
                                + Оданочивите расходи ја формираат ДАНОЧНАТА ОСНОВА за данок на добивка

Примената финансиска поддршка, обврзник на данокот на добивка би ја вратил ако искажал ДАНОЧНА ОСНОВА во Даночниот биланс за 2020 година (АОП 40), но максимимално најмногу до износот од 50% од ДАНОЧНАТА ОСНОВА.

Пример:

 1. Добиена финансиска поддршка за 5работници
  за месеците април и мај 2020 година
  [(5 х 14.500) х 2] = 72.500 х 2                                                                                 245.000
 2. Даночна основа во Даночниот биланс за 2020 година                                       68.000
 3. 50% од Даночна основа во Даночниот биланс за 2020 година                         34.000
  (68.000 х 50%)                                                                                                                                                  
 4. Работодавачот обврзник на данокот на добивка                                               17.000
  би вратил вкупно
  (на три рати, по 5.667 месечно, во месеците
  април, мај и јуни 2021 година)                                                                                                        
 5. Износ кој работодавачот обврзник на данокот
  на добивка НЕМА да го врати
  (245.000 – 17.000)                                                                                                 228.000

Варијанта:

 • 2. Даночна основа во Даночниот биланс за 2020 година                                      950.000
 • 3. 50% од Даночна основа во Даночниот биланс за 2020 година
  (950.000 х 50%)                                                                                                    475.000
 • 4. Работодавачот обврзник на данок на добивка
  би го вратил вкупниот износ
  на примена финансиска поддршка
  (на три рати, по 81.667 месечно, во месеците
  април, мај и јуни 2021 година)                                                                           245.000

Правило:

Вкупниот износ на примена финансиска поддршка би ги вратил
САМО оној работодавач, обврзник на данокот на добива
кој би искажал ДАНОЧНА СОНОВА за данокот на добивка
ДВОЈНОповисока од примената финансиска поддршка (245.000 х 2) 490.000

English