Прашање 12

Прашање 12: Пријавени сме за невработени, немаме приходи, како може да дојдеме до мерката од Владата за тие 7. 000 денари?

 

Одговор: Доколку сте материјално необезбедено домаќинство, ве молиме да се обратите до месно надлежниот Центар за социјална заштита за да може да поднесете право за добивање на гарантирана минимална помош, како и друго право доколку ви следува согласно Законот за социјална заштита и Законот за заштита на децата.

Линк ГМП

English