Прашање 13

Прашање 13: Имав договор на неопределено време, меѓутоа поради целата ситуација, газдата ми даде отказ. Дали може да искористам некоја од мерките на Владата?

Одговор: Доколку имате престанок на работниот однос, може да користите паричен надоместок. Право на паричен надоместок има невработено лице што било во работен однос најмалку 9 месеци непрекинато, или 12 месеци со прекин во последните 18 месеци, пред престанокот на работниот однос. Надоместокот се иплатува согласно годините за работен стаж. Подетални информации за правото на следниот линк: https://av.gov.mk/paricen-nadomestok.nspx

English