Прашање 14

Прашање 14: Како невработено лице кое останав без работа поради коронакризата, кои права може да ги остварам.

Одговор:

Паричен надоместок за граѓаните што останале без работа поради кризата, согласно работниот стаж, што се остварува преку Агенцијата за вработување

 https://koronavirus.gov.mk/merki/ekonomski-merki/merka-4

Парични надоместоци преку системот за социјална заштита, што се остварува преку надлежниот центар за социјална работа (гарантирана минимална помош, енергетски додаток и образовен додаток)

https://koronavirus.gov.mk/merki/ekonomski-merki/merka-7

Исто така, доколку сметате дека ви се повредени, или прекршени работничките права, ве упатуваме да се обратите до Државниот инспекторат за труд.

ПРИЈАВА од познат подносител (физичко лице)

http://dit.gov.mk/?page_id=208

ПРИЈАВА од анонимен подносител

http://dit.gov.mk/?page_id=202

poplaki@dit.gov.mk; 3296-310; 3116-110

English