Прашање 15

Прашање 15: Работодавач на вработено лице му дава минимална плата за месец април и мај, правното лице ги условува да потпишат дека нема да работат после мај.

Одговор: За било какво прекршување на правата утврдени со Законот за работни односи, вработените да пријават во Државниот инспекторат за труд

ПРИЈАВА од познат подносител (физичко лице)

http://dit.gov.mk/?page_id=208

ПРИЈАВА од анонимен подносител

http://dit.gov.mk/?page_id=202

poplaki@dit.gov.mk; 3296-310; 3116-110

English