Прашање 17

Прашање 17: Каде може да се добие дозвола за движење во полициски час за лице кое е со нега, односно за лице кое пружа нега на други лица?

Одговор:

Министерство за информатичко општество и администрација

Инфо за сите дозволи преку МИОА

 http://www.mioa.gov.mk/?q=mk/node/2908

Сите дозволи што ги обезбедува МИОА, се достапни преку порталот за uslugi.gov.mk

Видео линк со информации за тоа како се добива дозволата!

https://www.youtube.com/watch?v=Va028SR6y7s&feature=youtu.be

За да се обратат во МИОА за проблем

cabinet@mioa.gov.mk

English