Прашање 18

Прашање 18: Имам родител на кој што му е потребна нега од друго лице, поточно мојата мајка пати од деменција и потребно е мое присуство таму. Со оглед на забраната за движење, како може да извадам дозвола или што и да треба за да можам да отидам и вратам?

Одговор: Министерството за информатичко општество и администрација издава дозволи за движење на лица кои се даватели на нега на трети лица, исклучиво врз основа на доставена комплетна медицинска документација.

English