Прашање 23

Прашање 23: Дали има потреба да вадиме нови потврди од градинките/училиштата ние што веќе имаме извадено за ослободување на еден родител од работа?

Одговор: Продолжуваат да важат истите потврди се до истекот на времените мерки.

English