Контакт

 
Заменик Претседател
на Владата на Република Северна Македонија
"Бул. Илинден" бр.2
1000 Скопје, Република  Северна Македонија
телефон: +389 02/3 220 095, локал 115 
 
Undefined