Буџет на Владата на Република Македонија - 2018 година

ВКУПЕН БУЏЕТ: 2.345.411 илјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2018 ГОДИНА

ИНДИКАТОРИ:
Број на вработени: 
Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 

Тековен буџет:

Изминати буџети:

English