Кочо Анѓушев, Заменик на претседателот на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори

 

Кочо Анѓушев е заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори.
Проф. д-р Кочо Анѓушев е избран за Заменик претседател на Владата задолжен за економски прашања на 1 јуни 2017.
Роден е на 20.06.1969 година во Велес, каде завршува основно и средно образование. Во 1992 година дипломира на Машинскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, пред предвидениот рок, како првенец во генерација, со просек 9,36, по што останува да работи како асистент на истиот факултет.

 

Во 1995 година магистрира на Институтот за механика. Од 1996 година тој е научен истражувач на Машинскиот факултет во Ахен, Сојузна Република Германија, каде ја подготвува докторската дисертација со наслов „Влијанието на вибрациите кај лостовите и бреговите механизми врз нивните кинематички функции“.

 

Во 1998 година докторира на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, во областа на механика и динамика на машини. По докторирањето, избран е за доцент, а потоа и за редовен професор на Машинскиот факултет во Скопје.

 

Во 1999 година своето работно искуство како професор го проширува во Лавборо, Англија каде е гостин професор на тамошниот Машински факултет од областа на динамика на машини.

 

Од 2000 до 2002 година, проф. д-р Анѓушев ја извршува функцијата помошен генерален директор за производство и управување во Електростопанство на Македонија (ЕСМ), каде е одговорен за организирање на домашното производство на електрична енергија, инвестициското одржување на електраните и рудниците и спроведување на проекти за нивна модернизација и рехабилитација.

 

Во 2003 година ја основа и станува главен извршен директор на групацијата Феро Инвест ДОО, вo чиј состав се фирми кои доминатно се занимаваат со инженерство, индустрија и енергетика.

 

Од 2004 до 2017 година проф. д-р Анѓушев е активен член, а потоа и  потпретседател на Стопанската Комора на Македонија. Во периодот од 2013 до 2017 година ја извршува функцијата претседател на Македонската енергетска асоцијација, при Стопанската комора на Македонија.

 

Автор е на повеќе од 100 научни труда објавени на меѓународни и домашни научни симпозиуми и списанија. Под негово водство се реализирани повеќе од 50 проекти во индустријата од областа на машинството и енергетиката. Учесник е на повеќе трибини во организација на ЕБРД и ИФЦ.
 
 

Анкетен лист на заменикот на Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања, д-р Кочо Анѓушев - Линк

Нето плата: 79.150 денари


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PhD Kocho Angjushev

Deputy Prime Minister in Charge of the Economic Affairs in the

Government of the Republic of  North Macedonia

 

 

 

 

 

PhD Kocho Angjushev is elected as Deputy Prime Minister in charge of Economic Affairs in the Government of the Republic of  North Macedonia on June 1st 2017.

He is born on 06.20.1969 in Veles, Republic of Macedonia, where he completed his primary and secondary education. In 1992 he graduated from the Faculty of Mechanical Engineering of the University "Ss. Cyril and Methodius" in Skopje, ahead of time, as the best student in the generation, with average grade of 9.36/10 and started working as an assistant at the same faculty. In 1995 he completed master studies and received a Master degree at the Institute of Mechanics.

Since 1996 he is a scientific researcher at the Faculty of Mechanical Engineering in Aachen, Germany, where he is preparing his doctoral dissertation titled "The impact of vibration in lever mechanisms and banks on their kinematic features". In 1998 he completes his doctoral studies at the University “Ss. Cyril and Methodius” in the field of mechanics and dynamics of machines.

After his successful completion of the doctorate in 1998, he was elected as an assistant professor and subsequently become regular professor of Mechanical Engineering in Skopje.

In 1999 his work experience as a lecturer extends in Loughborough, United Kingdom, as a guest professor in the field of dynamics of machines at the local mechanical engineering faculty.

In the period from 2000 to 2002 PhD Angjushev holds office as Assistant General Director for Production and Management in Electric Power Company of Macedonia, where he is responsible for organizing domestic electricity production, investment maintenance of power plants and mines and implementation of projects for modernization and rehabilitation.

In 2003 PhD Angjushev founded and becomes CEO of Fero Invest DOO Group, comprised of companies that predominantly work in the field of engineering, manufacturing, and energy.
In the period from 2004 to 2017, PhD Angjushev is an active member and subsequently a vice president of the Economic Chamber of Macedonia. In 2013 he was elected as President of the Macedonian Energy Association, a member of the Economic Chamber of Macedonia.

 

 

Inquiry Document for the Deputy President of the Government of Republic of North Macedonia, in charge of economic affairs, Kocho Angjushev, PhD - Link

Net salary: 79,150 MKD